ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.34

Ключові слова:

здоров’язбережувальна компетентність, професійне зростання, психічне здоров’я, психологічна компетентність, саморозвиток, стабільність психічного здоров’я

Анотація

Стаття присвячена проблемам психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності, а саме опису результатів емпіричного дослідження психологічної складової їх здоров’язбережувальної компетентності. Актуальність проблеми зумовлена браком знань у суспільстві щодо дієвих механізмів збереження, зміцнення i відновлення психічного здоров᾿я в умовах постійних фізичних та інтелектуальних перевантажень, стресів, соціальних негараздів, що підтверджується численними фактами наявності у багатьох людей нервових зривів та психосоматичних хвороб. У статті висвітлено кількісні та якісні результати емпіричного дослідження психологічного компоненту здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх педагогів за визначеними критеріями - когнітивним, мотиваційно-ціннісним, діяльнісним та рефлексивним. Охарактеризовані показники кожного з цих критеріїв, а також описаний використаний діагностичний інструментарій для їх вивчення. Встановлено, що опитані респонденти мають недостатньо високий рівень сформованості психологічного компоненту здоров’язбережувальної компетентності за когнітивним та рефлексивним критеріями, що вказує на необхідність посиленої роботи з формування глибоких знань майбутніх педагогів щодо сутності поняття «психічне здоров’я» та вмінь рефлексувати власну поведінку з метою збереження та зміцнення власного психічного здоров’я та здоров’я дітей. На основі таких результатів були визначені основні шляхи та перспективи підвищення рівня сформованості психологічного компоненту здоров’язбережувальної компетентності студентів за когнітивним та рефлексивним критеріями у процесі вивчення курсу «Психологічна антропологія». Визначені також перспективи подальших досліджень, що полягають у пошуку конкретного змістового наповнення тем курсу відповідно до тих аспектів, які були визначені у процесі емпіричного дослідження як такі, що потребують коригування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андронова Н.В. Умение разрабатывать психолого-педагогические рекомендации как компонент психологической компетентности учителя: автореф. дис. ...канд. психол. наук: 19.00.07. Казань, 2000. 30 с.

Бакаленко О.А. Психологічна компетентність як ключова компетентність сучасного фахівця. Вісник Харківського університету. Сер. Теорія культури і філософія науки. 2018. Вип. 58. С. 132–138.

Вахромов Е.Е. Вершины жизни и пути их достижения. Прикладная психология и психоанализ. 2001. № 4. С. 18–23.

Гуревич Р.С. Використання сучасних технологій навчання у ВНЗ. Теорія і практика управління соціальними системами. 2014. Том 2. С. 3 –10.

Єрмаков Т.І. Індивідуальне розуміння концепту «Я» як ключова компетентність особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства. Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей. К.: Міленіум, 2002. Вип. 6(9). С. 200–207.

Кочерга О.В. Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи. Рідна школа. 2013. № 11. С. 52–56.

Мельник І.С. Проблема вивчення психологічного складника здоров’язбережувальної комптентності майбутніх педагогів: системний підхід. Освітологічний дискурс, 2020. Вип. 3. С. 221–239.

Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник / за наук. ред. О.І. Бондарчук. К.: Педагогічна думка, 2012. 144 с.

Носенко Е. Л., Четверик-Бурчак А. Г. Опитувальник «Стабільність психічного здоров’я – коротка форма»; опис, адаптація, застосування. Вісник Дніпропетровського університету. «Серія педагогіка і психологія». 2014. Вип. 20. С. 89–97.

Пометун О.І. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ: навчальний посібник. Умань: РВЦ «Софія», 2007. 66 с.

Рибак О. Сучасний стан формування готовності майбутніх учителів початкової школи до впровадження технологій інтерактивного навчання у професійній діяльності». Освітологічний дискурс, 2021. Вип. 32. С. 129–142.

Стернин И.А, Рудакова А.В. Психолингвистическое значение и его описание. Теоретические проблемы. LAP «Lambert Academic Publishing» Saarbrücken. 2011.

Федорчук В. Інтерактивні технології та їх використання у навчальному процесі вищої школи / В. Федорчук // Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. 2009. Вип. 3. С. 180–185. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_3_27.

Цільмак О.М. Складові структури компетентностей. Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. 2009. № 1–2. С. 128–134.

Щербакова Т.Н. Психологическая компетентность учителя: акмеологический анализ: автореф. дис. ...д-ра психол. наук: 19.00.13. Ростов-на-Дону, 2006. 41 с.

Mielck, A. Soziale Ungleichheit und Gesundheit in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. 51. 2008. С. 345–352. DOI:10.1007/s00103-008-0465-1

References

Andronova, N.V. (2000). Umenie razrabatyvat' psihologo-pedagogicheskie rekomendacii kak komponent psihologicheskoj kompetentnosti uchitelja [The ability to develop psychological and pedagogical recommendations as a component of the teacher’s psychological competence]: avtoref. dis. ...kand. psihol. nauk: 19.00.07. Kazan'. 30 (in Russian).

Bakalenko, O.A. (2018). Psykhologhichna kompetentnistj jak kljuchova kompetentnistj suchasnogho fakhivcja [Psychological competence as a key competence of a modern specialist]. Visnyk Kharkivsjkogho universytetu. Ser. Teorija kuljtury i filosofija nauky. Vyp. 58. 132-138 (in Ukrainian)

Bondarchuk, O.I. (Ed) (2012). Naukovo-metodychni zasady formuvannja psykhologhichnoji kompetentnosti kerivnykiv osvitnikh orghanizacij u systemi pisljadyplomnoji pedaghoghichnoji osvity [Scientific and methodological principles of formation of psychological competence of heads of educational organizations in the system of postgraduate pedagogical education]: nauk.-metod. posibnyk K.: Pedaghoghichna dumka. 144 (in Ukrainian)

Vahromov, E.E. (2001). Vershiny zhizni i puti ih dostizhenija [Tops of life and ways to achieve them]. Prikladnaja psihologija i psihoanaliz. 4. 18–23 (rus).

Hurevych, R.S. (2014). Vykorystannia suchasnykh tekhnolohii navchannia u VNZ [Use of modern technologies of higher education]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. Tom 2. 3 –10 (in Ukrainian)

Jermakov, T.I. (2002). Indyvidualjne rozuminnja konceptu «Ja» jak kljuchova kompetentnistj osobystosti v umovakh suchasnogho informacijnogho suspiljstva [Individual understanding of the concept of "I" as a key competence of the individual in today's information society]. Naukovi studiji iz socialjnoji ta politychnoji psykhologhiji: zb. statej. K.: Milenium. Vyp. 6(9). 200–207 (in Ukrainian)

Kochergha, O.V. (2013). Rozvytok psykhologhichnoji kompetentnosti vchytelja pochatkovoji shkoly [Development of psychological competence of primary school teachers]. Ridna shkola. 11. 52–56 (in Ukrainian)

Meljnyk, I. (2020). Problema vyvchennja psykhologhichnogho skladnyka zdorov'jazberezhuvaljnoji kompetentnosti majbutnikh pedaghoghiv: systemnyj pidkhid [The problem of studying the psychological component of health competence of future teachers: a systematic approach]. Osvitologhichnyj dyskurs. 3, 221–239 (in Ukrainian)

Nosenko, E.L. (2014). Opytuvalnyk «Stabilnist psykhichnoho zdorovia – korotka forma»; opys, adaptatsiia, zastosuvannia [Mental Health Stability - Short Form Questionnaire; description, adaptation, application]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. «Seriia pedahohika i psykholohiia». Vyp. 20. 89–97 (in Ukrainian)

Pometun, O.I. (2007). Pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: interaktyvni tekhnolohii u VNZ. [Training of future primary school teachers: interactive technologies in higher education]: [navchalnyiposibnyk] Uman: RVTs «Sofiia». 66. (in Ukrainian)

Rybak, O. (2021). Suchasnyi stan formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do vprovadzhennia tekhnolohii interaktyvnoho navchannia u profesiinii diialnosti [The current state of formation of readiness of future primary school teachers for the introduction of interactive learning technologies in professional activities]. Osvitolohichnyi dyskurs. Vyp. 32, vyp. 1. 129–142 (in Ukrainian)

Sternin, I.A.,  Rudakova, A.V. (2011). Psiholingvisticheskoe znachenie i ego opisanie. Teoreticheskie problem [Psycholinguistic meaning and its description. Theoretical problems]. LAP: «Lambert Academic Publishing» Saarbrücken (in Russian).

Fedorchuk, V. (2009). Interaktyvni tekhnolohii ta yikh vykorystannia u navchalnomu protsesi vyshchoi shkoly [Interactive technologies and their use in the educational process of higher education] / V. Fedorchuk // Zbirnyk naukovykh prats [Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny]. Vyp. 3. S. 180-185. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_3_27 (in Ukrainian)

Ciljmak, O.M. (2009). Skladovi struktury kompetentnostej [Components of competency structures]. Nauka i osvita: naukovo-praktychnyj zhurnal Pivdennogho naukovogho Centru APN Ukrajiny. 1–2. 128–134 (in Ukrainian)

Shherbakova, T.N. (2006). Psihologicheskaja kompetentnost' uchitelja: akmeologicheskij analiz [Teacher Psychological Competence: Acmeological Analysis]: avtoref. dis. ...d-ra psihol. nauk: 19.00.13. Rostov-na-Donu. 41 (in Russian).

Mielck, A. (2008). Soziale Ungleichheit und Gesundheit in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. 51. 345–352. DOI:10.1007/s00103-008-0465-1 (in English).

self-development

Downloads


Переглядів анотації: 77

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

[1]
І. Мельник, «ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ», OD, вип. 34, вип. 3, с. 46–60, Вер 2021.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти