ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ У ДІАДІ «ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ» В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Ярослава Шведова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-9592-3032

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.38

Ключові слова:

освітні потреби та очікування сучасних студентів, педагогічна взаємодія, студенти ехопокоління, теорія поколінь, шляхи педагогічної взаємодії

Анотація

У статті представлено результати анкетного опитування сучасних студентів,  що стосуються їх освітніх потреб і очікувань в умовах вимушеного онлайн навчання, спричиненого пандемією СOVID-19. Узагальнення освітніх потреб та очікувань сучасних студентів, а також тенденцій, що характерні для них у навчанні, дозволили виявити спектр проблемних акцентів, які стосуються:  координації та керування з боку викладачів процесом оволодіння студентами навчальним матеріалом; чинників, що підсилюють навчальну мотивацію студентів, а також чинників, що демотивують; потреб сучасних студентів щодо представлення навчального контенту; ставлення студентів до форм та методів навчання в контексті сучасних змін; зворотного зв’язку тощо.   Дослідження виявило особливості взаємодії сучасних студентів з освітнім середовищем, їхні навчальні потреби та очікування: відкритість до нових форм та методів навчання, бажання висловлювати та проявляти свою позицію, прагнення до взаємодії та обміну думками, прагнення бути почутими з приводу очікуваного формату або подачі навчальної інформації,  бажання робити те, що цікаво та мати простір для реалізації власного освітнього шляху. Сучасні студенти очікують від викладача інтерактивної подачі лекційного матеріалу, що має проблемний та пошуковий характер. Ґрунтуючись на результатах  опитування, а також на сучасних тенденціях, що характерні для вищої освіти в умовах трансформаційних змін і вимушеного дистанційного навчання, спричиненого пандемією СOVID-19,  окреслено шляхи оптимальної педагогічної взаємодії в діаді «викладач-студент».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Борова Т.А., Гончар О.В. Особливості взаємодії викладачів та студентів у навчальному процесі. Педагогіка вищої та середньої школи. 2015. Вип. 44. С. 306–309.

Гаврилова Л. Г., Топольник Я. В. Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. №5 (61). С. 1–14.

Грицак Н.Р., Ісаєва О.О. Студенти покоління Z: проблеми освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2020. Вип. 1 (21), ч. 2. С. 64–72. DOI: 10.31499/2307-4914.1(21).2020.210223

Єрмоленко А. Б. Розвиток національного освітнього простору в контексті надбань теорії поколінь. Вісник Національного університету оборони України. 2014. №3 (40). С. 82–87.

Жерновникова О. А., Перетяга Л. Є., Ковтун А. В., Кордубан М. В., Наливайко О. О., Наливайко Н. А. Технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 75, № 1. С. 170–185. Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25794

Жукова О. А. Дидактична система формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій: дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.09 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль. 2019. 555 с.

Карплюк С.О. Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р. / За ред. В.Г. Кременя, О.І. Ляшенка; укл. А.В. Яцишин, О.М. Соколюк. Київ, 2019. С. 188–197.

Марчук А. А. Особливості педагогічної взаємодії викладача та студента засобом змішаного навчання. Інноваційна педагогіка : науковий журнал. 2020. Вип. 21, Т. 3. 173–179.

Мирошкина М.Р. Интерпретации теории поколений в контексте российского образования. Ярославский педагогический вестник. 2017. №6. С. 30–35.

Наливайко О. О. Модель проектної діяльності здобувачів освіти в цифровому просторі на прикладі дисциплін педагогічного циклу. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє Е-середовище сучасного університету». 2021. (10). С. 166–179. DOI:10.28925/2414-0325.2021.1014

Поясок Т.Б., Беспарточна О.І. Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп’ютерноорієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. № 67(5), С. 199–212. DOI:10.33407/itlt.v67i5.2110

Ставицький А. Роль викладача-лідера у сучасному університеті: навчальний посібник. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети». 2016. 40 с.

Струтинська О.В. Особливості сучасного покоління учнів та студентів в умовах розвитку цифрового суспільства. Open educational e-environment of modern University. 2020. № 9. С. 145–160. DOI: 10.28925/2414-0325.2020.9.12

Тарханова І.Ю. Современные регуляторы становления новой дидактики высшего образования. Ярославский педагогический вестник. 2019. №2 (107). С. 45–52, DOI: 10.24411/1813-145X-2019-10350.

Шамис Е., Антипов А. Теория поколений. Маркетинг. Менеджмент. 2007. № 6. С. 42–46.

Шведова Я.В. Вищий заклад освіти як простір формування комунікативної компетентності фахівця. Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія та практика. Монографія / за заг. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2021. С. 123–137.

Шведова Я.В. Творчі завдання як засіб стимулювання навчальної мотивації здобувачів освіти при вивченні дисциплін педагогічного циклу. International scientific journal «Internauka». 2020. № 4 (84). vol. 1. 13–17.

Шилонова В., Долинска Е., Гладуш В., Махиня Т., Бенч О., Дудек М. Застосування цифрових технологій в дистанційному педагогічному оцінюванні здобувачів вищої освіти. Информационные технологии и средства обучения. 2021. 82 (2), С. 243–265. DOI:10.33407/itlt.v82i2.4365

Штейнгарт О.Почему 20-летние больше не хотят «убивать» себя на работе. URL: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/404261-pochemu-20-letnie-bolshe-ne-hotyat-ubivat-sebya-na-rabote (дата звернення 23.04.2021)

Chad J. W. , John J. M., Frances L. O. Generational Perspective of Higher Education Online Student Learning Styles Vol. 3, No. 2; 2014. С. 33–51.

Coates, J. Generational learning styles. River Falls, WI: LERN Books: Learning Resources Network. 2007. 134 с.

Delaney, J. Students’ Perceptions of Effective Teaching in Higher Education. St. Johns, NL: Distance Education and Learning Technologies. 2010. 102 с.

Howe N., Strauss W. Generations: The History of Americas Future, 1584 to 2069. N.Y.: Quill William Morrow. 1991. 544 с.

Kots M. Features of formation of the future teacher in the system of pedagogical interaction of the higher educational institution. Мodern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue 8. 2017. С. 106–112.

Margalef L., Roblin N. Unpacking the roles of the facilitator in higher education professional learning communities. An International Journal on Theory and Practice. 2016. Volume 22. Issue 3-4. С. 155–172.

Porubčinová М., Novotná I., Novotná H. The use of education 4.0 tools in tertiary education system in Slovakia. 2020. Information Technologies and Learning Tools. Vol 80, No 6. С. 161–175, DOI: 10.33407/itlt.v80i6.4004

Regmi K. A. Review of Teaching Methods - Lecturing and Facilitation in Higher Education (HE): A Summary of the Published Evidence. The Journal of Effective Teaching. 2012. Vol. 12, No. 3. С. 61–76.

Roberts D., Newman L., Schwartzstein R. Twelve tips for facilitating Millennials’ learning. 2012. 34(4). С. 274–278. DOI:10.3109/0142159X.2011.613498.

Semenova L., Kazantseva A., Sergeyeva V., Raklova Y., Baiseitova Z. Pedagogical Interaction in Hugh School, the Structural and Functional Model of Pedagogical Interaction. International Journal Of Environmental & Science Education. 2016. Vol. 11, №. 9, С. 2553–22566. DOI: 10.12973/ijese.2016.706a

Rеferences

Borova, A., Honchar O.V. (2015) Osoblyvosti vzaiemodii vykladachiv ta studentiv u navchalnomu protsesi [Features of interaction between teacher and student in the educational process]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly. Vyp. 44. 306–309 (in Ukrainian).

Havrylova, L. H., Topolnyk Ya. V. (2017) Tsyfrova kultura, tsyfrova hramotnist, tsyfrova kompetentnist yak suchasni osvitni fenomeny [Digital culture, digital literacy, digital competence as modern educational phenomena] Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. №5 (61). 1–14 (in Ukrainian).

Hrytsak, N.R., Isaieva O.O. (2020). Studenty pokolinnia Z: problemy osvity. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Generation Z students education problems]. Vyp. 1 (21), ch. 2. 64–72. DOI: 10.31499/2307-4914.1(21).2020.210223 (in Ukrainian).

Yermolenko, A. B. (2014). Rozvytok natsionalnoho osvitnoho prostoru v konteksti nadban teorii pokolin [Development of the national sanctuary in the context of the theory of generation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. №3 (40). 82–87. (in Ukrainian).

Zhernovnykova, O. A., Peretiaha L. Ye., Kovtun A. V., Korduban M. V., Nalyvaiko O. O., Nalyvaiko N. A. (2020) Tekhnolohiia formuvannia tsyfrovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv zasobamy heimifikatsii [Technology for the formation of digital competence of future teachers by means of gamification]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. Tom 75, № 1. 170–185. Rezhym dostupu: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25794 (in Ukrainian).

Zhukova, O. A. (2019) Dydaktychna systema formuvannia sotsialnoi kompetentnosti studentiv humanitarnykh spetsialnostei klasychnykh universytetiv zasobamy ihrovykh tekhnolohii [A didactic system for the formation of social competence of students in the humanities specialties of classical universities using game technologies]: dys. ... d-ra. ped. nauk: 13.00.09. Ternopilskyi nats. ped. un-t im. V. Hnatiuka. Ternopil. 555. (in Ukrainian).

Karpliuk, S.O. (2019) Osoblyvosti tsyfrovizatsii osvitnoho protsesu u vyshchii shkoli [Features of the digitalization of the educational process at schools of thought]. Informatsiino-tsyfrovyi osvitnii prostir Ukrainy: transformatsiini protsesy i perspektyvy rozvytku. Materialy metodolohichnoho seminaru NAPN Ukrainy. 4 kvitnia 2019 r. / Za red. V.H. Kremenia, O.I. Liashenka; ukl. A.V. Yatsyshyn, O.M. Sokoliuk. Kyiv. 188–197 (in Ukrainian).

Marchuk, A. A. (2020) Osoblyvosti pedahohichnoi vzaiemodii vykladacha ta studenta zasobom zmishanoho navchannia [Features of pedagogical interaction between teacher and student via blended learning ]. Innovatsiina pedahohika: naukovyi zhurnal. Vyp. 21, T. 3. 173–179 (in Ukrainian).

Myroshkyna, M.R. (2017) Ynterpretatsyy teoryy pokolenyi v kontekste rossyiskoho obrazovanyia [Interpretation of the theory of generation in the context of Russian education]. Yaroslavskyi pedahohycheskyi vestnyk. №6. 30–35 (in Russian).

Nalyvaiko, O. O. (2021) Model proektnoi diialnosti zdobuvachiv osvity v tsyfrovomu prostori na prykladi dystsyplin pedahohichnoho tsyklu. Elektronne naukove fakhove vydannia «Vidkryte osvitnie E-seredovyshche suchasnoho universytetu». (10). 166–179. DOI: 10.28925/2414-0325.2021.1014 (in Ukrainian).

Poiasok T.B., Bespartochna O.I. (2018) Orhanizatsiia pedahohichnoi vzaiemodii uchasnykiv osvitnoho protsesu v kompiuternooriientovanomu navchalnomu seredovyshchi zakladu vyshchoi osvity [The organization of pedagogical interaction of participants in the educational process in the computer-oriented beginning of the beginning of the foundation of the great education]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. № 67(5), 199–212. DOI: 10.33407/itlt.v67i5.2110

Stavytskyi, A. (2016) Rol vykladacha-lidera u suchasnomu universyteti: navchalnyi posibnyk Роль викладача-лідера у сучасному університеті: навчальний посібник [The Role of the Leading Teacher in a Modern University: A Study Guide]. K.: DP «NVTs «Priorytety». 40 (in Ukrainian).

Strutynska, O.V. (2020) Osoblyvosti suchasnoho pokolinnia uchniv ta studentiv v umovakh rozvytku tsyfrovoho suspilstva [Features of the modern generation of pupils and students in the context of the development of a digital society]. Open educational e-environment of modern University. № 9. 145–160. DOI: 10.28925/2414-0325.2020.9.12 (in Ukrainian).

Tarkhanova, I.Iu. (2019) Sovremennыe rehuliatori stanovlenyia novoi dydaktyky vissheho obrazovanyia [Modern regulators of the formation of a new didactics of higher higher education]. Yaroslavskyi pedahohycheskyi vestnyk. №2 (107). 45–52. DOI: 10.24411/1813-145X-2019-10350 (in Russian).

Shamys, E., Antypov A. (2007). Teoryia pokolenyi [Generation theory]. Marketynh. Menedzhment. № 6. 42–46 (in Russian).

Shvedova, Ya.V. (2021) Vyshchyi zaklad osvity yak prostir formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti fakhivtsia. Kompetentnisnyi pidkhid u vyshchii shkoli: teoriia ta praktyka [Higher education institution as a space for the formation of a specialist's communicative competence. Competence-Based Approach in Higher School Theory and Practice]. Monohrafiia / za zah. red. O. A. Zhukovoi, A. I. Komyshana. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina, 123–137 (in Ukrainian).

Shvedova, Ya.V. (2020) Tvorchi zavdannia yak zasib stymuliuvannia navchalnoi motyvatsii zdobuvachiv osvity pry vyvchenni dystsyplin pedahohichnoho tsyklu [Creative tasks as a means of stimulating educational motivation of applicants for education in the study of disciplines of the pedagogical cycle]. International scientific journal «Internauka». № 4 (84). vol. 1. 13–17 (in Ukrainian).

Shylonova, V., Dolynska E., Hladush V., Makhynia T., Bench O., Dudek M. (2021) Zastosuvannia tsyfrovykh tekhnolohii v dystantsiinomu pedahohichnomu otsiniuvanni zdobuvachiv vyshchoi osvity [The use of digital technologies in distance pedagogical assessment of applicants for higher education]. Ynformatsyonnыe tekhnolohyy y sredstva obuchenyia. 82 (2), 243–265. https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.4365 (in Ukrainian).

Shteinhart, O. (2020) Pochemu 20-letnye bolshe ne khotiat «ubyvat» sebia na rabote [Why 20-year-olds no longer want to kill themselves at work]. https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/404261-pochemu-20-letnie-bolshe-ne-hotyat-ubivat-sebya-na-rabote (in Russian).

Chad, J. W. , John J. M., Frances L. O. Generational Perspective of Higher Education Online Student Learning Styles Vol. 3, No. 2; 2014. 33–51 (in English).

Coates, J. Generational learning styles. River Falls, WI: LERN Books: Learning Resources Network. 2007. 134 (in English).

Delaney, J. Students’ Perceptions of Effective Teaching in Higher Education. St. Johns, NL: Distance Education and Learning Technologies. 2010. 102 (in English).

Howe, N., Strauss W. Generations: The History of Americas Future, 1584 to 2069. N.Y.: Quill William Morrow. 1991. 544 (in English).

Kots, M. Features of formation of the future teacher in the system of pedagogical interaction of the higher educational institution. Мodern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue 8. 2017. 106–112 (in English).

Margalef, L., Roblin N. (2016) Unpacking the roles of the facilitator in higher education professional learning communities. An International Journal on Theory and Practice. Volume 22. Issue 3–4. 155–172 (in English).

Porubčinová, М., Novotná I., Novotná H. (2020) The use of education 4.0 tools in tertiary education system in Slovakia. Information Technologies and Learning Tools. Vol 80, No 6. 161–175. DOI: 10.33407/itlt.v80i6.4004 (in English).

Regmi, K. A. Review of Teaching Methods - Lecturing and Facilitation in Higher Education (HE): A Summary of the Published Evidence. (2012) The Journal of Effective Teaching. Vol. 12, No. 3, 61–76 (in English).

Roberts, D., Newman L., Schwartzstein R. (2012) Twelve tips for facilitating Millennials’ learning. 34(4). 274–278. DOI:10.3109/0142159X.2011.613498 (in English).

Semenova, L., Kazantseva A., Sergeyeva V., Raklova Y., Baiseitova Z. (2016) Pedagogical Interaction in Hugh School, the Structural and Functional Model of Pedagogical Interaction. International Journal Of Environmental & Science Education. Vol. 11, №. 9, 2553–22566, DOI: 10.12973/ijese.2016.706a (in English).

Downloads


Переглядів анотації: 232

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

[1]
Я. Шведова, «ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ У ДІАДІ ‘ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ’ В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ », OD, вип. 34, вип. 3, с. 111–129, Вер 2021.

Номер

Розділ

Інновації в освіті