ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ З АГРОНОМІЇ

Автор(и)

  • Сергій Євстрат’єв Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-0132-3410

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.11

Ключові слова:

цифрові компетентності, стандарт освіти, агрономія, навчальний план, модель, діджиталізація

Анотація

У статті розглядається впровадження цифрових компетентностей у освітній процес підготовки молодших бакалаврів з агрономії. Проведено аналіз моделі розвитку цифрових навичок у населення країн Європейского Союзу (EU Digital Competence Framework for Educators), план-схеми Європейської моделі цифрових компетенцій для освіти. Наведено приклади формування цифрових компетентностей у процесі підготовки сучасних фахівців у світі і Україні, проаналізовано рішення Міністерства освіти і науки України щодо реформування системи освіти, враховуючи Рамку цифрової компетентності. Показано аналіз ринку праці аграрного сектору, згідно якого існує проблема не відповідності вітчизняної структури професійної освіти перспективним потребам сільськогосподарського ринку праці за кваліфікаційним рівнем і структурою професійних компетентностей випускників-агрономів, основною причиною якої є неврахування у процесі підготовки сучасного стану використання інформаційних технологій у галузях агропромислового виробництва. Здійснено порівняння спеціальних (фахових, предметних) компетентностей відповідно існуючому стандарту підготовки молодших бакалаврів з агрономії та запропонованого переліку компетентностей сформованого відповідно до сучасних тенденцій глобальної цифровізації, в тому числі і агровиробництва. Запропонована тематична структура змісту навчання для формування цифрових професійних компетентностей у майбутніх агрономів. Підняте питання проблеми викладання нової навчальної дисципліни у плані фахової належності викладача.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Євстрат’єв, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри інформаційних систем і технологій

Посилання

• Експеримент з впровадження електронного підручника і електронної платформи. 2018. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0 %B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/04/18/experiment_project_paper_19032018.pdf (дата звернення: 23.09.2020)

• Кубів С., Мініч О., Бірюков А. та ін. (2016) Цифрова адженда України – 2020 URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 23.09.2020).

• Баловсяк Н.Х.(2006) Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста. Науковий часопис Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. № 4 (11), 3-6.

• Берман Н.Д. (2017) Формирование информационной компетентности студентов. Електронний науковий журнал Современные исследования социальных проблем Т. 8. №2-2, 28-34. doi:10.12731/2218-7405-2017-2-2-28-34.

• Беспалов П. В. (2003) Акмеологический подход к формированию и развитию информационно-технологической компетентности государственных служащих. Матеріали конф. «Информационные технологии в образовании-2003». URL: http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-2414.html (дата звернення: 23.09.2020).

• Буйницька О., Варченко-Троценко Л., Грицеляк Б. Цифровізація закладу вищої освіти. Освітологічний дискурс. 2020. № 1 (28). DOI: 10.28925/2312-5829.2020.1.6

• Головань, М. С. Інформатична компетентність як об’єкт педагогічного дослідження. Зб. наук. Праць [Українська інженерно-педагогічна академія]. Серія : Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2007. Вип. 16. С. 314 – 324.

• Дарлінгер В.А. Компьютерная компетентность – основа профессионализма современного учителя математики. Информационные технологии в образовании-2003 : збірник наукових праць Міжнародний конгрес конференцій (м. Москва, 16-20 листопада 2003) 2003 URL: http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-1788.html (дата звернення : 23.09.2020).

• Дьомін О. (2018) Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів із агроінженерії в умовах модернізації вітчизняного сільського господарства. Наук. вісн. Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер. : Професійна педагогіка. 16. 109 – 114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2018_16_20 (дата звернення: 23.09.2020).

• Шаповалов А. Дигіталізація як сучасна тенденція розвитку інституту освіти ІКС-2012 : матеріали І Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 25 – 28 квітня 2012 р.). Львів, 2012. С 124–125.

• Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовт. 2014 р. № 630. URL : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF (дата звернення: 23.09.2020).

• Про внесення змін до стандарту вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти і науки від 05.12.2018 р. № 1339. 2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/201-agronomiya-bakalavr.pdf (дата звернення: 23.09.2020).

• Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси: наказ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1060 Дата оновлення: № 749 29.05.2019. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12 (дата звернення: 23.09.2020).

• Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації Вища освіта України. 2016. Вип. 4. С. 34–38.

• Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу : аналіт. зап. / [В. С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова, Г. О. Андрощук]. – Київ : НАДУ, 2019. – 28 с.

• Топоров Д. А. Дигитализация образования: за и против, перспективы. Сравнительная педагогика. 2018. Вип. 8. С. 109–116.

• Цифрові технології в сільському господарстві – поточний стан та значення для освіти. Цифрова освіта у природничих університетах: матеріали V міжнар. наук. конф.(м. Київ, 17-18 жовт. 2018 р.). Київ : НУБіП України, 2018. 148 с.

• EACEA; Eurydice; Eurostat. Key Data on Education in Europe 2012 / EACEA; Eurydice; Eurostat // Brussels: Eurydice. – 2012. URL: http://www.saaic.sk/eurydice/publikacie/Key%20Data%20on%20Education%202012%20-%20Final%20Report.pdf (дата звернення: 23.09.2020).

• Laine S., Myllymäki M., Hakala I. The Role of the Learning Styles in Blended Learning // EDULEARN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (Barcelona,6th-8th of July 2015). Barcelona, 2015. PP. 5016 – 5025.

• Transnational Needs Analysis Report. URL: http://blearning- project.eu/index.php/news/18-transnational-needs-analysis-report (дата звернення: 23.09.2020).

References

• Eksperyment z vprovadzhennia elektronnoho pidruchnyka i elektronnoi platformy [An experiment to implement an electronic textbook and electronic platform]. 2018. https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/04/18/experiment_project_paper_19032018.pdf (data zvernennia: 23.09.2020).

• Kubiv, S., Minich, O., Biriukov, A. ta in. (2016) Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 [Digital Agenda of Ukraine – 2020] https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (data zvernennia: 23.09.2020).

• Balovsiak, N.Kh.(2006) Struktura ta zmist informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho spetsialista [Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста]. Naukovyi chasopys Seriia 2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia. 4 (11), 3– 6.

• Berman, N.D. (2017) Formirovanie informatsionnoy kompetentnosti studentov [Formation of information competence of students]. Elektronniy naukoviy zhurnal Sovremennye issledovaniya sotsial'nykh problem 8. №2–2, 28–34. doi:10.12731/2218-7405-2017-2-2-28-34.

• Bespalov, P. V. (2003) Akmeologicheskiy podkhod k formirovaniyu i razvitiyu informatsionno-tekhnologicheskoy kompetentnosti gosudarstvennykh sluzhashchikh [Acmeological approach to the formation and development of information technology competence of civil servants]. Materіali konf. «Informatsionnye tekhnologii v obrazovanii-2003». http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-2414.html (data zvernennya: 23.09.2020).

• Buinytska, O., Varchenko-Trotsenko L., Hrytseliak B. (2020) Tsyfrovizatsiia zakladu vyshchoi osvity [Digitization of higher education institutions]. Osvitolohichnyi dyskurs. 1 (28). DOI: 10.28925/2312-5829.2020.1.6

• Holovan, M. S. (2007) Informatychna kompetentnist yak obiekt pedahohichnoho doslidzhennia [Information competence as an object of pedagogical research]. Zb. nauk. Prats [Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiia]. Seriia : Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity. 16. S. 314–324.

• Darlіnger, V.A. (2003) Komp'yuternaya kompetentnost' – osnova professionalizma sovremennogo uchitelya matematiki [Computer competence is the basis of the professionalism of a modern mathematics teacher]. Informatsionnye tekhnologii v obrazovanii-2003 : zbіrnik naukovikh prats' Mіzhnarodniy kongres konferentsіy (m. Moskva, 16–20 listopada 2003) http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-1788.html (data zvernennya : 23.09.2020).

• Domin, O. (2018) Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv iz ahroinzhenerii v umovakh modernizatsii vitchyznianoho silskoho hospodarstva [Formation of professional competence of future bachelors in agroengineering in the conditions of modernization of domestic agriculture]. Nauk. visn. In-tu profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Ser. : Profesiina pedahohika. 16. 109–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2018_16_20 (data zvernennia: 23.09.2020).

• Shapovalov, A. (2012) Dyhitalizatsiia yak suchasna tendentsiia rozvytku instytutu osvity IKS-2012 [Digitalization as a modern trend in the development of the Institute of Education ICS-2012] : materialy I Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (m. Lviv, 25 – 28 kvitnia 2012 r.). Lviv. S 124–125.

• Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 zhovt. 2014 r. № 630 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 16. 2014 № 630]. https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF (data zvernennia: 23.09.2020).

• Pro vnesennia zmin do standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 201 «Ahronomiia» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity: nakaz Ministerstva osvity i nauky vid 05.12.2018 r. № 1339 [On amendments to the standard of higher education in the specialty 201 "Agronomy" for the first (bachelor's) level of higher education: order of the Ministry of Education and Science dated 05.12.2018 № 1339]. 2018. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/201-agronomiya-bakalavr.pdf (data zvernennia: 23.09.2020).

• Pro zatverdzhennia Polozhennia pro elektronni osvitni resursy: nakaz Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 01.10.2012 № 1060 [On approval of the Regulation on electronic educational resources: order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine dated 01.10.2012 № 1060] Data onovlennia: 749 29.05.2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12 (data zvernennia: 23.09.2020).

• Syladii, I. (2016) Rozvytok osvity v konteksti osnovnykh vyklykiv hlobalizatsii Vyshcha osvita Ukrainy [Development of education in the context of the main challenges of globalization Higher education in Ukraine]. 4. S. 34–38.

• Kuibida, V. S., Petroie, O. M., Fedulova, L. I., Androshchuk, H. O. (2019) Tsyfrovi kompetentsii yak umova formuvannia yakosti liudskoho kapitalu [Digital competences as a condition for the formation of the quality of human capital] analit. zap. Kyiv : NADU. 28 s.

• Toporov, D. A. (2018) Digitalizatsiya obrazovaniya: za i protiv, perspektivy. Sravnitel'naya pedagogika [Digitalization of education: pros and cons, prospects]. 8. S. 109–116.

• Tsyfrovi tekhnolohii v silskomu hospodarstvi – potochnyi stan ta znachennia dlia osvity. Tsyfrova osvita u pryrodnychykh universytetakh [Digital technologies in the Silskoe state government are a flowing mill that is significant for education. Digital education at natural universities] : materialy V mizhnar. nauk. konf.(m. Kyiv, 17-18 zhovt. 2018 r.). Kyiv : NUBiP Ukrainy, 2018. 148 s.

• EACEA; Eurydice; Eurostat. Key Data on Education in Europe 2012 / EACEA; Eurydice; Eurostat Brussels: Eurydice. 2012. http://www.saaic.sk/eurydice/publikacie/Key%20Data%20on%20Education%202012%20-%20Final%20Report.pdf (дата звернення: 23.09.2020).

• Laine, S., Myllymäki, M., Hakala, I. (2015)The Role of the Learning Styles in Blended Learning EDULEARN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (Barcelona,6th-8th of July 2015). Barcelona. PP. 5016–5025.

• Transnational Needs Analysis Report. http://blearning- project.eu/index.php/news/18-transnational-needs-analysis-report (дата звернення: 23.09.2020).

Downloads


Переглядів анотації: 174

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
С. Євстрат’єв, «ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ З АГРОНОМІЇ», OD, вип. 3, с. 185–205, Вер 2020.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти