ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Автор(и)

  • Ірина Вакулова Український гуманітарний інститут

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.48

Ключові слова:

педагогічна інноватика,, інноватизація освітнього процесу, інноваційна людина, інноваційність, інноватика

Анотація

Процеси світової глобалізації вносять суттєві корективи в сучасну систему освіти. Разом з тим, модернізація освітньої галузі сприяє появі нової термінології і вимагає осмислення інноваційних процесів у педагогічній теорії. Тому, згідно з метою даного дослідження, у статті визначено сутність дефініції «педагогічна інноватика» у доробках вітчизняних і зарубіжних вчених, виявлено загальне та специфічне у міркуваннях дослідників щодо цього феномену. Зокрема, встановлено актуальність визначення поняття «педагогічна інноватика» й динамічність утворення даної дефініції; визначено процесуальність і особистісний чинник педагогічної інноватики та її цінність як неодмінної складової педагогічного та суспільного розвитку; зазначені сфера дослідження педагогічної інноватики та її першочергові завдання як науки.
Крім того, названі передумови інноваційного процесу в Україні та необхідність впровадження освітніх інновацій в світовій практиці.
Доведено, що педагогічна інноватика, як важливий засіб досягнення нового рівня освіти, здійснюючи безпосередній вплив на всіх учасників інноваційного процесу, слугує теоретичним фундаментом для ефективних змін освітньої системи в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Nicholls A. Managing Educational Innovations. lND., 1983.

Amrous N. Innovative teaching practices for improving student learning in higher education. Edulearn18: 10-th international conference on education and new learning technologies. 2018. Book SeriesEDULEARN Proceedings / Web of Science Categories; Education & Educational Research.

Edeh, N., Ugwoke, E., Anaele, E. 2021. Effects of Innovative Pedagogies on Academic Achievement and Development of 21st-century Skills of Taxation Students in Colleges of Education. Innovations in education and teaching international. ROUTLEDGE JOURNALS, England / Web of Science Categories; Education & Educational Research.

Olelewe, C., Doherty, F., Orji, C. Aneyo, I. 2021. Effects of Innovative Pedagogy Integration in Electrical Installation and Maintenance Works in Enugu and Lagos States Technical Colleges. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION / Web of Science CategoriesEducation, Scientific DisciplinesEngineering, Electrical & Electronic

Pangandaman, H., Boloron, R., Lambayong, J., Ergas, M., Raki-in, R., Mai-Alauya, S., Sadang, J., Bangcola, A., Mejia, P., Mukattil, N. 2019. Innovative Classroom Pedagogy in Nursing Education: a Systematic Review. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH MEDICINE AND CURRENT RESEARCH-IJHMCR / Web of Science Categories; Health Care Sciences & Services.

Uskov, V., Bakken, J. P., Aluri, L., Rachakonda, R., Rayala, N., & Uskova, M. 2018. Smart Pedagogy: Innovative Teaching and Learning Strategies in Engineering Education. IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE) / Web of Science Categories; Education, Scientific Disciplines.

Ангеловски К. Учитель и инновации : пер. с макед. Москва : Просвещение, 1991. 259 с.

Богданова І. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ін-т

педагогіки АПН України. Київ, 2003.

Бойко А. М. Упровадження інновацій – стратегія прискореного розвитку педагогічної практики і теорії. Постметодика. 2010. № 2. С. 16–23.

Бойко, Алла. Упровадження педагогічної інноватики в масову практику виховної діяльності. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Полтава : ПНПУ, 2011. Вип. 3. С. 5–16.

Волик Л. Інноваційне навчання студентів педагогічних вишів: тезаурус, обриси, приклади. Витоки педагогічної майстерності. 2013. Вип. 11. С. 90−91.

Даниленко Л. Наукове підґрунтя інноваційних процесів в освіті. Педагогічна взаємодія в умовах реформування освіти / за заг. ред. Г. Є. Гребенюка. Харків : Стиль-Іздат, 2006. C. 86–97

Дермельова К. О. Інноваційні технології соціального виховання молодших школярів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. Вип. 36. С. 463–467.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник. Київ : Академвидав, 2004. 352с.

Про вищу освіту : Закон України, чинний, ред. від 01.09.2021. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 09.09.2021).

Про освіту : Закон України, чинний, ред. від 08.08.2021. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 09.09.2021).

Мендель Б. Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая инноватика: учебное пособие для обучающихся в магистратуре. Москва-Берлин : Директ-Медиа, 2017. 342 с.

Стенякова Н. Е. Инновационные процессы в образовании : учебно-метод. пособие для магистров, бакалавров, студентов очного и заочного отделений, слушателей программ дополнительного образования педагогического университета. Пенза : Пензенский гос. ун-т, 2013. 98 с.

Козак Л. В. Педагогічна інноватика у розвитку нових напрямів освіти. Освітологічний дискурс. 2014. № 2 (6). С. 74–85.

Концепція Нової української школи. Електрон. текст. дані. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 09.09.2021).

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 504 с.

Кремень В. Проект сучасної освіти: інноваційна людина. Рідна школа. 2013. № 8/9 (серпень–вересень).

Кремень В. Філософські засади сучасної пдагогіки. Освіта для сучасності. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. Т. 1.

Лазарев В. С. Педагогическая инноватика: объект, предмет и основные понятия. Педагогика. 2004. № 4.

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : Наказ від 11.07.2017 № 994 / Міністерство юстиції України. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17#Text (дата звернення: 09.09.2021).

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України №344/2013. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text (дата звернення: 09.09.2021).

Огієнко О. І. Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник, Київ, 2016. 120 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705798/1/Словник.pdf (дата звернення: 09.09.2021).

Поляков С. Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. Москва : Педагогический поиск, 2007. 167 с.

Попова О. В. Пономарьова Г. Ф., Петриченко Л. О. Основи педагогічної інноватики : навч. посіб. Харків, 2009. 192 с.

Попова И. В. Учебно-методический комплекс дисциплины "Инноватика в высшем профессиональном образовании" / Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Педагогическая инноватика". Екатеринбург, 2008.

Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 564 с.

Саух П. Ю. Сучасна освіта : портрет без прикрас : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 382 с.

Феномен інновації: освіта, суспільство, культура : монографія / за ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка. 2008. 472 с.

Хуторской А. В. Педагогика. Стандарт третьего поколения : учебник для вузов. СПб. : Питер, 2019. 608 с.

Цыркун И. И. Педагогическая инноватика. Минск : Ротапринт БГПУ им. М. Танка, 2001. 138 с

Цюняк О. П. Педагогічна інноватика : навчально-метод. посіб. для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2019. 128 с.

Юсуфбекова Н. Р. Педагогическая инноватика: возникновение и становление. Вестник московского городского педагогического университета. Серия : Педагогика и психология. 2010. № 4 (14).

Юсуфбекова Н. Р. Общие основы педагогической инноватики : Опыт разраб. теории инновац. процессов в образовании : метод. пособие / АПН СССР, НИИ теории и истории педагогики. Москва : ЦСПО РСФСР, 1991. 91 с.

Якса Н. В. Педагогічні теорії, системи й технології : курс лекцій/ Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. 180 с.

Downloads


Переглядів анотації: 109

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

[1]
І. Вакулова, «ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ», OD, вип. 35, вип. 4, с. 118–140, Лис 2021.

Номер

Розділ

Інновації в освіті