«ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ» ЯК КРОК ДО КОМФОРТНОЇ ОСВІТИ, ЙОГО СУТНІСТЬ І ПЕРЕВАГИ

Автор(и)

  • Людмила Назаренко Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти вул. Адміральська, 4-а, 327000, м. Миколаїв, Україна https://orcid.org/0000-0001-6560-5252

Ключові слова:

література, освітній процес, «перевернуте навчання», переваги, поетапне формування розумових дій, технологія

Анотація

У статті актуалізовано потребу позитивних зрушень у галузі освіти через використання технологій інноваційного навчання. Аналіз наукових джерел засвідчує, що ця проблема є актуальною в системі освіти. Розглянуто модерні знахідки озброєння педагогів науковими знаннями на основі впровадження методичних інновацій і принципу дитиноцентризму. Уточнено змістове наповнення поняття «перевернуте навчання», запропоновано власне бачення терміна. Теоретично обґрунтовано й визначено засади формування літературної компетентності старшокласників із використанням змішаного навчання. Висвітлено методичні аспекти застосування моделі «перевернуте навчання» в сучасній школі, можливості практичної реалізації компетентнісного підходу в навчанні української літератури. Змодельовано освітній процес відповідно до вимог сучасності, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів із демонстрацією використання «перевернутого навчання» на уроці української літератури, завдяки якому учні набувають морально-етичних цінностей. У статті пропонується алгоритм, заснований на «перевернутому навчанні», для проведення в 11 класі уроку української літератури про життя і творчість Валеріана Підмогильного.
Зазначено, що значні зрушення в ефективному здобутті знань відбуваються завдяки поєднанню традиційного й інноваційного навчання, а також залежать від набутих ціннісних орієнтирів учнів і поетапного використання технологізованого навчання. Стверджується, що здобуття читацького досвіду відбувається на основі умінь аналізувати, інтерпретувати, порівнювати, проводити паралелі, робити висновки, використовувати знання з теорії літератури на практиці. Йдеться насамперед про поєднання логічного й чуттєвого, сучасних засобів освіти, синхронного й асинхронного навчання, що уможливлює набуття компетентностей учнями через їхню участь у захисті проєктів, проведення дискусії, виконання практичних завдань.
Поглиблено сутність, ознаки, умови дистанційного навчання, завдяки яким здобуття літературної освіти стане успішним. Зазначено переваги й можливі ускладнення. Обґрунтовано доцільність упровадження такого навчання на уроці української літератури. Експериментально доведено, що поєднання традиційного навчання з інноваційним через упровадження віртуальних та фізичних освітніх ресурсів сприяє перетворенню літературних знань у соціальний і читацький досвід, готує школярів до продуктивної діяльності, зміни їхньої ролі від об’єкта до активного здобувача освіти, а вчителя – від основного джерела знань до фасилітатора.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Назаренко, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти вул. Адміральська, 4-а, 327000, м. Миколаїв, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти

Посилання

Література

• Басалгина Т. Ю. Технология «Перевернутый класс» при изучении специальных дисциплин. Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития : материалы V краевой заочной научно-практической конференции (г. Пермь, 17 октября 2014 года): Пермский гос. проф.-пед. колледж, 2014. С. 173–175.

• Бершадский М. Е. Дидактические и психологические основы образовательной технологии. М. : Центр «Педагогический поиск», 2003. 256 с.

• Заводчикова Н. И. Использование модели организации обучения «перевернутый класс» в курсе дисциплины «методика обучения и воспитания в области информатики». Вестник ТвГУ. Серия «Педагогика и психология». 2016. № 1. С. 139–146.

• Козяр М. М. Інноваційні технології підготовки фахівців у навчальних закладах. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. № 16. С. 92–96.

• Кулиева О. Н. Перевёрнутая классная комната (flipped classroom) как учебная стратегия смешанного обучения. Роль университетского образования и науки в современном обществе : материалы междунар. науч. конф., Минск, 26–27 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол. : А. Д. Король (пред.) [и др.]. Минск : БГУ, 2019. С. 363–369.

• Лісецький К. А. Змішані і традиційні форми навчання. Матеріали науково-практичної конференції «Новітні освітні технології», 2013. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1156.

• Марков М. Технология и эффективность социального управления. Пер. с болг. / М. Марков; под ред. и с предисл. Т. В. Керимовой. М. : Прогресс, 1982. 267 с.

• Неділько В. Я. Методика викладання української літератури в середній школі. – К. : Вища школа, 1978. – 248 с.

• Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала: Посібник для вчителів і керівників шкіл. Тернопіль: Богдан, 2000. 152 с.

• Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання. К. : Шк. світ, 2007. 112 с.

• Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-метод. посібн. К. : А. С. К, 2004. 192 с.

• Селеменев С. Информационные технологии в школе: проблемы и поиски решения. Информатика и образование, 2005. № 5. С. 97–100.

• Ситченко А. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах: навч. посіб. для студентів-філологів. К. : Ленвіт, 2011. С. 304.

• Ткачук Г. Аналіз та особливості впровадження моделей змішаного навчання в освітній процес закладу вищої освіти. Наукові записки. Серія педагогіка, 2018. № 3. С. 28–36. DOI 10: 25128 / 2415-3605.18.3.4.

References

• Basalgina, T. Ju. (2014). Tehnologija «Perevernutyj klass» pri izuchenii special'nyh disciplin [Technology is the «Flipped classroom" in the study of special disciplines]. Professional'noe obrazovanie: problemy i perspektivy razvitija : materialy V kraevoj zaochnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 173–175 (rus).

• Bershadskij, M. E., Guzeev, V. V. (2003). Didakticheskie i psihologicheskie osnovanija obrazovatel'noj tehnologii [Didactic and psychological foundations of educational technology]. (256 s.). M. : Centr «Pedagogicheskij poisk» (rus).

• Zavodchikova, N. I., Pljasunova, U. V. (2016). Ispol'zovanie modeli organizacii obuchenija «perevernutyj klass» v kurse discipliny «metodika obuchenija i vospitanija v oblasti informatiki» [Using the model of organization of training «inverted class» in the course of the discipline «methods of training and education in the field of computer science»]. Vestnik TvGU. Serija «Pedagogika i psihologija». 139–146 (rus).

• Kozjar, M. M., Kademija, M. Ju. (2015). Innovacijni tekhnologhiji pidghotovky fakhivciv u navchaljnykh zakladakh [Innovative technologies for training specialists in educational institutions]. Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Draghomanova. Serija 2 : Komp'juterno-orijentovani systemy navchannja. – K. : NPU imeni M. P. Draghomanova, no. 16. 92–96 (ukr).

• Kulieva, O. N. (2019). Perevjornutaja klassnaja komnata (flipped classroom) kak uchebnaja strategija smeshannogo obuchenija [The flipped classroom as a blended learning strategy]. Rol' universitetskogo obrazovanija i nauki v sovremennom obshhestve : materialy mezhdunar. nauch. konf., Minsk. Belorus. gos. un-t ; redkol.: A. D. Korol' (pred.) [i dr.]. Minsk : BGU. 363–369 (rus).

• Lisecjkyj, K. A. (2013). Zmishani i tradycijni formy navchannja. Materialy naukovo-praktychnoji konferenciji «Novitni osvitni tekhnologhiji» [Mixed and traditional forms of education ]. Rezhym dostupu: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1156 – (ukr).

• Markov, M. (1982). Tehnologija i jeffektivnost' social'nogo upravlenija [Technology and effectiveness of social management]. Per. s bolg.; T. V. Kerimovoj (pod red. i s predisl). M. : Progress. (267 s.) (ukr).

• Nedilko, V. Ya. (1978). Metodyka vykladannia ukrainskoi literatury v serednii shkoli [Methods of teaching Ukrainian literature in secondary schools]. K. : Vyshcha shkola. (248 s.) (ukr).

• Palamarchuk, V. F. (2000). Yak vyrostyty intelektuala: Posibnyk dlia vchyteliv i kerivnykiv shkil [How to raise an intellectual]. Ternopil: Bohdan. (152 s.) (ukr).

• Pometun, O. (2007). Interaktyvni metodyky ta systema navchannia [Interactive methods and training system]. K. : Shk. svit. (112 s.) (ukr).

• Pometun, O. I., Pirozhenko, O. I. (2004). Suchasnyj urok. Interaktyvni tekhnologhiji navchannja [Modern lesson. Interactive learning technologies]: naukovo-metod. posibn. K. : A. S. K. (192 s.) (ukr).

• Selemenev, S. (2005). Informacionnye tehnologii v shkole: problemy i poiski reshenija [Information technology in school: problems and solutions]. no 5. S. 97–100 (ukr).

• Sytchenko, A. (2011). Metodyka navchannia ukrainskoi literatury v zahalnoosvitnikh zakladakh [Methods of teaching Ukrainian literature in General education institutions]: navch. posib. dlia studentiv-filolohiv. K. : Lenvit. S. 304 (ukr).

• Tkachuk, Gh. (2018). Analiz ta osoblyvosti vprovadzhennja modelej zmishanogho navchannja v osvitnij proces zakladu vyshhoji osvity [Analysis and features of implementation of mixed learning models in the educational process of higher education institutions]. Naukovi zapysky. Serija pedaghoghika. no. 3. S. 28–36. DOI 10: 25128 / 2415-3605.18.3.4 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 149

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
Л. Назаренко, «‘ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ’ ЯК КРОК ДО КОМФОРТНОЇ ОСВІТИ, ЙОГО СУТНІСТЬ І ПЕРЕВАГИ», OD, вип. 31, вип. 4, с. 163–181, Лис 2020.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти