САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

Автор(и)

  • Дар’я Даценко Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.17

Ключові слова:

інклюзивна освіта, самоідентифікація, ідентичність, діти з порушенням слуху, літературний процес

Анотація

У статті розглядається процес формування самоідентифікації дітей з порушенням слуху. Зокрема, головна увага зосереджена на формуванні самоідентифікації слабочуючої дитини, внаслідок прочитання художніх творів. Окреслюється загальний стан інклюзивного навчально-виховного процесу та пропонуються шляхи подолання особистісних бар’єрів за умови впровадження якісного літературного викладання в навчально-виховний процес.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Всесвітня організація охорони здоров'я — на сайті Постійного представництва України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві (архів)

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIIІ. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380. – Дата оновлення: 02.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів): ООН; Конвенція від 13.12.2006 // Архів оригіналу за 8 липня 2020. - Режим доступу: https://web.archive.org/web/20200708044604/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

Кратил, або про правильність імен // Енциклопедичний словник класичних мов / Л. Л. Звонська, Н. В. Корольова, О. В. Лазер-Паньків та ін.. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. — С. 280. — 552 с.

The acquisition of biliteracy: a comparative ethnography of minority ethnolinguistic schools in New York City. New York, N.Y.: Yeshiva University, Ferkauf Graduate School, 1982.

Waterman A. S. Identity as an Aspect of Optimal Psychological Functioning / A. S. Waterman // Adolescent Identity Formation, Sage Publications, Inc., 1992. – Р. 50–72.

Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 1 : А — Л. — С. 402-403.

Рікер П. Час і наратив. Temps et Récit. – 1984

Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus; Філософські дослідження. / Пер. Євгена Поповича. — Київ: Основи. — 1995

Дерріда Ж. Письмо та відмінність. — К.: Основи, 2004. — 602 с.

Дельоз Ж. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. — Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. — 742 с.

Читацька конференція // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 2 : М — Я. — С. 578.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Учпедгиз, 1940. — 596 с.

Мовні ігри // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 2 : М — Я. — С. 62.

Голінська Т. Формування особистості дітей початкової школи засобами арт-терапевтичного впливу / Т. Голінська // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 31–33.

Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими потребами : соціальнопедагогічна діяльність як спосіб супроводження процесу соціалізації / Л. Дивнич // Соціальний педагог. – 2018. – №12. – С. 7–10.

Інклюзивне навчання: досвід упровадження / упоряд. А. А. Колупаєва ; ред. рада М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Шаповал, Г. Харук ; авт. кол.: І. Луценко, Д. Романовська, Л. Кирилецька та ін. – Київ : ВГ Шкільний світ, 2015. – 200 с.

Кобель І. Г. (2005). Підхід «дві мови — дві культури»: чи використання жестової мови сприяє розвиткові грамотності у глухих дітей. Ігор Кобель. Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти (Українсько-Канадський досвід): Матеріали Міжнарод. конф. Київ, 25–26 травня 2004 р. / за ред.: В. І. Бондаря, Р. Петришина. — К.: Науковий світ, 2004. С. 89-98.

Колупаєва А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посібник / А. А. Колупаєва ; МОН України ; НАПН ; Ін-т спец. педагогіки. – К. Науковий Світ, 2010. – 196 с.

Кульбіда С. В. Засади двомовного навчання — в контексті реалізації положень конвенції про права нечуючих осіб. С. Кульбіда. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне навчання в Новій українській школі» 26–27 березня 2018 р. у двох частинах, м. Теребовля. Упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. Ч. 1. — Київ: Інтерсервіс, 2018. — С. 49–52. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710357/

Куцінко О.Г. Професійний довідник учителя літератури / О. Г. Куцінко. – Харків: Основа, 2012. – 381 с.

Навчання дітей із порушеннями слуху : навчально-методичний посібник / С. В. Кульбіда та ін. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 216 с.

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науковометодичний збірник. Вип. 12 / [редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Т. П. Вісковатова та ін. ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєва] ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ, 2017. – 184 с.

Проблеми психологічної герменевтики : монографія / За ред. Н. В. Чепелєвої. – К. : Міленіум, 2004. – 246 с.

Психологічні закономірності розвитку громадянської спрямованості особистості / За заг. ред. М.Й.Боришевського. – К.: Мілєніум, 2006. – 298 с.

Реалізація компетентнісного підходу в освітньому просторі регіону: збірник матеріалів конференції / За ред. О. В. Пастовенського. – Житомир: «Полісся», 2016. – С.175.

Чепчина І. І. Нові законодавчі ініціативи у світлі застосування української жестової мови. І. Чепчина. Теоретичне і методичне забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами: Зб. наук. праць. Вип. 6. — Славянськ: ДДПУ, 2016. — С. 242–246. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/711725/

Bauman H.-D.L. Open Your Eyes: Deaf Studies Talking. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

Feenstra N.H. Hear the Deaf: Embedding Accessibility in Museums’ Collection Presentation. Leiden: Leiden University, 2015.

Kulbida S. (2018). Іtroduction features of bilingual Education of deaf People in Ukraine Освіта впродовж життя: соціальні запити, сучасні виклики та пріоритети в реалізації: матеріали конференції. Київ, 22 березня 2018 року. К.: НАУ, 2018. — C. 140–150. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710550/о

Marsia J. Identity adolescent psychology. – N. Y.: Mithuen, 1980. – 228 р.

Downloads


Переглядів анотації: 42

Опубліковано

2022-04-04

Як цитувати

[1]
Д. Даценко, «САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ», OD, вип. 36, вип. 1, с. 130–140, Квіт 2022.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти