РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІКТ

Автор(и)

Ключові слова:

інформаційна компетентність, нформаційно-комунікаційні технології, інформація, мотивація, освітній процес, пізнавальна діяльність, формування мотивів навчання

Анотація

У статті проаналізовано останні дослідження щодо розвитку мотивації школярів до навчання засобами ІКТ; визначено поняття «інформаційно-комунікаційні технології» як першооснови якісного освітнього процесу в умовах розвитку інформаційного суспільства; зроблено спробу охарактеризувати педагогічні завдання інформаційно-комунікаційного навчання на основі вивчення особливостей компонентів мотиваційної сфери сучасного покоління і зробити опис методології і технології освітнього процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання в першу чергу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів).
За мету інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчання взято підготовку учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, а також формування мотивів навчання як процес створення в школі умов для появи внутрішніх спонукань (мотивів, цілей, емоцій) до здобуття освіти, усвідомлення їх учнем і подальшого саморозвитку ним власної мотиваційної сфери.
Досліджено, що сучасні інформаційні технології в процесі навчання дозволяють: активізувати пізнавальну діяльність учнів; забезпечити позитивну мотивацію навчання; проводити уроки на високому естетичному й емоційному рівні; забезпечити високий ступінь диференціації навчання (майже індивідуалізацію); збільшити обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази; удосконалити контроль знань; раціонально організувати освітній процес; підвищити ефективність уроку, формувати навички пошуково-дослідницької діяльності; забезпечити доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.
Автором зроблено висновок щодо вибору оптимальних методів розвитку мотивації до навчання з урахуванням психолого-педагогічних аспектів даного процесу; охарактеризовано умови, необхідні для формування мотивації учнів до навчання і забезпечення гуманних відносин між вчителем і учнем; визначено перспективи подальшого дослідження, які полягають у вивченні специфіки трансформації навчально-пізнавальних мотивів у «сенсоутворювальні», тобто їхній перехід на новий – особистісний рівень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Маргарита Козир, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту

Посилання

Література

• Білан А.Д. Інформаційні технології: технічно-педагогічний аспект : монографія. Луцьк, 2008. 320 с.

• Жадан І.В. Психологічні умови формування учбово-пізнавальних мотивів: На матеріалі трудового навчання підлітків : Дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. К., 1993. 138 с.

• Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики. / Жалдак М. І.; Ред-кол. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: збірник наукових праць. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 7. 2003. 16 с.

• Козир М.В. Формування мотивації старшокласників до вивчення математики у процесі застосування ІКТ. «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка.» ISSN 2311-2409. Випуск № 30 (2/2018). С. 66‒73. (у співавторстві Павлюк О.А.)

• Козир М.В. ІКТ-педагогіка: нові вектори розвитку освіти в умовах інформаційного суспільства. Збірник наукових праць Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Вип. №4. 2015.

• Козир М.В. ІКТ–педагогіка – складова освітнього процесу. Педагогічний процес: Теорія і практика. ISSN 2078 – 1687 INDEX COPERNICUS. К., 2015. Вип. № 5–6. С. 61–65.

• Чернуха Н.М., Козир М.В. Інформація як педагогічна категорія процесу формування інформаційної компетентності. Збірник наукових праць. Педагогічний процес: Теорія і практика. ISSN 2078 – 1687 INDEX COPERNICUS. К., 2014. Вип. № 4. С.50–54.

• Маслоу Абрахам. Мотивация и личность. [перевод А. М. Татлыбаевой Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed.) N.Y.: Harper & Row]; СПб.: Евразия, 1999.

• Парфілова С. Л. Формування пізнавального інтересу як мотиву навчальної діяльності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Випуск 10 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова ) та ін. Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2006. 500 с.

• Руда Н. Л. Врахування мотиваційних теорій як основа ефективного навчання. Модернізація вищої освіти України: історія, досвід, перспективи : матер. Всеукраїн. наук.-практ. конф., (Київ, 9–11 лист. 2004 р.). К. : Наук.-метод. центр вищої освіти МОН України, 2005. С. 171–178.

• Medsen K.B. Modern Theories of Motivation. Copenhagen: Verl. Psychol., 1959. 345 p.

References

• Bilan, A. D. (2008) Informatsiini tekhnolohii: tekhnichno-pedahohichnyi aspekt : monohrafiia. [Information technologies: technical and pedagogical aspect: monograph]. Lutsk. 320 s.

• Zhadan, I. V. (1993) Psykholohichni umovy formuvannia uchbovopiznavalnykh motyviv: Na materiali trudovoho navchannia pidlitkiv. [Psychological conditions for the formation of educational and cognitive motives: On the material of labor training of adolescents.] : Dys. … kand. psykhol. nauk : 19.00.07 / K. 138 s.

• Zhaldak, M. I. (2003) Pedahohichnyi potentsial kompiuterno-oriientovanykh system navchannia matematyky. [Pedagogical potential of computer-oriented mathematics teaching systems.] /Zheldak M. I.; Red-kol. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia: zbirnyk naukovykh prats. NPU imeni M. P. Drahomanova, 7. 16 s.

• Kozyr, M.V. (2018) Formuvannia motyvatsii starshoklasnykiv do vyvchennia matematyky u protsesi zastosuvannia IKT. [Formation of motivation of high school students to study mathematics in the process of ICT application.]. «Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika.» ISSN 2311-2409, 30 (2/2018). S. 66‒73. (u spivavtorstvi Pavliuk O.A.)

• Kozyr, M.V. (2015) IKT-pedahohika: novi vektory rozvytku osvity v umovakh informatsiinoho suspilstva. [ICT-pedagogy: new vectors of education development in the information society.]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho, 4.

• Kozyr, M.V. (2015) IKT–pedahohika – skladova osvitnoho protsesu. [ICT pedagogy is a component of the educational process.]. Pedahohichnyi protses: Teoriia i praktyka. ISSN 2078 – 1687 INDEX COPERNICUS, 5–6. S. 61 – 65.

• Chernukha, N.M., Kozyr, M.V. (2014) Informatsiia yak pedahohichna katehoriia protsesu formuvannia informatsiinoi kompetentnosti. [Information as a pedagogical category of the process of formation of information competence.]. Pedahohichnyi protses: Teoriia i praktyka. ISSN 2078 – 1687 INDEX COPERNICUS, 4. S.50–54.

• Maslou, Abrakham. (1999) Motyvatsyia y lychnost. [Motivation and personality.]. [perevod A. M. Tatybaevoi Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed.) N.Y.: Harper & Row]. SPb.: Evrazyia.

• Parfilova, S. L. (2006) Formuvannia piznavalnoho interesu yak motyvu navchalnoi diialnosti. [Formation of cognitive interest as a motive for educational activities.] Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problem, 10 / Redkol.: I. A. Ziaziun (holova ) ta in. Kyiv-Vinnytsia: DOV «Vinnytsia». 500 s.

• Ruda, N. L. (2005) Vrakhuvannia motyvatsiinykh teorii yak osnova efektyvnoho navchannia. [Consideration of motivational theories as a basis for effective learning] Modernizatsiia vyshchoi osvity Ukrainy: istoriia, dosvid, perspektyvy : mater. Vseukrain. nauk.-prakt. konf., (Kyiv, 9–11 lyst. 2004 r.). Nauk.-metod. tsentr vyshchoi osvity MON Ukrainy. S. 171–178.

• Medsen, K. B. (1959) Modern Theories of Motivation. Copenhagen: Verl. Psychol. 345 p.

Downloads


Переглядів анотації: 118

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
М. Козир, «РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІКТ», OD, вип. 31, вип. 4, с. 231–246, Лис 2020.

Номер

Розділ

Акмеологічні студії