ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ

Автор(и)

  • Наталія Волкова ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», вул. Січеславська Набережна, 18, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0003-1258-7251
  • Ольга Лебідь ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», вул. Січеславська Набережна, 18, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0001-6861-105X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.14

Ключові слова:

лідерство, професійний розвиток, майбутні маркетологи, професійна підготовка, лідерська компетентність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми лідерської компетентності як детермінанти професійного розвитку майбутніх маркетологів. Встановлено, що дефініція «лідерство» допускає різноманітні інтерпретації, це пояснюється різними поглядами на природу особистості, механізми та умови її розвитку і становлення в різних наукових школах. Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на сутність поняття «лідерська компетентність». Визначено і розкрито зміст лідерської компетентності майбутніх маркетологів. Зазначено, що лідерська компетентність є надпрофесійною компетентністю майбутнього маркетолога, яка є запорукою ефективного виконання маркетологом його професійних функцій З’ясовано базові компетентності якими повинен володіти сучасний маркетолог-лідер. У дослідженні враховано, що існує певна суперечність між потребами ринку праці у висококваліфікованих маркетологах-лідерах і недостатнім рівнем їх підготовки у системі вищої освіти. Результати теоретичного аналізу дозволили висунути деякі ідеї щодо шляхів формування лідерської компетентності як складової професійного розвитку майбутніх маркетологів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. СПб. : Питер, 2008. 368 с.

Бойко О. Методологічні основи дослідження лідерської компетентності майбутніх офіцерів у ВНЗ. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012, № 3, С. 17–21

Бондаренко В.В., Яценко О.М. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх менеджерів. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2015. № 11. С. 7–12.

Гладкова В.М. Акмеологічна компетентність менеджера-лідера освітнього закладу. International Scientific Journal of Universities and Leadership. 2017. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24033/ (дата звернення 11.02.2022)

Дафт Р. Уроки лидерства: учеб. пособ. М., 2006. 480 с.

Жигірь В. Сутність та зміст лідерської компетентності майбутнього менеджера освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2015. № 130. С. 34–37.

Іваненко Л.М., Боєнко О.Ю. Розробка моделі професійної підготовки фахівців маркетологів на основі компетентнісного підходу. Бізнесінформ. 2020. № 5. С. 495–502.

Казакевич О.І. Лідерська компетентність майбутніх маркетологів як сучасний міждисциплінарний феномен. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 21. Т. 2. С. 90–94.

Кокарєва А. Формування лідерських якостей у процесі підготовки фахівців у технічних університетах. Університети і лідерство. 2016. № 3. С. 1–13

Лугова В.М. Напрями розвитку лідерської компетентності керівників українських підприємств. Проблеми економіки. 2012. № 1. С. 64–67.

Мараховська Н.В. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх вчителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Харків: Харківський національний педагогічний інститут ім. Г. Сковороди, 2009. 20 с.

Міляєва В.Р. Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_1_10 (дата звернення 11.02.2022)

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : документи і матеріали 2003–2004 р.р. / за ред. В. Кременя. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. 151 с.

Романовський О.Г., Резнік С.М., Гура Т.В., Панфілов Ю.І., Головешко Б.Р., Бондаренко В.В. Лідерські якості в професійній діяльності : навч. посіб. Харків. 2017.

Романовський О.Г., Середа Н.В. Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства. Теорія і практика управління соціальними системами. Харків: В-во Харківського політехнічного інституту. 2013. № 3.

Селевко Г.К. Энциклопедия общеобразовательных технологий: в 2 т. М. : НИИ школьных технологий. Т. 1. 2006. 816 с.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для другого (магістрського) рівня вищої освіти. 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/11/2019-11-05-075-marketing-magistr.pdf (дата звернення 13.02.2022)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2018. URL: http://mdt-opu.com.ua/files/download/2018/mdt-2.4.2018_4-18.pdf (дата звернення 13.02.2022).

Шевченко Л.Ю. Сучасні підходи до наукового вивчення лідерства. Психологія. 2013. № 9. URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/56.pdf (дата звернення 13.02.2022).

Якименко І.Л., Салавор О.М., Шаповалов Є.Б. Стратегії сталого розвитку «Європа 2020: виклики для України. Екологічні науки. 2019. № 2. С. 87–91.

Якушко Н.О. Теорії лідерства: ґенеза та сучасна інтерпретація. Право та державне управління. 2016. № 4. С. 130–135.

Afanasjeva, O., Vozgova, Z., Fedotova, M., Smirnova, M. Leadership competence of the teacher as a factor in the development of professional skills. Revista Espacious. 2019. Vol. 40. No. 39. P. 15.

Andriukaitiene R., Voronkova V., Kyvliuk O., Maksimenyuk M., Sakun A. Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management. Problems and Perspectives in Management, 2017. Vol. 15. Issue 1. pp. 220–226.

Brinckman J. Competence of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms. Berlin, 2007. 330 p.

Burns J.M. Leadership. Moscow: Foreign literature. 2012. 270 p. Council recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 (дата звернення 11.02.2022).

European Commission, 2010. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF (дата звернення 13.02.2022).

MacGregor M.G. Building Everyday Leadership in All Kids: An Elementary Curriculum to Promote Attitudes and Actions for Respect and Success. Minneapolis, 2013.

Report to the European Commission on New modes of learning and teaching in higher education. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2014. 68 p. URL: http://portal3.ipb.pt/images/icm/1.2_2014_modernisation_en.pdf (дата звернення 13.02.2022).

Blanshar, K. (2008). Lidersnvo: k vershinam uspekha [Leadership: to the heights of success]. Sankt-Peterburg, Russia: Piter (rus).

Boiko, O. (2012). Metodolohichni osnovy doslidzhennia liderskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u VNZ [Methodological bases of research of leadership competence of future officers in higher education]. Pedagogy and psychology of vocational education, 3, 17–21 (ukr).

Bondarenko, V.V., Yatsenko, O.M. (2015). Pedahohichni umovy formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh menedzheriv [Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities of future managers]. Bulletin of Lviv State University of Life Safety, 11, 7–12 (ukr).

Hladkova, V.M. (2017). Akmeolohichna kompetentnist menedzhera-lidera osvitnoho zakladu [Acmeological competence of the manager-leader of the educational institution]. International Scientific Journal of Universities and Leadership. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24033/ (ukr).

Daft, R. (2006). Uroky liderstva [Leadership lessons]. Moskva, Russia (rus).

Zyhir, V. (2015). Sutnist ta zmist liderskoi kompetentnosti maibutnoho menedzhera osvity [The essence and content of leadership competence of the future education manager]. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University, 130, 34–37 (ukr).

Ivanenko, L.M., Boienko, O.Yu. (2020). Rozrobka modeli profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv marketolohiv na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu [Development of a model of professional training of marketing specialists based on the competence approach]. Business inform, 5, 495–502 (ukr).

Kazakevych, O.I. (2020). Liderska konpetentnist maibutnikh marketolohiv yak suchasnyi mizhdystsyplinarnyi fenomen [Leadership competence of future marketers as a modern interdisciplinary phenomenon]. Innovative pedagogy, 21, 90–94 (ukr).

Kokarieva, A. (2016). Formuvannia liderskykh yakostei u protsesi pidhotovky fakhivtsiv u tekhnichnykh universytetakh [Formation of leadership qualities in the process of training specialists in technical universities]. Universities and leadership, 3, 1–13 (ukr).

Luhova, V.M. (2012). Napriamy rozvytku liderskoi kompetentnosti kerivnykiv ukrainskykh pidpryiemstv [Directions for the development of leadership competence of managers of Ukrainian enterprises]. Problems of the economy, 1, 64–67 (ukr).

Marakhovska, N.V. (2009). Pedahohichni umovy formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh vchyteliv u protsesi navchannia dystsyplin humanitarnoho tsyklu [Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities of future teachers in the process of teaching the disciplines of the humanities]. Extended abstract of candidate’s. Kharkiv, Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi instytut im. H. Skovorody (ukr).

Miliaieva, V.R. (2014). Rozvytok liderskoho potentsialu v protsesi formuvannia upravlinskoi kompetentnosti kerivnykiv navchalnykh zakladiv [Development of leadership potential in the process of forming managerial competence of heads of educational institutions]. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, 1, Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_1_10 (ukr).

Kremen, V. (Ed.). (2003). Osnovni zasady rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu: dokumenty i materialy 2003–2004 rr. [Basic principles of development of higher education in Ukraine in the context of the Bologna process: documents and materials of 2003–2004] (ukr).

Romanovskyi, O.H., Reznik, S.M., Hura, T.V., Panfilov, Yu.I., Holoveshko, B.R., Bondarenko, V.V. (2017). Liderski yakosti v profesiinii diialnosti [Leadership qualities in professional activities]. Karkiv, Ukraine (ukr).

Romanovskyi, O.H., Sereda, N.V. (2013). Osobystist suchasnoho kerivnyka v aspekti teorii dukhovnoho liderstva [The personality of the modern leader in the aspect of the theory of spiritual leadership]. Theory and practice of social systems management, 3 (ukr).

Selevko, G.K. (2006). Yentsiklopediia obshcheobrazovatelnykh tekhnolohii [Encyclopedia of educational technologies]. Moskva, Russia: NII shkolnykh tekhnolohii (rus).

Standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 075 “Marketynh” dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity (2019). [Standard of higher education in specialty 075 “Marketing” for the second (master’s) level of higher education]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/11/2019-11-05-075-marketing-magistr.pdf (ukr).

Standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 075 “Marketynh” dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity (2018). [Standard of higher education in specialty 075 "Marketing" for the first (bachelor's) level of higher education]. Retrieved from http://mdt-opu.com.ua/files/download/2018/mdt-2.4.2018_4-18.pdf (ukr).

Shevchenko, L.Yu. (2013). Suchasni pidkhody do naukovoho vyvchennia liderstva [Modern approaches to the scientific study of leadership]. Psychology, 9. Retrieved from http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/56.pdf (ukr).

Yakymenko, I.L., Salavor, O.M., Shapovalov, Ye.B. (2019). Stratehiia staloho rosvytku “Yevropa 2020: vyklyky dlia Ukrainy” [Sustainable Development Strategies "Europe 2020: Challenges for Ukraine]. Environmental sciences, 2, 87–91 (ukr).

Yakushko, N.O. (2016). Teorii liderstva: heneza ta suchasna interpretatsiia [Leadership theories: genesis and modern interpretation]. Law and public administration, 4, 130–135 (ukr).

Afanasjeva, O., Vozgova, Z., Fedotova, M., Smirnova, M. (2019). Leadership competence of the teacher as a factor in the development of professional skills. Revista Espacious, 40 (eng).

Andriukaitiene R., Voronkova V., Kyvliuk O., Maksimenyuk M., Sakun A. (2017). Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management. Problems and Perspectives in Management, 15, 220–226 (eng).

Brinckman, J. (2007). Competence of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms. Berlin (eng).

Burns, J.M. (2012). Leadership. Moscow: Foreign literature (eng).

Council recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 (eng).

European Commission, 2010. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM (2010) 2020 final. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF (eng).

MacGregor M.G. (2013). Building Everyday Leadership in All Kids: An Elementary Curriculum to Promote Attitudes and Actions for Respect and Success. Minneapolis (eng).

Report to the European Commission on New modes of learning and teaching in higher education (2014). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from http://portal3.ipb.pt/images/icm/1.2_2014_modernisation_en.pdf (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 217

Опубліковано

2022-04-04

Як цитувати

[1]
Н. Волкова і О. Лебідь, «ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ», OD, вип. 36, вип. 1, с. 74–90, Квіт 2022.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою