ГЕОІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Svitlana M. Babijchuk

Анотація


Сучасна освіта ґрунтується на практичному використанні знань, одним з компонентів якого є формування в учнів певної компетентності. Вивчення основгеогінформаційних систем у старших класах ґрунтується на формуванні в учнів геоінформаційної компетенції. Геоінформаційна компетенція є складовою інформаційної компетенції учня. Означення цього поняття багатогранне оскільки містить комплекс компетенцій, які повинні формуватися в учня. У статті розглядається практичне формування в учнів секції «ГІС у географії» Київської Малої академії наук геоінформаційної компетенції.

Ключові слова


геоінформаційна система; геоінформаційна компетенція; старшокласники; компетенція; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


The new ArcGISat 10.1– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://resources.arcgis.com/en/help/getting-started/articles/026n00000012000000.htm

Бібік Н.М. Компетентність у навчанні / Н.М. Бібік // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 408 .

Державні стандарти базової і повної середньої освіти // Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р., № 1392. – С. 1–70. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/

Закон України про освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Лубенець Л.С., Мороз О.І., Тартачинська З.Р. До питання точності паперових та електронних карт // Геодезія, картографія і аеро-фотознімання. Вип. 74. 20 — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Geodez/2011_74/09.pdf

Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : б-ка з освітньої політики / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – С. 6–15, 34–47.

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2-х т. Т. 2. / Г.К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – С. 459.

Трубачева С.І. Роль шкільного підручника у формуванні загальнонавчальних компетентностей учнів / С.І. Трубачева // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 9. – С. 50–57.

Шипулін В.Д. Посібник з навчання роботі з кадастрово-реєстраційною системою / Шипулін В.Д. К.: Географіка, 2011. – 439с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.