АКАДЕМІЧНА АВТОНОМІЯ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Галина Калінічева Київський університет імені Бориса Грінченка вул. Тимошенка, 13-Б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7978-1844

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.13

Ключові слова:

автономія університету, академічна автономія, внутрішня система забезпечення якості, науково-педагогічні працівники, рейтингове оцінювання, управлінські рішення, якість вищої освіти

Анотація

Динамічні зрушення у соціально-політичному житті, євроінтеграційні прагнення України та розвиток демократичного суспільства детермінували низку реформаційних змін у системі національної вищої освіти, що вплинуло на поширення академічних свобод та інституційної автономії університетів. У статті вказується на роль університетської автономії та її виміри; розкривається зміст академічної автономії; зосереджується увага на одному з її складників – рейтинговому оцінюванні професійної діяльності науково-педагогічних працівників.

Метою статті є визначення ролі академічної автономії як необхідної умови для здійснення рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників університету й обґрунтування значення такої самооцінки в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

У статті вказується на зв'язок рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників з місією, візією та стратегією розвитку університету. Зазначається, що рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників університету є багаторівневим, інтегрованим та складноструктурованим процесом, метою якого є моніторинг рівня забезпечення якості вищої освіти в університеті та розроблення й обґрунтування управлінських рішень щодо її підвищення.

На підставі порівняння нормативних документів та відкритих джерел в мережі Інтернет українських університетів із різних регіонів України, серед яких є й університети, що увійшли до рейтингу QS World University Rankings 2022, здійснено аналіз рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

Студіювання методик самооцінювання уможливив виявлення як спільних критеріїв та підходів, так і певної специфіки у рейтинговій політиці закладів вищої освіти, що свідчить про інституційну автономію українських університетів. Узагальнення практики реалізації рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти України дає ключ до розуміння існуючих проблем та невикористаних резервів у внутрішній системі та процесі забезпечення якості вищої освіти.

Подальше вивчення практики рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти та врахування набутого досвіду сприятиме оптимізації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Автономія та врядування у вищій освіті: монографія / за заг. ред. В. І. Лугового, Ж. В. Таланової. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. 192 с.

Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів. Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. 288 с.

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо механізмів фінансової автономії закладів вищої освіти: аналітичні матеріали у двох частинах / за ред. В. Ковтунця. Київ: Прінтеко, 2020. 336 с.

Верденхофа О., Каленюк І., Цимбал Л. Параметри та моделі автономії університетів. Міжнародна економічна політика, 2018. № 1 (28). С. 109–127.

Власова І. Автономія університету: теоретичний аспект. Вісник Черкаського університету. 2018. № 16. С. 37–44. DOI: https://doi.org/10.31651/2524–2660–2018–16–37–44

Власова І. Автономія закладів вищої освіти: аналіз ключових європейських і міжнародних документів. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2018. № 1 (5). С. 62–71. DOI: https://doi.org/10.31874/2520–6702–2018–5–1–62–71

Власюк О. А., Дараган Т. П. Оптимізація впровадження університетської автономії у вітчизняних закладах вищої освіти – шлях до успішної інтеграції в європейський освітній простір. Освітня аналітика України. 2020. № 1 (8). С. 104–115. DOI: https://doi.org/10.32987/2617–8532–2020–1–104–115

Власюк О., Дараган Т. Стан впровадження організаційної автономії у вітчизняних закладах вищої освіти. Освітологічний дискурс. 2021. № 2 (33). С. 60–76. DОІ: https://doi.org/10.28925/2312–5829.2021.2.5

Грабовенко Н. Міжнародні стандарти імплементації автономії закладів вищої освіти. Аспекти публічного управління. 2021. Том 9. № 1. С. 44–49. DOI: https://doi.org/10.15421/152103

Дериховська В. І., Степуріна С. О. Інформаційно–аналітичне забезпечення управління організаційною автономією ЗВО. Економіка і суспільство. 2018. № 18. С. 644–653. DOI: https://doi.org/10.32782/2524–0072/2018–18–90

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 2022. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Nakaz%20%E2%84%9621_21_01_22_Polozhennya_Rejting_ocinuvannya_prof_diyal_NPP.pdf (дата звернення: 10.02.2022).

Донецький національний університеті імені Василя Стуса. Положення про рейтингування показників діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 2020. URL: https://www.donnu.edu.ua/wp–content/uploads/sites/8/2020/10/polozhennya–pro–rejtynguvannya–diyalnosti–npp–kafedr–fakultetiv.pdf (дата звернення: 09.02.2022).

Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / за ред. А. Ф. Павленка, Л. Л. Антонюк. Київ: КНЕУ, 2014. 350 с.

Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556–18#Text (дата звернення: 14.01.2022).

Запорізький національний університет. Критерії рейтингового оцінювання НПП ЗНУ. 2021. URL: https://www.znu.edu.ua/docs/2021/Reityng.pdf (дата звернення: 10.02.2022).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 2018. URL: https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization–of–the–educational–process.pdf (дата звернення: 10.02.2022).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 2019. URL: http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf (дата звернення: 07.02.2022).

Київський університет імені Бориса Грінченка. Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Київського університету імені Бориса Грінченка «Лідер року». 2020. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_7/nakaz_199_19.03.2020_.pdf (дата звернення: 07.02.2022).

Львівський національний університет імені Івана Франка. Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. 2017. URL: https://lnu.edu.ua/wp–content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf (дата звернення: 09.02.2022).

Мокляк В. М. Розвиток автономії в університетах України. Полтава: Дивосвіт, 2017. 463 с.

Огнев’юк В. Український університет у добу експонентного розвитку. Освітологічний дискурс. 2018. № 1–2. С. 1–25. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.1452

Проценко О., Бульвінська О., Мельниченко О., Хархула Я. Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів. Освітологія. 2021. С. 45–55. DOI: https://doi.org/10.28925/2226–3012.2021.105

Скиба Ю. Працевлаштування науково-педагогічних працівників в умовах кадрової автономії університету: вітчизняні практики. Освітологічний дискурс. 2021. № 3 (34). С. 15-31. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.32

Сумський державний університет. Положення про систему забезпечення якості вищої освіти Сумського державного університету. 2021. URL: https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=8aee6554–1539–e611–b47a–001a4be6d04a&kind=1 (дата звернення: 08.02.2022).

Сумський державний університет. Положення про конкурс «Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ». 2021. URL: https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=1aa66817–b5d3–e911–9964–001a4be6d04a&kind (дата звернення: 08.02.2022).

Сумський державний університет. Положення про конкурс «Педагогічні інновації СумДУ». 2019. URL: https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=82e43e84–fd97–e911–9383–001a4be6d04a&kind=122 (дата звернення: 08.02.2022).

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Порядок визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. URL: https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhennya–reiting–pracivnykiv.pdf (дата звернення: 07.02.2022).

Хартія університетів України: академічні свободи, університетська автономія та освіта. Освіта України. 2009. 10 липня. С. 5.

Ярошенко О. Оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників: вітчизняний досвід і вектори розвитку в умовах автономії університетів. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2021. № 1 (11). С. 132–143. DOI: https://doi.org/10.31874/2520–6702–2021–11–1–132–143

Bunescu L., Estermann T. Institutional transformation and leadership development at universities. A mapping exercise Report from the Innovative Leadership and Change Management in Higher Education project (NEWLEAD). Brussels: European University Association, 2021. 58 р.

Carvalho Т., Videira P. Losing autonomy? Restructuring higher education institutions governance and relations between teaching and non-teaching staff. Studies in Higher Education. 2019. Volume 44. № 4. P. 762–773. DOI: https://doi.org//10.1080/03075079.2017.1401059

Estermann Th., Nokkala T. University Autonomy in Europe I. Exploratory study. Brussels: European University Association, 2009. 48 p.

Estermann Th., Nokkala T. & Steinel M. University Autonomy in Europe II. The Scorecard. Brussels: European University Association, 2011. 82 p.

Estermann T., Kupriyanova V. Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities. A USTREAM Report 2019. Brussels: European University Association, 2019. 44 р.

Hendrickson K. A., Francis K. A. Finding professional true to self-authenticity in public university faculty experience. Studies in Higher Education. 2018. № 43 (12). P. 2398–2411. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1333492

Henri D. C., Morrell L. J., Scott G. W. Student perceptions of their autonomy at University. Higher Education. 2018. Volume 75. P. 507–516. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734–017–0152–y

Kohtamäki V. Autonomy-driven segmentation for competition among Finnish universities: leaders’ perceptions. Studies in Higher Education. 2020. № 47 (1). Р. 67–79. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1730314

Lisbon Declaration «Europe’s Universities Beyond 2010: Diversity with A Common Purpose». 2007. URL: https://eua.eu/downloads/publications/lisbon%20declaration%20%20europes%20universities%20beyond%202010%20diversity%20with%20a%20common%20purpose%20en%20fr%20de%20es%20it.pdf

Managing the university community: exploring good practice / Ed. by B. Conraths and A. Trusso. Brussels: European University Association, 2007. 112 р.

Mendoza Р. Autonomy and weak governments: challenges to university quality in Latin America. Higher Education. Volume 80. P. 719–737. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734–020–00511–8

Meyer H.-D, Zhou K. Autonomy or oligarchy? The changing effects of university endowments in winner-take-all markets. Higher Education. 2017. № 73 (6). P. 833–851. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734–017–0109–1

Orazbayeva B., van der Sijde P., Baaken T. Autonomy, competence and relatedness – the facilitators of academic engagement in education-driven university-business cooperation. Studies in Higher Education. 2021. № 46 (7). P. 1406–1420. DOI: https:// doi.org/10.1080/03075079.2019.1679764

Pruvot E. B., Estermann Th. Autonomy in Europe IIІ. The Scorecard 2017. Brussels: European University Association, 2017. 74 p.

QS World University Rankings 2022. URL: https://www.topuniversities.com/university–rankings/world–university–rankings/2022 (дата звернення: 01.02.2022).

Reichert S. Institutional diversity in European higher education. Tensions and challenges for policy makers and institutional leaders. Brussels: European University Association, 2009. 164 р.

Rymarzak M., den Heijer A., Curvelo Magdaniel F., Arkesteijn M. Identifying the influence of university governance on campus management: lessons from the Netherlands. Studies in Higher Education. 2020. № 45 (7). P. 1298–1311. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1616167

Shin J. C., Li X., Nam I., Byun B.-K. Institutional Autonomy and Capacity of Higher Education Governance in South Asia: A Comparative Perspective. Higher Education Policy. 2021. DOI: https://doi.org/10.1057/s41307-020-00220-y

University Autonomy in Europe III Country Profiles. Brussels: European University Association, 2017. 224 p.

Lugovy, V. I., Talanova, Zh. V. (Ed.) (2015). Avtonomiya ta vryaduvannya u vishij osviti: monografiya [Autonomy and Governance in Higher Education: Monograph]. Institut vishoyi osviti NAPN Ukrayini.

Akademichni svobody, universytetska avtonomiya ta osvita dlya stalogo rozvytku. Movoyu dokumentiv [Academic freedoms, university autonomy and education for sustainable development. In the language of documents] (2009). ChDU im. Petra Mogyly.

Kovtunets, V. (Ed.) (2020). Analiz providnogo vitchyznyanogo ta zarubizhnogo dosvidu shhodo mexanizmiv finansovoyi avtonomiyi zakladiv vyshhoyi osvity: analitychni materialy u dvoh chastynah [Analysis of the leading domestic and foreign experience on the mechanisms of financial autonomy of higher education institutions: analytical materials in two parts]. Printeko.

Verdenhofa, O., Kalenyuk, I. & Tsymbal, L. (2018). Parametry ta modeli avtonomiyi universytetiv [The Parameters and Models of the Autonomy of Universities]. International Economic Policy, 1, 109–127.

Vlasova, I. (2018). Avtonomiya universytetu: teoretychnyj aspekt [University autonomy: theoretical aspect]. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University, 16, 37–44. https://doi.org/10.31651/2524–2660–2018–16–37–44

Vlasova, I. (2018). Avtonomiya zakladiv vyshhoyi osvity: analiz klyuchovykh yevropejskykh i mizhnarodnykh dokumentiv [Autonomy of higher education institutions: analysis of the key European and International documents]. International Scientific Journal of Universities and Leadership, 1 (5), 62–71. https://doi.org/10.31874/2520–6702–2018–5–1–62–71

Vlasyuk, O A., Daragan, T. P. (2020). Optymizaciya vprovadzhennya universytetskoyi avtonomiyi u vitchyznyanyh zakladah vyshhoyi osvity – shlyakh do uspishnoyi integraciyi v yevropejskyj osvitnij prostir [Optimizing the implementation of university autonomy in domestic higher education institutions – a path to successful integration into the european education space]. Educational analytics of Ukraine, 1 (8), 104–115. https://doi.org/10.32987/2617–8532–2020–1–104–115

Vlasyuk, O., Daragan, T. (2021). The state of implementation of organizational autonomy in domestic institutions of higher education Educological discourse, 2, 60–76. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.5

Hrabovenko, N. (2021). Mizhnarodni standarty implementaciyi avtonomiyi zakladiv vyshhoyi osvity [International implementation standards autonomy of higher education institutions]. Public administartion aspects, 9 (1), 44–49. https://doi.org/10.15421/152103

Derykhovska, V. I., Stepurina, S. O. (2018). Informacijno–analitychne zabezpechennya upravlinnya organizacijnoyu avtonomiyeyu ZVO [Information and analytical support for management of organizational autonomy of IHE]. Economy and Society, 8, 644–653. https://doi.org/10.32782/2524–0072/2018–18–90

Oles Honchar Dnipro National University (2022). Polozhennia pro reitynhove otsiniuvannia diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv, kafedr ta fakultetiv Dniprovskoho natsionalnoho universytetu imeni Olesia Honchara [Regulations on rating assessment of the activity of scientific and pedagogical workers, departments and faculties of Oles Honchar Dnipro National University]. https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Nakaz%20%E2%84%9621_21_01_22_Polozhennya_Rejting_ocinuvannya_prof_diyal_NPP.pdf

Donetsk National University named after Vasyl Stus (2020). Polozhennia pro reitynhuvannia pokaznykiv diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv, kafedr, fakultetiv v Donetskomu natsionalnomu universyteti imeni Vasylia Stusa [Regulations on rating the performance of research and teaching staff, departments, faculties at the Vasyl Stus Donetsk National University]. https://www.donnu.edu.ua/wp–content/uploads/sites/8/2020/10/polozhennya–pro–rejtynguvannya–diyalnosti–npp–kafedr–fakultetiv.pdf

Pavlenkо, A. F., Antonyuk, L. L. (Eds.) (2014). Doslidnyczki universytety: svitovyj dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukrayini [Research universities: world experience and development prospects in Ukraine]. KNEU.

Zakon Ukrayiny «Pro vyshhu osvitu» [About higher education]. (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556–18#Text

Zaporizhzhia National University (2021). Kryterii reitynhovoho otsiniuvannia NPP ZNU [Criteria for rating evaluation of scientific and pedagogical workers of Zaporizhia National University]. https://www.znu.edu.ua/docs/2021/Reityng.pdf

Taras Shevchenko National University of Kyiv (2018). Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v Kyivskomu natsionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka [Regulations on the organization of the educational process at the Taras Shevchenko National University of Kyiv]. https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization–of–the–educational–process.pdf ;

Taras Shevchenko National University of Kyiv (2019). Polozhennia pro systemu zabezpechennia yakosti osvity ta osvitnoho protsesu v Kyivskomu natsionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka [Regulations on the system of ensuring the quality of education and the educational process at the Taras Shevchenko National University of Kyiv].http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf .

Borys Grinchenko Kyiv University (2020). Polozhennia pro shchorichne reitynhove otsiniuvannia profesiinoi diialnosti naukovo–pedahohichnykh i naukovykh pratsivnykiv Kyivskoho universytetu imeni Borysa Grinchenka «Lider roku» [Regulations on the annual rating assessment of the professional activity of scientific-pedagogical and scientific workers of the Borys Hrinchenko University of Kyiv «Leader of the year»]. https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_7/nakaz_199_19.03.2020_.pdf .

Ivan Franko National University of Lviv (2017). Polozhennia pro otsiniuvannia roboty ta vyznachennia reitynhiv naukovykh, naukovo–pedahohichnykh i pedahohichnykh pratsivnykiv [Regulations on evaluation of work and determination of ratings of scientific, scientific-pedagogical and pedagogical workers]. https://lnu.edu.ua/wp–content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf

Mokliak, V. M. (2017). Rozvytok avtonomiyi v universytetah Ukrayiny [Development of autonomy in Ukrainian universities]. Dyvosvit.

Ogneviuk, V. (2018). Ukrainskyi universytet u dobu eksponentnoho rozvytku [Ukrainian University at the time of exponential development]. Osvitologichnyi dyskurs. № 1–2. 1–25. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.1452

Protsenko, O., Bulvinska, O., Melnychenko, O., Charchula, Ya. (2021). Universytetski cinnosti v zakladax vyshhoyi osvity Ukrayiny ta Respubliky Polshha: poglyad studentiv [University values at higher education institutions of Ukraine and the Polish People’s Republic: students’ view]. Osvitologiya, 10, 45–55. https://doi.org/10.28925/2226–3012.2021.105

Skyba, Yu. (2021). Pratsevlashtuvannia naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv v umovakh kadrovoi avtonomii universytetu: vitchyzniani praktyky. [Employee selection procedures for higher education teachers in the conditions ofuniversity autonomy: Ukrainian practicies]. Osvitologichnyi dyskurs. № 3 (34). 15-31. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.32

Sumy State University (2021a). Polozhennia pro systemu zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity Sumskoho derzhavnoho universytetu [Regulations on quality assurance of higher education of Sumy State University]. https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=8aee6554–1539–e611–b47a–001a4be6d04a&kind=1

Sumy State University (2021b). Polozhennia pro konkurs «Krashchi naukovo–pedahohichni pratsivnyky Sum DU» [Regulations on the competition «The best scientific and pedagogical workers of Sumy State University»]. https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=1aa66817–b5d3–e911–9964–001a4be6d04a&kind

Sumy State University (2019). Polozhennia pro konkurs «Pedahohichni innovatsii Sum DU» [Regulations on the competition «Pedagogical innovations of Sumy State University»]. https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=82e43e84–fd97–e911–9383–001a4be6d04a&kind=122

V. N. Karazin Kharkiv National University (2018). Poriadok vyznachennia reitynhiv naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina [The procedure for determining the ratings of research and teaching staff of VN Karazin Kharkiv National University]. https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhennya–reiting–pracivnykiv.pdf

Khartiya universytetiv Ukrayiny: akademichni svobody, universytetska avtonomiya ta osvita [Charter of Universities of Ukraine: Academic Freedoms, University Autonomy and Education] (2009, July 10). Osvita Ukrayiny, 5.

Yaroshenko, O. (2021). Otsiniuvannia diialnosti naukovo–pedahohichnykh pratsivnykiv: vitchyznianyi dosvid i vektory rozvytku v umovakh avtonomii universytetiv [Evaluation of the activity of scientific and pedagogical staff: domestic experience and vectors of development under the university autonomy]. International Scientific Journal of Universities and Leadership, 1 (11), 132–143. https://doi.org/10.31874/2520–6702–2021–11–1–132–143

Bunescu, L., Estermann, T. (2021). Institutional transformation and leadership development at universities. A mapping exercise Report from the Innovative Leadership and Change Management in Higher Education project (NEWLEAD). European University Association.

Carvalho, T., Videira, P. (2021). Losing autonomy? Restructuring higher education institutions governance and relations between teaching and non-teaching staff. Studies in Higher Education, 44 (4), 762–773. https://doi.org//10.1080/03075079.2017.1401059

Estermann, Th., Nokkala, T. (2009). University Autonomy in Europe I. Exploratory study. European University Association.

Estermann, Th., Nokkala, T. & Steinel, M. (2011). University Autonomy in Europe II. The Scorecard. European University Association.

Estermann, T., Kupriyanova, V. (2019). Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities. A USTREAM Report 2019. European University Association.

Hendrickson, K. A., Francis, K. A. (2018). Finding professional true to self–authenticity in public university faculty experience. Studies in Higher Education, 43 (12), 2398–2411. https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1333492

Henri, D. C., Morrell, L. J., Scott, G. W. (2018). Student perceptions of their autonomy at University. Higher Education, 75, 507–516. https://doi.org/10.1007/s10734–017–0152–y

Kohtamäki, V. (2020). Autonomy-driven segmentation for competition among Finnish universities: leaders’ perceptions. Studies in Higher Education, 47 (1), 67–79. https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1730314

Lisbon declaration «Europe’s Universities beyond 2010: Diversity with a common purpose» (2007). https://eua.eu/downloads/publications/lisbon%20declaration%20%20europes%20universities%20beyond%202010%20diversity%20with%20a%20common%20purpose%20en%20fr%20de%20es%20it.pdf

Conraths, B. and Trusso, A. (Eds.) (2007). Managing the university community: exploring good practice. European University Association.

Mendoza, R. (2020). Autonomy and weak governments: challenges to university quality in Latin America. Higher Education, 80, 719–737. https://doi.org/10.1007/s10734–020–00511–8

Meyer, H.-D, Zhou, K. (2017). Autonomy or oligarchy? The changing effects of university endowments in winner–take–all markets. Higher Education, 73 (6), 833–851. https://doi.org/10.1007/s10734–017–0109–1

Orazbayeva, B., van der Sijde, P., Baaken, T. (2021). Autonomy, competence and relatedness – the facilitators of academic engagement in education-driven university-business cooperation. Studies in Higher Education, 46 (7), 1406–1420. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1679764

Pruvot, E. B., Estermann, Th. (2017). Autonomy in Europe IIІ. The Scorecard 2017. European University Association.

QS World University Rankings 2022. https://www.topuniversities.com/university–rankings/world–university–rankings/2022

Reichert, S. (Ed.) (2009). Institutional diversity in European higher education. Tensions and challenges for policy makers and institutional leaders. European University Association.

Rymarzak, M., den Heijer, A., Curvelo Magdaniel, F., Arkesteijn, M. (2020). Identifying the influence of university governance on campus management: lessons from the Netherlands. Studies in Higher Education, 45 (7), 1298–1311. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1616167

Shin, J. C., Li, X., Nam, I., Byun, B.-K. (2021). Institutional Autonomy and Capacity of Higher Education Governance in South Asia: A Comparative Perspective. Higher Education Policy. https://doi.org/10.1057/s41307–020–00220–y

University Autonomy in Europe III. Country Profiles (2017). https://eua.eu/downloads/publications/university%20autonomy%20in%20europe%20iii%20country%20profiles.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 84

Опубліковано

2022-04-04

Як цитувати

[1]
Г. Калінічева, «АКАДЕМІЧНА АВТОНОМІЯ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 36, вип. 1, с. 39–73, Квіт 2022.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою