ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Viktorya O. Ratyeyeva

Анотація


Статтю присвячено висвітленню понять «готовність», «естетотерапевтичні засоби», «психологічне здоров’я», «здоров’язбережувальні технології». Обґрунтовано структуру готовності майбутніх психологів до використання у професійній діяльності засобів естетотерапії, що включає мотиваційно-орієнтаційний, пізнавально-операційний, емоційно-вольовий, оцінювальний компоненти.

Ключові слова


майбутні психологи; естетотерапевтичні технології; здоров’язбережувальні технології; готовність до діяльності; професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бачманова Н. В. К вопросу о профессиональных способностях психолога / Н. В. Бачманова, Н. А. Стафурина // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – Вып. 5. – С. 72−77.

Дьяченко М. И. Психологическая проблема готовности к деятельности / М.И.Дьяченко, Л. А. Кандибович. – Минск: БГУ, 1976. – 234 с.

Жванія Т.В. Вивчення мотивів професійного самовизначення майбутніх психологів / Т.В. Жванія // Формування та розвиток особистості в умовах вищих навчальних закладів МНС України // Матеріали І міжвузівської науково–практичної конференції 19 грудня 2003 р. – Харків, 2003. – С. 27–30.

Мілютіна К.Л. Форми психокорекційного впливу. / Катерина Леонідівна Мілютіна – К.: Главник, 2007. – с.144. (Серія «Психол. інструментарій»). Бібліогр.: С.142 – 143.

Пов’якель Н. І. Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичного психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н. І. Пов’якель. – К., 2004. – 40 с.

Семиченко В. А. Пріоритети професійної підготовки: діяльнісний чи особистісний підхід? / В. А. Семиченко // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – К.: ВІПОЛ, 2000. – С. 176–203.

Шандрук С. К. Специфіка підготовки практичних психологів до професійної діяльності / С. К. Шандрук // Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах. − К.: Ніка-Центр, 2002. – С. 32–34

Федій О. А. Естетотерапія [навч.посібник] ⁄ Ольга Андріївна Федій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.