ТУРИСТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Зубехіна Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк
  • Володимир Терлецький Академія рекреаційних технологій і права, м.Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0002-4585-6617
  • Наталія Ольхова-Марчук Академія рекреаційних технологій і права, м.Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0001-7656-6666
  • Володимир Кушнір Академія рекреаційних технологій і права, м.Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0002-1425-1025

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.44

Ключові слова:

туризм, туристична освіта, система освіти, професійна підготовка, фахівець туристичної галузі, практична складова туристичної освіти

Анотація

У статті проаналізовано проблеми та перспективи розвитку туристичної освіти в Україні. Встановлено, що рівень соціально-культурного розвитку будь-якої країни безпосередньо залежить від рівня розвитку туристичної галузі та відповідної кваліфікації кадрових ресурсів.

З’ясовано, що сьогодні постає необхідність у підготовці фахівців у сфері туризму, які володіють компетенціями щодо використання новітніх технологій і програмного забезпечення, застосування маркетингових інструментів для просування туристичних продуктів і послуг, володіння комунікативно-психологічними навичками, орієнтування у сучасних трендах розвитку туристичної сфери та ін.

Розглянуто нормативно-правову базу систем туристичної освіти в Україні. Визначено, що наша країна все ще знаходиться на шляху реалізації ключових чинних законів і нормативних актів, що спрямовані на європеїзацію освіти, зокрема туристичної освіти.

Досліджено вплив пандемії COVID-19 на систему освіти, зокрема у сфері туризму. Зроблено висновок, що наявність системи освіти і навчання, придатної для епохи цифрових технологій, є дуже важливою в сучасних умовах.

Встановлено, що майбутні фахівці у сфері туризму не мають достатнього практичного досвіду після закінчення закладів вищої освіти. Зроблено висновок, що велику роль у підготовці майбутніх висококваліфікованих працівників відіграє їхня практична підготовка.

Обґрунтовано необхідність використання зарубіжного досвіду підготовки фахівців у сфері туризму, що допоможе вітчизняній туристичній освіті увійти до міжнародної стандартизованої системи.

Окреслено перспективні напрями модернізації вітчизняної системи туристичної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, а саме: посилення практичної складової туристичної освіти, забезпечуючи доступ до закордонного стажування; коригування навчальних програм із урахуванням світових тенденцій та потреб туристів; стимулювання студентів і педагогів до міжнародного обміну досвідом і стажування та ін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Романова А. А., Жидок В. В., Забаштанська Т. В. Адаптація фахової освіти у сфері туризму до вимог туристичного ринку України. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2018. № 15. С. 421–431. DOI: 10.20535/2307-5651.15.2018.135912.

Самохвал О. О. Тенденції розвитку туристичної освіти у вищих навчальних закладах німецькомовних країн Західної Європи. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. дис…. д-ра пед. наук : 13.00.01 / Вінниця. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. 2020. 658 с.

Ткач В. О. Сучасна система освіти в туристичній індустрії. Український журнал прикладної економіки. 2016. Том 1. № 3. С. 102–108.

Baum, T. (1990). Competencies for Hotel Management: Industry Expectations of Education, International Journal of Contem-porary Hospitality Management, 2, 4, 13-16. https://doi.org/10.1108/09596119010135190.

Dalrymple, M., Dolan, K. (2020). Beyond contactless operations: Human-centered customer experience. McKinsey & Company. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insigh…f82161&hctky=11278142&hdpid=1c8daa56-26af-4894-a7a1-f27e12476532.

European Union (2020). European Union Digital Education Action Plan 2021–2027 Resetting education and training for the digital age. Brussels, 30.9.2020 COM(2020) 624 final.

Park М. & Jones Т. (2021). Going Virtual: The Effect of COVID-19 on Internships in Tourism, Events and Hospitality Education, Journal of Hospitality & Tourism Education, 33: 3, 176-193. DOI: 10.1080/10963758.2021.1907198.

Sigala M., Baum.T. (2003). Trends and issues in tourism and hospitalityhigher education: Visioning the future, 4, 367-376. DOI:10.1177/146735840300400409.

Sigala M. (2002). The evolution of internet pedagogy: Benefits for tourism and hospitality education. The Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, 1(1), 2, 29-45. DOI:10.3794/johlste.12.4

Romanova A. A., Zhydok V. V., Zabashtansjka T. V. (2018). Adaptacija fakhovoji osvity u sferi turyzmu do vymogh turystychnogho rynku Ukrajiny [Adaptation of professional education in the field of tourism to the requirements of the tourist market of Ukraine]. Ekonomichnyj visnyk Nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu Ukrajiny «Kyjivsjkyj politekhnichnyj instytut», no. 15, pp. 421-431. DOI: 10.20535/2307-5651.15.2018.135912.

Samokhval O. O. (2020). Tendenciji rozvytku turystychnoji osvity u vyshhykh navchaljnykh zakladakh nimecjkomovnykh krajin Zakhidnoji Jevropy [Trends in the development of tourism education in higher education institutions in German-speaking countries of Western Europe]. Kvalifikacijna naukova pracja na pravakh rukopysu. dys…. d-ra ped. nauk : 13.00.01 / Vinnycja. Vinnycjkyj derzhavnyj pedaghoghichnyj universytet imeni Mykhajla Kocjubynsjkogho.

Tkach V. O. (2016). Suchasna systema osvity v turystychnij industriji [Modern education system in the tourism industry]. Ukrajinsjkyj zhurnal prykladnoji ekonomiky, T. 1. no 3.102-108.

Baum, T. (1990) Competencies for Hotel Management: Industry Expectations of Education, International Journal of Contem-porary Hospitality Management, vol. 2, no. 4, 13-16. https://doi.org/10.1108/09596119010135190.

Dalrymple, M., Dolan, K. (2020). Beyond contactless operations: Human-centered customer experience. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insigh…f82161&hctky=11278142&hdpid=1c8daa56-26af-4894-a7a1-f27e12476532.

European Union (2020). European Union Digital Education Action Plan 2021–2027 Resetting education and training for the digital age. Brussels, 30.9.2020 COM(2020) 624 final.

Park М. & Jones Т. (2021). Going Virtual: The Effect of COVID-19 on Internships in Tourism, Events and Hospitality Education, Journal of Hospitality & Tourism Education, 33: 3. 176-193. DOI: 10.1080/10963758.2021.1907198.

Sigala M., Baum.T. (2003). Trends and issues in tourism and hospitalityhigher education: Visioning the future, no. 4, 367-376. DOI:10.1177/146735840300400409.

Sigala M. (2002). The evolution of internet pedagogy: Benefits for tourism and hospitality education. The Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, vol. 1(1), no. 2, 29-45. DOI:10.3794/johlste.12.4

Downloads


Переглядів анотації: 148

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

[1]
Т. В. Зубехіна, В. Терлецький, Н. Ольхова-Марчук, і В. Кушнір, « ТУРИСТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», OD, вип. 35, вип. 4, с. 50–65, Лис 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою