«ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА» ТА «ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ»: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ПОЛЬСЬКОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • Олексій Сисоєв Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5899-0244

Ключові слова:

лінійна економіка, професійна підготовка фахівців з циркулярної економіки, циркулярна економіка, фахівець з циркулярної економіки

Анотація

У статті аналізуються підходи до визначення понять «циркулярна економіка» та «фахівець з циркулярної економіки» в українському та польському науковому просторі. Показано, що в Україні на сьогоднішній день функціонує лінійна економічна модель, за якої підприємства видобувають природні ресурси та продають те, що вони виробляють споживачам, які викидають продукцію, якщо вона більше не служить своєму призначенню. Внаслідок функціонування такої моделі наші природні ресурси скорочуються, а кількість відходів, які ми створюємо, збільшується, що веде до екологічної нестабільності та погіршує навколишнє середовище. Поняття «фахівець з циркулярної економіки» в українському освітньому та економічному просторі відсутнє, на відміну від європейських країн, зокрема Республіки Польща, де циркулярну економіку розглядають як стратегію економічного розвитку та приділяється велика увага підготовці фахівців з циркулярної економіки й підвищення кваліфікації у цьому напрямі тих, хто вже працює.
Зазначено мету роботи, що полягає у висвітленні підходів щодо розуміння циркулярної економіки й змісту діяльності фахівців з циркулярної економіки в українському та польському науковому просторі.
Охарактеризовано циркулярну економіку як загальну назву економічної діяльності, яка спрямована на енергозбереження, регенеративне екологічно чисте виробництво та споживання. Підкреслено роль циркулярної економіки як найбільш вдалого способу збереження ресурсів і матеріалів, а відтак шляхом до постійного економічного зростання, на відміну від традиційної моделі економічного розвитку.
Наголошено, що перехід до циркулярної економіки забезпечить створення нових робочих місць у багатьох галузях економіки. Українські фахівці, зокрема економісти, наголошують на важливість переходу до циркулярної економіки (замість лінійної).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олексій Сисоєв, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна

кандидат економічних наук, керівник департаменту ліцензування та акредитації

Посилання

Література

• Війкман А., Сконберг К. Циркулярна економіка та переваги для суспільства. Явні переможці в області робочих місць та клімату в економіці, заснованій на відновлюваній енергії та ресурсоефективності. Дослідження стосовно Чеської Республіки та Польщі. URL: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf (дата звернення: 05.10.2020).

• Діяльність. Стратегічний розвиток. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року. Офіційний сайт Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html (дата звернення: 05.10.2020).

• Звіт про виконання бюджету міста Києва за 2018 р. URL: https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/NPA_1552900162/File_1552901097/ (дата звернення: 05.10.2020).

• Лойко В. В., Маляр С.А. Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6446 (дата звернення: 19.10.2020).

• Лойко В. В. Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні. IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р. 24–27. (дата звернення: 05.10.2020).

• Майбутня держава 2030: глобальні мегатенденції, які впливають на уряди. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/09/Future_State_2030_UA_v3.pdf (дата звернення: 05.10.2020).

• Цілі в галузі сталого розвитку. Вебсайт ООН. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ (дата звернення: 05.10.2020).

• Циркулярна економіка та переваги для суспільства. Звіт про дослідження на вимогу Римського клубу за підтримки Фонду MAVA. 2017. 54 с. URL: http://www.clubofrome.org.ua/wpcontent/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf (дата звернення: 22.08.2020).

• Що таке циркулярна економіка? ВеликаІдея. URL: https://biggggidea.com/practices/1567/ (дата звернення: 21.08.2019).

• Dziobek E. Definicje i ich interpretacje. J. Kulczycka (red.). Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 36–45. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf (дата звернення: 19.10.2019).

• Kulczycka J. Definicje i ich interpretacje. J. Kulczycka (red.). Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 9–15. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf (дата звернення: 19.10.2019).

• Cirkular Economy. Polish Circular Hotspot. URL: http://circularhotspot.pl/pl/gospodarka-obiegu-zamknietego (дата звернення: 15.10.2019).

References

• Vijkman, A. & Skonberg, K. Cyrkuljarna ekonomika ta perevaghy dlja suspiljstva. Zvit pro doslidzhennja na vymoghu Rymsjkogho klubu za pidtrymky Fondu MAVA [Circular economy and benefits for society]. http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf

• Dijaljnistj. Strateghichnyj rozvytok. Strateghija rozvytku mista Kyjeva do 2025 roku. Oficijnyj sajt Departament ekonomiky ta investycij vykonavchogho orghanu misjkoji rady (KMDA) [Activity. Strategic development. Kyiv City Development Strategy until 2025. Official site Department of Economy and Investment of the executive body of the city council (KSCA)]. https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html

• Zvit pro vykonannja bjudzhetu mista Kyjeva za 2018 r. [Report on the implementation of the budget of the city of Kyiv for 2018]. https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/NPA_1552900162/File_1552901097/

• Lojko, V. V. & Maljar, S. A. (2018). Systema efektyvnogho upravlinnja ob'jektamy zhytlovogho fondu mista Kyjeva [The system of effective management of housing facilities in the city of Kyiv]. Efektyvna ekonomika, 7. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6446

• Lojko, V. V. (2019). Problemy rozvytku cyrkuljarnoji ekonomiky v Ukrajini [Problems of development of circular economy in Ukraine]. In IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th. (рр. 24–27). Baltija Publishing.

• Majbutnja derzhava 2030: ghlobaljni meghatendenciji, jaki vplyvajutj na urjady [Future state 2030: global meghatendency, strong vplyvajutj on urjady]. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/09/Future_State_2030_UA_v3.pdf

• United Nations. Cili v ghaluzi stalogho rozvytku. [Sustainable development goals]. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

• Cirkulyarna ekonomika ta perevagi dlya suspilstva. Zvit pro doslidzhennya na vimogu Rimskogo klubu za pidtrimki Fondu MAVA [Circular economy and reloading for suspension. Report about the message to the Roman club for the support to the MAVA Foundation] (2017). http://www.clubofrome.org.ua/wpcontent/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf

• Shho take cyrkuljarna ekonomika? [What is a circular economy?]. VelikaIdeya. https://biggggidea.com/practices/1567/

• Dziobek, E. (2019). Definicje i ich interpretacje. In J. Kulczycka (red.). Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych. (s. 36–45). Wydawnictwo IGSMiE PAN.

• Kulczycka, J. (2019). Definicje i ich interpretacje. In J. Kulczycka (red.). Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych. (s. 9–15). Wydawnictwo IGSMiE PAN. https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf

• Polish Circular Hotspot. Cirkular Economy. http://circularhotspot.pl/pl/gospodarka-obiegu-zamknietego

Downloads


Переглядів анотації: 156

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
О. Сисоєв, ««ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА» ТА ‘ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ’: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ПОЛЬСЬКОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ», OD, вип. 31, вип. 4, с. 48–68, Лис 2020.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою