ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Larysa P. Labintseva, Olga D. Liashenko

Анотація


У статті розглядаються особливості формування досвіду виконавської діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва; висвітлено методи та прийоми педагогічного впливу на студентів (самостійну аналітичну діяльність; інтенсивний розвиток музичного мислення; оцінку концертних виступів); розкрито мету, особливості організації виконавської діяльності; представлено творчі завдання, які сприяють формуванню досвіду виконавства у студентів. Перспективою подальшого дослідження вбачається теоретична розробка і практичне опрацювання технології формування досвіду виконавської діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва на основі компетентнісного підходу.


Ключові слова


виконавська діяльність; досвід виконавської діяльності, майбутній учитель музичного мистецтва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л. Бочкарёв. – Изд-во : Институ тпсихологии РАН, 1997. – 352 с.

Ляшенкo О. Д. Метoдика формування здатності до худoжньo-педагoгiчнoї інтерпретації музичного твopу в майбутніх учителiв / О. Д. Ляшенко // Матеріали Вcеукp. наук.-пpакт. кoнфеpенцiї «Пpoблеми музичнo-еcтетичнoгo вихoвання пiдpocтаючoгo пoкoлiння на сучасному етапi». – Кipoвoгpад : КДПУ, 1999. – С.120 –123.

Муртазина Л. Э. Этапы работы над художественной составляющей музикального произведения / Л. Э. Муртазина // Педагогика искусства. – № 4. – 2014. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.art-education.ru/AE-magazine.

Пономарев Я. А. Психология творения / Я. А. Пономарев. – М.; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т ; МОДЭК, 1999. – 475 с.

Хлєбнікова О. В. Формування досвіду музично-виконавської діяльності у студентів вузів культури / О. В. Хлєбнікова // Наукові записки. Серія : педагогіка / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2000. – № 8. – С. 57 – 60.

Юдин А. П. Новый музыкальный материал в структуре обучения музикальному исполнительству [Текст] : автореф. на соиск. науч. степени. канд. пед. наук : спец. 13. 00. 02 «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)»/ А. П. Юдин. – М. : МГПИ, 1999. – 29 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.