ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА: SWOT-АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Світлана Наход Університет імені А. Нобеля, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18, 4900, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0003-4894-8864

Ключові слова:

інклюзивне середовище, інтегративний підхід, професійна взаємодія, спільне навчання, технологія спільного навчання, фахівці соціономічних професій, SWOT-аналіз

Анотація

Стаття присвячена проведенню SWOT-аналізу особливостей професійної взаємодії майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах інклюзивного середовища. У роботі розглянуто соціально-педагогічний та психологічний напрямок соціономічних професій: психолог, педагог, соціальний педагог, соціальний робітник, тьютор. З’ясовано сильні сторони професійної взаємодії фахівців: можливість спільно ставити цілі і розподіляти функції професійної діяльності, визначати шляхи їх досягнення і планувати цей процес; встановлювати послідовність у роботі; аналізувати результати діагностики індивідуальних особливостей дитини; використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань професійної діяльності, тощо. До слабких сторін віднесено: трансляцію інформації професійною термінологією; здійснення цілісної рефлексії; поділ відповідальності; конкретизацію досягнення метапредметних результатів.
Можливості знайдено у: підвищенні ефективності роботи з конкретною дитиною; цілісному уявленні про дитину; спроможності індивідуалізації освітнього процесу з урахуванням результатів діагностики, проєктуванні адаптивної стратегії навчання; наданні дієвої допомоги дитині в подоланні комунікативних, регулятивних, пізнавальних та особистісних труднощів в освітньому процесі, тощо. Загрози встановленню ефективної професійної взаємодії виявилися у: комунікативній неготовності сторін, небажанні працювати у колективі; недостатньому розумінні фахівцями власних функцій у галузі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
Зроблено висновок, що спільна, особливим чином організована навчальна діяльність майбутніх фахівців соціономічних професій, сприятиме міцному та осмисленому засвоєнню теоретичних знань, набуттю практичних умінь та досвіду професійного спілкування. Встановлено, що реалізація програми спільної підготовки педагогів, психологів, тьюторів, соціальних педагогів, соціальних робітників допоможе створити єдине поле, що поєднає майбутніх фахівців у процесі формування у них інтегративних компетентностей, необхідних для роботи в системі інклюзивної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Наход, Університет імені А. Нобеля, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18, 4900, м. Дніпро, Україна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

Посилання

Література

• Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Київ: Самміт-книга, 2009. 272 с.

• Коробейников И. А., Кузьмичева Т. В. Интеграционная модель подготовки бакалавров по направлениям «педагогическое образование» и «специальное (дефектологическое) образование». Дефектология. 2016. № 5. С. 82–89.

• Кузьмичева Т. В. Вузовская подготовка будущих педагогов начального общего образования и специальных психологов по оптимизации инклюзивного образования младших школьников с задержкой психического развития. Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2018. Т. 12. № 3. С. 60–64.

• Кукушкина О. И. Компьютерная поддержка взаимодействия специального психолога и педагога. Дефектология. 2002. № 1. С. 72–82.

• Маликова В. А. Развитие профессионального взаимодействия психолога и педагога: теория и практика: монография. Оренбург: ОГПУ, 2003. 206 с.

• Наход С. А. Значущість «soft skills» для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 63: збірник наукових праць. Київ: вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 131–136.

• Савчук Л. Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації педагогів до запровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами. Нова педагогічна думка. 2010. № 1. С. 98–101.

• Семаго Н. Я., Семаго М. М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2001. 208 с.

References

• Kolupaieva, A. A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy, [Inclusive education: realities and perspectives], Sammit-knyha, Kyiv, Ukraine. р. 272 (ukr).

• Korobeinikov, I. A., Kuzmicheva, T. V. (2016). «Pedagogical Education» and «Special (Defectological) Education»: Integration Model for Bachelors’ Training. Defektologiya [Defectology], 5, pp. 82–89 (rus).

• Kuzmicheva, T. V. (2018) Vuzovskaya podgotovka buduschih pedagogov nachalnogo obschego obrazovaniya i spetsialnyih psihologov po optimizatsii inklyuzivnogo obrazovaniya mladshih shkolnikov s zaderzhkoy psihicheskogo razvitiya [University Training of Primary General Education Future Teachers and Special Psychologists on Optimization the Inclusive Education of Junior Schoolchildren with Developmental Delay]. Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Psihologo-pedagogicheskie nauki [Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psychological and Pedagogical Sciences], 12, 3. pp. 60–64 (rus).

• Kukushkina, O. I. (2002) Kompyuternaya podderzhka vzaimodeystviya spetsialnogo psihologa i pedagoga [Computer support for the interaction of a special psychologist and teacher]. Defektologiya [Defectology], 1. pp. 72–82 (rus).

• Malikova, V. A. (2003) Razvitie professionalnogo vzaimodeystviya psihologa i pedagoga: teoriya i praktika: monografiya [The development of professional interaction between psychologist and teacher: theory and practice: monograph]. Orenburg: OGPU, 206 p. (rus).

• Nakhod, S. A. (2018) Znachushchist «soft skills» dlia profesiinoho stanovlennia maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii [Importance of «soft skills» for professional formation of future specialists of socionomic professions]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova. Seriia 5 Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. Vypusk 63: zbirnyk naukovykh prats. Kyiv: vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [Scientific journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University. Series 5 Pedagogical Sciences: Realities and Perspectives], 2018. pp. 131–136 (ukr).

• Savchuk, L. (2010) Kompetentisnyi pidkhid u pidvyshchenni kvalifikatsii pedahohiv do zaprovadzhennia inkliuzyvnoi modeli navchannia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Competent approach to teacher education to introduce an inclusive model for teaching children with special educational needs]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought]. 1. pp. 98–101 (ukr).

• Semago, N. Ya. Semago, & M. M. (2001) Problemnyie deti: Osnovyi diagnosticheskoy i korrektsionnoy rabotyi psihologa [Problem children: The basics of the diagnostic and correctional work of a psychologist]. Moskva: ARKTI, 208 p.

Downloads


Переглядів анотації: 95

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
С. Наход, «ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА: SWOT-АНАЛІЗ », OD, вип. 31, вип. 4, с. 69–84, Лис 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти