ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ІЗ ДОШКІЛЬНИКАМИ ТА ЇХ БАТЬКАМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ COVID-19

Автор(и)

  • Ольга Полєвікова Херсонський державний університет, вул. Університетська 27, 73003, м. Херсон, Україна https://orcid.org/0000-0002-8144-1806
  • Тетяна Швець Херсонський державний університет, вул. Університетська 27, 73003, м. Херсон, Україна https://orcid.org/0000-0002-1234-0710

Ключові слова:

дистанційна освіта, діти дошкільного віку, онлайн інструменти, онлайн платформи, пандемія

Анотація

У статті здійснено аналіз нових реалій дошкільної освіти в умовах пандемії Covid-19; виокремлено проблеми взаємодії педагогів із дошкільниками та їх батьками під час дистанційної освіти; означено пріоритетні он-лайн платформи та інструменти для роботи з батьками вихованців та дошкільниками. Також авторами представлені позитивні аспекти дистанційної освіти для педагогів, а саме – можливості безоплатного навчання на різних освітніх платформах; результати опитування вихователів та майбутніх бакалаврів щодо проблем дистанційної освіти дошкільників в умовах пандемії.
Серед технологічних труднощів, насамперед, виокремлюємо наявність комп’ютерної техніки, швидкісного Інтернету, можливість у період епідемії відремонтувати будь-які пошкодження апаратури.
До педагогічних проблем варто віднести дефіцит кадрів із універсальною підготовкою, тобто таких, які володіють сучасними педагогічними та інформаційними технологіями і психологічно готові до роботи з дошкільниками та їх батьками в новому навчально-пізнавальному мережевому середовищі.Адміністративні проблеми охоплюють складання списків для групових тренінгових занять, консультацій батьків, зв’язок із сім’ями та дітьми, у яких змінилася електронна адреса.
Визначено пріоритетні онлайн-платформи та інструменти для роботи з батьками та дошкільниками. Автори також представляють позитивні сторони дистанційної освіти для вихователів, а саме можливість безкоштовної освіти на різних освітніх платформах; результати опитування вихователів та майбутніх бакалаврів з проблем дистанційного навчання дошкільників в умовах пандемії.
Результати проведеного опитування засвідчили, що в умовах епідемії стосовно дошкільних закладів не всі переваги дистанційної освіти були реалізовані.
Наприклад, через завантаженість дорослих (і педагогів, і батьків), мережевого середовища такі риси дошкільної освіти як гнучкість (одержання освіти у зручний час та в зручному місці), велика аудиторія, економічність, технологічність (використання в освітньому процесі нових досягнень інформаційних технологій), соціальна рівність і, як наслідок – якість, виявилися не характерними.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Полєвікова, Херсонський державний університет, вул. Університетська 27, 73003, м. Херсон, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти

Тетяна Швець, Херсонський державний університет, вул. Університетська 27, 73003, м. Херсон, Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти

Посилання

Література:

• Бонч-Бруєвич Г. Ф. Технічні засоби навчання з використанням інформаційних комп’ютерних технологій : навч. посіб. Київ : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2007. 44 с.

• Варзар Т. М. Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності. Українознавство.2005. № 1. С. 116 – 119.

• Горбань О. В. Освітній потенціал відеоігор: світоглядно-методологічні засади. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28035/1/O_Horban_OPVSMZ_OD_2019_3-4%2826-27%29.pdf

• Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. К. Видавничий дім «Слово». 2013. 448 с.

• Козлітін Д. О. Матющенко І. І. Медіа середовище сучасного дошкільника та роль майбутнього педагога у ньому. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/19452/6/Kozlitin_Matushenko_MVCH_3_2_2017.pdf

• Кошель А. П. Використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільному закладі URL: file:///D:/Downloads/VchdpuP_2016_135_12.pd f (дата звернення 20.09. 2018).

• Крутій К. Готовність в умовах невизначеності. Методичні акценти в організації освітнього процесу в новому навчальному році. Дошкільне виховання. 2020. № 8. С. 3v9.

• Мардарова І. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdf

• Мардарова І. Інформатизація дошкільної освіти : проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. №5(112). 2016. С. 78 – 82

• Мисик О.С. Методологічні аспекти формування фахової компетентності в майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Педагогічний альманах. 2018. № 38. С. 119–126.

• Пасічніченко А. В., Ковалевська Н. В. Психологічна характеристика соціальної тривожності дітей дошкільного віку. Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі. Полтава, 2017. Вип. 1. С. 124–129.

• Полєвікова О. Б., Швець Т. А. Безпечний світ дошкільника: метод. посіб. Харків. 2019.143 с.

• Полєвікова О. Б., Швець Т. А. Організація пошуково-дослідницької діяльності в дошкіллі : метод. посіб. Харків. 2018.109 с.

• Полєвікова О. Б., Швець Т. А. Сім’я та дитячий садок: виховуємо дитину разом : метод. посіб. Харків. 2018. 126 с.

• Половіна О. А., Ліпчевська І. Л. Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти. Молодий вчений. 2018. № 8.1. С. 89–93.

• Шпак І. О. Сучасні педагогічні технології.URL: www.archive.nbuv.gov.ua/ Pfto/2009_4/files/ ped904_77.pdf

• Andersson, K., & Gullberg, A. (2012). What is science in preschool and what do teachers have to know to empower children? Cultural Studies of Science Education, 9(2), 275–296. https://doi.org/10.1007/s11422-012-9439-6.

• Bustamante, A. S., White, L. J., & Greenfield, D. B. (2018). Approaches to learning and science education in Head Start: Examining bidirectionality. Early Childhood Research Quarterly, 44, 34–42. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.02.013.

• Campbell, C., Speldewinde, C., Howitt, C., & MacDonald, A. (2018). STEM practice in the early years. Creative Education,9(1), 11–25. https://doi.org/10.4236/ce.2018.91002.

• Fridberg, M., Thulin, S., & Redfors, A. (2018). Preschool children’s collaborative science learning scaffolded by tablets. Research in Science Education, 48(5), 1007–1026. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9596-9.

• Gomes, J., & Fleer, M. (2019). The development of a scientific motive: how preschool science and home play reciprocally contribute to science learning. Research in Science Education, 49(2), 613–634. https://doi.org/10.1007/s11165-017-9631-5.

References:

• Andersson, K., & Gullberg, A. (2012). What is science in preschool and what do teachers have to know to empower children? Cultural Studies of Science Education, 9 (2), 275–296. DOI: https://doi.org/10.1007/s11422-012-9439-6.

• Bonch-Bruyevy`ch, G. F. (2007). Texnichni zasoby` navchannya z vy`kory`stannyam informacijny`x komp'yuterny`x texnologij : navch. posib. [Technical means of learning with the use of computer information technology]. Ky`yiv : KMPU imeni B. D. Grinchenka. 44 s. [in Ukrainian].

• Bustamante, A. S., White, L. J., & Greenfield, D. B. (2018). Approaches to learning and science education in Head Start: Examining bidirectionality. Early Childhood Research Quarterly, 44, 34–42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.02.013.

• Campbell, C., Speldewinde, C., Howitt, C., & MacDonald, A. (2018). STEM practice in the early years. Creative Education, 9 (1), 11–25. DOI: https://doi.org/10.4236/ce.2018.91002.

• Dy`chkivs`ka, I. M. (2013). Innovacijni pedagogichni texnologiyi. [Innovative pedagogical technologies]. K. Vy`davny`chy`j dim «Slovo». 448 s. [in Ukrainian].

• Fridberg, M., Thulin, S., & Redfors, A. (2018). Preschool children's collaborative science learning scaffolded by tablets. Research in Science Education, 48 (5), 1007–1026. DOI: https://doi.org/10.1007/s11165-016-9596-9.

• Gomes, J., & Fleer, M. (2019). The development of a scientific motive: how preschool science and home play reciprocally contribute to science learning. Research in Science Education, 49 (2), 613–634. DOI: https://doi.org/10.1007/s11165-017-9631-5.

• Gorban`, O. V. (2019). Osvitnij potencial videoigor: svitoglyadno-metodologichni zasady`.[Educational potential of video games: worldview and methodological principles]. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28035/1/O_Horban_OPVSMZ_OD_2019_3-4%2826-27%29.pdf [in Ukrainian].

• Koshel`, A. P. (2016). Vy`kory`stannya zdorov'yazberezhuval`ny`x texnologij u doshkil`nomu zakladi. [Use of health technologies in preschool]. file:///D:/Downloads/VchdpuP_2016_135_12.pd f. [in Ukrainian].

• Kozlitin, D. O. & Matyushhenko, I. I. (2017). Media seredovy`shhe suchasnogo doshkil`ny`ka ta rol` majbutn`ogo pedagoga u n`omu. [The media environment of the modern preschooler and the role of the future teacher in it]. http://elibrary.kubg.edu.ua/19452/6/Kozlitin_Matushenko_MVCh_3_2_2017.pdf [in Ukrainian].

• Krutij, K. (2020). Gotovnist` v umovax nevy`znachenosti. Metody`chni akcenty` v organizaciyi osvitn`ogo procesu v novomu navchal`nomu roci. [Readiness in conditions of uncertainty. Methodical accents in the organization of the educational process in the new school year].Doshkil`ne vy`xovannya. 8. S. 3–9. [in Ukrainian].

• Mardarova, I. (2010). Suchasni informacijni texnologiyi yak zasib organizaciyi piznaval`noyi diyal`nosti ditej doshkil`nogo viku. [Modern information technologies as a means of organizing the cognitive activity of preschool children]. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdf [in Ukrainian].

• Mardarova, I. (2016). Informaty`zaciya doshkil`noyi osvity` : problemy` ta perspekty`vy` rozvy`tku. [Informatization of preschool education: problems and prospects of development]. Naukovy`j visny`k Pivdennoukrayins`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni K.D.Ushy`ns`kogo. 5 (112). S. 78–82 [in Ukrainian].

• My`sy`k, O. S. (2018). Metodologichni aspekty` formuvannya faxovoyi kompetentnosti v majbutnix vy`xovateliv ditej doshkil`nogo viku. [Methodological aspects of formation of professional competence in future educators of preschool children]. Pedagogichny`j al`manax. 38. S. 119–126. [in Ukrainian].

• Pasichnichenko, A. V., Kovalevs`ka, N. V. (2017). Psy`xologichna xaraktery`sty`ka social`noyi try`vozhnosti ditej doshkil`nogo viku. [Psychological characteristics of social anxiety in preschool children]. Doshkil`na osvita u suchasnomu sociokul`turnomu prostori. Poltava. 1. S. 124–129. [in Ukrainian].

• Polovina, O. A., Lipchevs`ka, I. L. (2018). Aktual`ni problemy` perspekty`vnosti zmistu suchasnoyi doshkil`noyi osvity`. [Current issues of prospects for the content of modern preschool education]. Molody`j vcheny`j. 8.1. S. 89–93. [in Ukrainian].

• Polyevikova, O. B. & Shvecz`, T. A. (2018). Organizaciya poshukovo-doslidny`cz`koyi diyal`nosti v doshkilli : metod. posib. [Organization of research activities in preschool]. Xarkiv.109 s. [in Ukrainian].

• Polyevikova, O. B., Shvecz`, T. A. (2018). Sim'ya ta dy`tyachy`j sadok: vy`xovuyemo dy`ty`nu razom : metod. posib. [Family and kindergarten: raising a child together]. Xarkiv. 126 s. [in Ukrainian].

• Polyevikova, O. B., Shvecz`, T. A. (2019). Bezpechny`j svit doshkil`ny`ka: metod. posib. [Safe world of a preschooler]. Xarkiv.143 s. [in Ukrainian].

• Shpak, I. O. (2009). Suchasni pedagogichni texnologiyi. [Modern pedagogical technologies]. www.archive.nbuv.gov.ua/ Pfto/2009_4/files/ ped904_77.pdf[in Ukrainian].

• Varzar, T. M. (2005). Dy`stancijna osvita v suchasnij osvitnij diyal`nosti. [Distance education in modern educational activities]. Ukrayinoznavstvo. 1. S. 116–119. [in Ukrainian].

Downloads


Переглядів анотації: 2278

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
О. Полєвікова і Т. Швець, «ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ІЗ ДОШКІЛЬНИКАМИ ТА ЇХ БАТЬКАМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ COVID-19», OD, вип. 31, вип. 4, с. 115–128, Лис 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти