УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ УНІВЕРСИТЕТУ СЕРЕДНЬОЇ ТА НИЖЧОЇ ЛАНКИ: ПРОЦЕДУРА ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ

Автор(и)

  • Олександр Жабенко Інститут вищої освіти НАПН України, вул. Бастіонна, 9, 01014 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5257-1743

Ключові слова:

декан, деканат, завідувач кафедри, рада факультету, управлінський персонал університету середньої та нижчої ланки

Анотація

У статті проаналізовано процедури та критерії добору кандидатів на посади управлінського персоналу середньої та нижчої ланки в університетах України та Нідерландів. Виявлено відмінності процесу добору управлінського персоналу середньої та нижчої ланки: у використанні критеріїв добору кандидатів (в Україні – формальні критерії при відборі кандидатів, відсутні критерії для з’ясування рівня компетентності кандидата, його професійних і морально-етичних якостей; в університетах Нідерландів застосовуються «профілі посад», що містять функціональні обов’язки, вимоги до кваліфікації чи компетентності претендента, а основними критеріями добору кандидатів є їхній авторитет як в академічному так і поза академічному середовищі, рівень компетентності, професійні та морально-етичні якості); у призначенні на посаду (в Україні ректор призначає декана (директора) за згодою органу громадського самоврядування факультету (інституту) та призначає управлінський персонал середнього та нижчого рівня; у Нідерландах виконавча рада університету призначає деканів, декани призначають завідувачів кафедр; представники від студентів факультету залучаються до роботи деканату). Запропоновано для удосконалення процесу добору кандидатів на посади управлінського персоналу університету середньої та нижчої ланки в Україні: розробити профілі посад (із вичерпним переліком критеріїв для з’ясування компетентності претендента; питаннями для з’ясування рівня компетентності й особистих якостей кандидатів); запровадити практику подання претендентами на посади портфоліо (з інформацією про навчання, підвищення рівня компетентності, професійні досвід та досягнення тощо) для попереднього ознайомлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Жабенко, Інститут вищої освіти НАПН України, вул. Бастіонна, 9, 01014 Київ, Україна

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки

Посилання

Література

• Головань М. С. Зміст та структура професійної компетентності декана факультету вищого навчального закладу III–IV рівня акредитації. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». Дод. 1 до вип. 31, том IІІ (45) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2013. С. 66–74. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/51998/7/Holovan_Zmist_struktura_profesiinoi_kompetentnosti.pdf (дата звернення: 10.09.2020)

• Гук Б. М. Особливості правового статусу завідувача кафедри закладу вищої освіти: теоретичні аспекти і практичні проблеми. Часопис Київського університету права. 2018. № 3. С. 160–165. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_3_38 (дата звернення: 12.09.2020)

• Жиленко М. Оцінка ефективності управлінської діяльності керівника закладу вищої освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. 2018. № 1 (7). С. 11–14. URL : http://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/43/41 (дата звернення: 02.09.2020)

• Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 30.10.2020)

• Критерії та вимоги конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників : додаток до Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (затверджено наказом ректора КрНУNo від 27.06.2018 № 175-1). URL : http://www.kdu.edu.ua/Documents/kriterii_vimogy_konkursn_vidbor.pdf (дата звернення: 04.09.2020)

• Лунячек В. Призначення кадрів у сфері освіти: необхідність зміни процедури. Теорія та практика державного управління. 2013. Вип. 1. С. 467–474. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_1_63 (дата звернення: 10.09.2020)

• Положення про кафедру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», уведено в дію наказом НТУУ «КПІ» від 31.03.2009 № 1-46. URL : https://document.kpi.ua/2009_1-46a (дата звернення: 16.09.2020)

• Положення про конкурсний відбір, призначення на посади та продовження трудових правовідносин із науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, затверджено вченою радою НЮУ ім. Я. Мудрого (протокол № 6 від 26.02.2018), введено в дію наказом ректора від 02.03.2018 № 66. 13 с. URL : https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/ Положення-05.11.2018-р.pdf (дата звернення: 11.09.2020)

• Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, затверджений вченою радою ДНУ імені Олеся Гончара 24.10.2019. 11 с. URL : http://www.dnu.dp.ua/view/polozennya_dnu (дата звернення: 10.09.2020)

• Статут Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (нова редакція), погоджено конференцією трудового колективу університету 16.03.2017, протокол № 1. 58 c. URL: http://www.dnu.dp.ua/ view/statut_universitetu (дата звернення: 16.09.2020)

• Статут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Нова редакція), затверджений наказом МОН України від 02.11.2016 № 1308. URL: https://kpi.ua/statute#_Toc468289894 (дата звернення: 11.09.2020)

• Статут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, затверджений наказом МОН України від 25.06.2018 № 688. URL: https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/statut_nlu_20180625.pdf (дата звернення: 11.09.2020)

• Тимчасовий порядок призначення на посаду керівника факультету (навчально-наукового інституту) КПІ ім. Ігоря Сікорського : додаток до наказу НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» від 28.10.2019 № 7/273. 32 c. URL: https://document.kpi.ua/files/2019_7-273.pdf (дата звернення: 12.09.2020)

• Типова посадова інструкція здійснення працівником університету діяльності на посаді заступника декана з навчально-організаційної роботи, затверджена ректором Сумського державного університету 10.02.2015. 4 с. URL: https://normative.sumdu.edu.ua/posadovi-instruktsii.html/?task=getfile&tmpl=component&id=ba751f99-d9b1-e411-a78d-001a4be6d04a&kind=100 (дата звернення: 10.09.2020)

• Competence Instrument for the Dutch Universities. Vereniging van Universiteiten. URL: https://www.vsnu.nl/files/VSNU%202017/Vernieuwd%20Competence%20Instru ment%20Dutch%20Universities%202016-%20EN.pdf (дата звернення: 17.09.2020)

• Competenties voor Afdelingshoofd. Technische Universiteit Eindhoven. URL : http://www.functieplattegrond.nl/Competenties.aspx? Functieprofiel=FP000044 (дата звернення: 14.09.2020)

• Decaan ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Universiteit van Amsterdam. URL : https://www.uva.nl/content/vacatures/ 2020/10/20-592-decaan-acta.html (дата звернення: 2.11.2020)

• Facultair Reglement. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Radboud Universiteit. 2019. 12 р. URL : https://www.ru.nl/rechten/over-de-faculteit/facultair-reglement/ (дата звернення: 13.09.2020)

• Functie-ordeningsysteem (UFO). Vereniging van Universiteiten. URL : https://www.vsnu.nl/functie_ordeningsystem_ufo.html (дата звернення: 11.09.2020)

• Management and Administration Regulation of Leiden University. University Leiden. 16 р. URL : https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/ binaries/content/assets/ul2staff/reglementen/bestuur-en-organisatie/management-and-administration-regulation-of-leiden-university.pdf (дата звернення: 10.09.2020)

• Profile Rector Magnificus. Tilburg University. URL: https://www.tilburguniversity.edu/about/working/profile-rector-magnificus (дата звернення: 10.09.2020)

• Sąsiadek M, Jakubowski J. Effective selection of multidisciplinary working teams in manufacturing companies. Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference – Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA. 2016. P. 607–611. URL : https://ibima.org/accepted-paper/effective-selection-of-multidisciplinary-working-teams-in-manufacturing-companies/ (дата звернення: 14.09.2020)

• School Regulations. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Tilburg University. 36 р. URL: https://www.tilburguniversity.edu/sites/ default/files/download/Faculteitsreglement%20TSB%20September%202019%20E N%20def_0.pdf (дата звернення: 17.09.2020)

• Suksup Ch., Pimdee P., Sirijarupat P. Educational human resource management strategy SWOT analisis for Thailand’s OBEC. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 2020. № 13 (1). P. 105–120. URL : https://www.ijicc.net/index.php/volume-13-2020/180-vol-13-iss-1 (дата звернення: 10.09.2020)

• Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek : Wet van 08.10.1992. URL : https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01 (дата звернення: 16.09.2020)

References

• Golovan, M. (2013). Zmist ta struktura profesijnoyi kompetentnosti dekana fakultetu vishogo navchalnogo zakladu III–IV rivnya akreditaciyi [The content and structure of professional competence dean of university III–IV accreditation levels]. Gumanitarnij visnik DVNZ «Pereyaslav-Hmelnickogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu imeni Grigoriya Skovorodi». Annex 1, Issue 31, Vol. III (45) : Tematichnij vipusk «Visha osvita Ukrayini u konteksti integraciyi do yevropejskogo osvitnogo prostoru», 66–74. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/51998/7/Holovan_Zmist_struktura_profesiinoi_kompetentn osti.pdf

• Huk, B. (2018). Osoblivosti pravovogo statusu zaviduvacha kafedri zakladu vishoyi osviti: teoretichni aspekti i praktichni problemi [Specific Features of the Legal Status of a Chair of a Department of Higher Education: Theoretical Aspects and Practical Problems]. Chasopis Kiyivskogo universitetu prava, 3, 160–165. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_3_38

• Zhylenko, N. (2018). Ocinka efektivnosti upravlinskoyi diyalnosti kerivnika zakladu vishoyi osviti [Efficiency assessment of management activity of higher educational institution manager]. Visnik Kiyivskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya: Pedagogika, 1 (7), 11–14. http://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/43/41

• Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Education] (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

• Kriteriyi ta vimogi konkursnogo vidboru pretendentiv na zamishennya vakantnih posad naukovo-pedagogichnih pracivnikiv : dodatok do Polozhennya pro provedennya konkursnogo vidboru pri zamishenni vakantnih posad naukovo-pedagogichnih i naukovih pracivnikiv Kremenchuckogo nacionalnogo universitetu imeni Mihajla Ostrogradskogo (zatverdzheno nakazom rektora KrNUNo vid 27.06.2018 № 175-1) [Criteria and requirements for competitive selection of candidates for vacant positions of scientific and pedagogical workers: an appendix to the Regulations on competitive selection for filling vacant positions of scientific and pedagogical and scientific workers of Kremenchug National University named after Mykhailo Ostrogradsky (approved by the order of the rector of KrNU № 175-1)]. http://www.kdu.edu.ua/Documents/kriterii_vimogy_konkursn_vidbor.pdf

• Lunyachek, V. (2013). Priznachennya kadriv u sferi osviti: neobhidnist zmini proceduri [Appointment of personnel in the field of education: the need to change the procedure]. Teoriya ta praktika derzhavnogo upravlinnya, 1, 467–474.http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_1_63

• Polozhennya pro kafedru Nacionalnogo tehnichnogo universitetu Ukrayini «Kiyivskij politehnichnij institut», uvedeno v diyu nakazom NTUU «KPI» vid 31.03.2009 № 1-46 [Regulations on the Department of the National Technical University of Ukraine « Kyiv Polytechnic Institute», put into effect by the order of NTUU «KPI» from 31.03.2009 № 1-46 ]. https://document.kpi.ua/2009_1-46a

• Polozhennya pro konkursnij vidbir, priznachennya na posadi ta prodovzhennya trudovih pravovidnosin iz naukovimi, naukovo-pedagogichnimi i pedagogichnimi pracivnikami Nacionalnogo yuridichnogo universitetu imeni Yaroslava Mudrogo, zatverdzheno vchenoyu radoyu NYuU im. Ya. Mudrogo (protokol № 6 vid 26.02.2018), vvedeno v diyu nakazom rektora vid 02.03.2018 № 66 [Regulations on competitive selection, appointment and extension of employment with scientific, scientific-pedagogical and pedagogical staff of the Yaroslav Mudryi National Law University, approved by the Academic Council of NSU. J. Mudry (Protocol № 6 dated 26.02.2018), put into effect by the order of the Rector from 02.03.2018 № 66]. https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/ Положення-05.11.2018-р.pdf

• Poryadok provedennya konkursnogo vidboru pri zamishenni vakantnih posad naukovo-pedagogichnih pracivnikiv Dniprovskogo nacionalnogo universitetu imeni Olesya Gonchara, zatverdzhenij vchenoyu radoyu DNU imeni Olesya Gonchara 24.10.2019 [The procedure for conducting a competitive selection to fill vacancies in research and teaching staff of Oles Honchar Dnipro National University, approved by the Academic Council of Oles Honchar DNU on October 24, 2019]. http://www.dnu.dp.ua/view/polozennya_dnu

• Statut Dniprovskogo nacionalnogo universitetu imeni Olesya Gonchara (nova redakciya), pogodzheno konferenciyeyu trudovogo kolektivu universitetu 16.03.2017, protokol № 1 [Charter of Oles Honchar Dnipro National University (new edition), approved by the conference of the university staff March 16, 2017, protocol 1]. http://www.dnu.dp.ua/ view/statut_universitetu

• Statut Nacionalnogo tehnichnogo universitetu Ukrayini «Kiyivskij politehnichnij institut imeni Igorya Sikorskogo» (Nova redakciya), zatverdzhenij nakazom MON Ukrayini vid 02.11.2016 № 1308 [Charter of the National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» (New edition), approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 02.11.2016 № 1308]. https://kpi.ua/statute#_Toc468289894

• Statut Nacionalnogo yuridichnogo universitetu imeni Yaroslava Mudrogo, zatverdzhenij nakazom MON Ukrayini vid 25.06.2018 № 688 [Charter of the Yaroslav Mudryi National Law University, approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated June 25, 2018 № 688]. https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/statut_nlu_20180625.pdf

• Timchasovij poryadok priznachennya na posadu kerivnika fakultetu (navchalno-naukovogo institutu) KPI im. Igorya Sikorskogo : dodatok do nakazu NTUU «KPI imeni Igorya Sikorskogo» vid 28.10.2019 № 7/273 [Temporary procedure for appointment to the position of head of the faculty (educational and scientific institute) of Igor Sikorsky KPI: supplement to the order of NTUU «Igor Sikorsky KPI» dated 28.10.2019 № 7/273]. https://document.kpi.ua/files/2019_7-273.pdf

• Tipova posadova instrukciya zdijsnennya pracivnikom universitetu diyalnosti na posadi zastupnika dekana z navchalno-organizacijnoyi roboti, zatverdzhena rektorom Sumskogo derzhavnogo universitetu 10.02.2015 [Typical job description for a university employee working as a deputy dean for educational and organizational work, approved by the rector of Sumy State University on February 10, 2015]. https://normative.sumdu.edu.ua/posadovi-instruktsii.html/?task=getfile&tmpl=component&id=ba751f99-d9b1-e411-a78d-001a4be6d04a&kind=100

• Competence Instrument for the Dutch Universities. Vereniging van Universiteiten. https://www.vsnu.nl/files/VSNU%202017/Vernieuwd%20Competence%20Instru ment%20Dutch%20Universities%202016-%20EN.pdf

• Competenties voor Afdelingshoofd. Technische Universiteit Eindhoven. http://www.functieplattegrond.nl/Competenties.aspx? Functieprofiel=FP000044

• Decaan ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Universiteit van Amsterdam. https://www.uva.nl/content/vacatures/ 2020/10/20-592-decaan-acta.html

• Facultair Reglement. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Radboud Universiteit (2019). https://www.ru.nl/rechten/over-de-faculteit/facultair-reglement/

• Functie-ordeningsysteem (UFO). Vereniging van Universiteiten. https://www.vsnu.nl/functie_ordeningsystem_ufo.html

• Management and Administration Regulation of Leiden University. University Leiden. https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2staff/re glementen/bestuur-en-organisatie/management-and-administration-regulation-of-leiden-university.pdf

• Profile Rector Magnificus. Tilburg University. https://www.tilburguniversity.edu/about/working/profile-rector-magnificus

• Sąsiadek, M, Jakubowski, J. (2016). Effective selection of multidisciplinary working teams in manufacturing companies. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference – Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA, (pp. 607–611). https://ibima.org/accepted-paper/effective-selection-of-multidisciplinary-working-teams-in-manufacturing-companies/

• School Regulations. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Tilburg University. https://www.tilburguniversity.edu/sites/ default/files/download/Faculteitsreglement%20TSB%20September%202019%20E N%20def_0.pdf

• Suksup, Ch., Pimdee, P., Sirijarupat, P. (2020). Educational human resource management strategy SWOT analisis for Thailand’s OBEC. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13 (1), 105–120. https://www.ijicc.net/index.php/volume-13-2020/180-vol-13-iss-1

• Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek : Wet van 08.10.1992. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01

Downloads


Переглядів анотації: 284

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
О. Жабенко, «УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ УНІВЕРСИТЕТУ СЕРЕДНЬОЇ ТА НИЖЧОЇ ЛАНКИ: ПРОЦЕДУРА ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ », OD, вип. 31, вип. 4, с. 30–47, Лис 2020.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою