ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Тетяна Потапчук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка 54, 76000, Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1680-6976
  • Марія Клепар ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка 54, 76000, Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4923-8696

Ключові слова:

відповідальність, молодші школярі, незалежність, самостійність, соціальна активність, соціальна зрілість

Анотація

У статті розглянуто соціальну активність, що виступає умовою самовизначення особистості в суспільстві і свідомій регуляції поведінки; проявляється в різних сферах життєдіяльності людини: трудовій, громадсько-політичній, освітньо-дозвіллєвій, соціально-побутовій. Вона реалізується в різних формах не лише як індивідуальна, а й як групова чи колективна, спрямована на реалізацію можливостей та потенціалу тих чи інших соціальних груп. Соціальну активність можна розглядати як творчий, продуктивний, чи нетворчий, репродуктивний процес, оскільки вона виявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні. Інтегральна характеристика соціальної активності відображає активну життєву позицію людини, що проявляється в її принциповості, обстоюванні власних позицій, поглядів при вирішенні соціальних питань; здатності людини вносити соціально значущі зміни у життєдіяльність, досвід, матеріальну і духовну культуру. Саме від активної життєвої позиції особистості залежить здатність людини робити соціально значимі перетворення в суспільному розвитку. За допомогою методики незакінчених речень було з’ясовано знання щодо сутності таких соціально значущих якостей, як соціальна відповідальність, соціальна активність, толерантність, солідарність у молодших школярів.
Отже, мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні ключових понять «соціальна активність», «соціальна взаємодія» та експериментальній перевірці соціально значущих якостей, як соціальна відповідальність, соціальна активність, толерантність, солідарність у молодших школярів.
У статті використані методи: аналіз, систематизація й узагальнення наукової літератури з метою з’ясування стану розробленості досліджуваної проблеми та уточнення понятійного апарату, метод незакінчених речень застосовувався для збору емпіричного матеріалу.
Отже, залишається не розробленою концепція виховання соціальної активності молодших школярів у позаурочній діяльності. Перспективним вважаємо вивчення взаємозв’язку навчально-виховної та позаурочної діяльності у вихованні соціальної активності учнів молодших класів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Потапчук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка 54, 76000, Івано-Франківськ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти педагогічного факультету

Марія Клепар, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка 54, 76000, Івано-Франківськ, Україна

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти педагогічного факультету

Посилання

Література:

• Боришевський М. Й. Психологічні механізми розвитку особистості. Педагогіка і психологія. 1996. № 3 (12). С. 26–33.

• Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [відповід. ред. Василь Григорович Кремень.]. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

• Каменева Е. Г. Развитие социальной зрелости студентов педагогического вуза: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. Оренбург, 2004. 184 с.

• Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія. К. : ХмЦНП, 2011. 368 с.

• Мальковская Т. Н. Социальная активность старшеклассников: (Педагогическая наука – реформе школы). М. : Педагогика, 1988. 144 с.

• Мазурик О. В., Єрескова Т. В. Соціальна активність сучасного українського соціуму: форми, ресурси, наслідки. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». № 3 (30) 2016. С.70-77.

• Поліщук С. П. Психологічні умови розвитку соціальної зрілості учнів вищого професійного училища: дис. …канд. психол. наук: 19.00.07. К., 2007. 232 с.

• Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. ; за ред.М. П. Требіна. Х. : Право, 2010. 224 с.

• Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5-ти т. К. : Радянська школа, 1976. Т. І.: Спілкування в колективі. 1976. 654 с.

• Фельдштейн Д. И. Проблемы возрастной и педагогической психологи. М. : Международная педагогическая академия, 1995. 368 с.

References:

• Bory`shevs`ky`j, M. J. (1996) Psy`xologichni mexanizmy` rozvy`tku osoby`stosti [Psychological mechanisms of personality development]. Pedagogika i psy`xologiya, 3 (12). S. 26–33. [in Ukrainian].

• Ency`klopediya osvity` [Encyclopedia of Education ] / Akad. ped. nauk Ukrayiny`; [vidpovid. red. Vasy`l` Gry`gorovy`ch Kremen`]. Kyiv : Yurinkom Inter, 2008. 1040 s. [in Ukrainian].

• Kameneva, E. G. (2004) Razvy`ty`e socy`al`noj zrelosty` studentov pedagogy`cheskogo vuza [Development of social maturity of students of pedagogical high school]: dy`ss. … kand. ped. nauk: 13.00.01. Orenburg. 184 s. [in Russian].

• Kanishevs`ka, L. V. (2011) Vy`xovannya social`noyi zrilosti starshoklasny`kiv zagal`noosvitnix shkil-internativ u pozaurochnij diyal`nosti [Vykhovannia sotsial'noi zrilosti starshoklasnykiv zahalnoosvitnykh shkil-boarding in extracurricular activities]: monografiya. K. : XmCzNP. 368 s. [in Ukrainian].

• Mal`kovskaya, T. N. (1988) Socy`al`naya akty`vnost` starsheklassny`kov [Social activity of high school students]: (Pedagogy`cheskaya nauka – reforme shkoly). Moskva : Pedagogy`ka. 144 s. [in Russian].

• Mazury`k, O. V., Yereskova T. V. (2016) Social`na akty`vnist` suchasnogo ukrayins`kogo sociumu [Social activity of modern Ukrainian society] : formy`, resursy`, naslidky`. Visny`k Nacional`nogo universy`tetu «Yury`dy`chna akademiya Ukrayiny` imeni Yaroslava Mudrogo», 3 (30). S.70–77. [in Ukrainian].

• Polishhuk, S. P. (2007) Psy`xologichni umovy` rozvy`tku social`noyi zrilosti uchniv vy`shhogo profesijnogo uchy`ly`shha [Psychological conditions of development of social maturity of pupils of higher professional school]: dy`s. …kand. psy`xol. nauk: 19.00.07. Kyiv. 232 s. [in Ukrainian].

• Sociologiya [Sociology]: pidruchny`k / M. P. Trebin, V. D. Vodnik, G. P. Klimova ta in. ; za red.M. P. Trebina. Xarkiv. : Pravo, 2010. 224 s. [in Ukrainian].

• Suxomly`ns`ky`j, V. O. (1976) Vy`brani tvory` [Selected works]: u 5-ty` t. Kyiv : Radyans`ka shkola, I.: Spilkuvannya v kolekty`vi. 654 s. [in Ukrainian].

• Fel`dshtejn, D. Y`. (1995) Problemы vozrastnoj y` pedagogy`cheskoj psy`xology` [Problems of age and pedagogical psychology]. Moskva : Mezhdunarodnaya pedagogy`cheskaya akademy`ya. 368 s. [in Ukrainian].

Downloads


Переглядів анотації: 195

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
. Т. Потапчук і М. Клепар, «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ», OD, вип. 31, вип. 4, с. 85–96, Лис 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти