«SELF-BOOK» ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.13

Ключові слова:

особистісно-професійне зростання, професійна діяльність, саморозвиток, самопізнання, Self-book

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-практичні аспекти застосування «Self-book» особистісно-професійного зростання майбутнього педагога. У науковій розвідці розкрито сутність і зміст поняття «Self-book», яке подаємо як індивідуальний щоденник (книга, блокнот або планер) студента, у якому він фіксує власні здобутки в особистісно-професійному зростанні, визначає траєкторію самопізнання, саморозвитку й самовдосконалення, а також відстежує динаміку освітніх результатів за допомогою пропонованих діагностичних методик.  Охарактеризовано змістово-методичне забезпечення «Self-book», що дозволяє відстежувати динаміку освітніх результатів і особистісно-професійного розвитку студентів упродовж усього періоду навчання в закладі вищої освіти. Доведено, що особистісно-професійний розвиток це складний багатогранний процес, який спрямований на формування у майбутніх педагогів не тільки загальних і професійних компетентностей, а й передбачає розвиток їхніх особистісних сенсів. Визначено основні компоненти особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців у галузі освіти, а саме: особистісний (ціннісно-особистісні та професійні установки; самопізнання й саморозвиток; професійне вивищення; здатність та готовність реагувати на виклики часу; вироблення власної траєкторії професійного й особистісного зростання); навички ХХІ ст. (критичне мислення та здатність вирішувати проблеми; комунікативні навички та навички співробітництва; цифрові навички), пошуково-дослідницький (уміння виокремлювати проблему дослідження; працювати в команді; проєктувати етапи виконання дослідження; здійснювати добір необхідних засобів для вирішення дослідницького завдання; здійснювати пошук, відбір необхідних джерел, працювати з різними видами каталогів бібліотек, описами справ, що знаходяться у фондах архівів; аналізувати, систематизувати, узагальнювати отриману інформацію; виробляти нові знання задля їх використання у власній професійній діяльності; створювати і презентувати власні освітні продукти), рефлексійний (уявлення про себе, особистісні якості та результати власної діяльності; здійснення самоаналізу, самопізнання, самодіагностики, самооцінки, саморозвитку, самовдосконалення; здатність виявляти помилки й усувати недоліки власної професійної діяльності). Розкрито переваги та недоліки використання «Self-book» у особистісно-професійному вивищенні майбутнього педагога.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Новик, Державна установа “Український інститут розвитку освіти”

кандидат педагогічних наук, методист відділу дошкільної та початкової освіти

Посилання

• Абульханова-Славская К. А. Личностные механизмы регуляции деятельности. Проблемы психологии личности. М., 1982. С. 92–98.

• Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И.Г.Шапошникова и др.; Под ред. А. С. Роботовой. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 208 с.

• Венгловська О.А., Куземко Л.В., Новик І. М. Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей. Молодий вчений. 2017. №11. С. 281–284.

• Іванюк Г., Венгловська О., Антипін Є. Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2020. №2. С. 25-34. URL: http://npo.kubg.edu.ua/article/view/206937. (дата звернення: 07.08.2020). doi:http://dx.doi.org/10.28925/1609-8595.2020.2.4.

• Про освіту : Закон України від 27 вересня 2017 №178–179. Дата оновлення: 30.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 20.04.2020).

• Концепція «Нової української школи» / Міністерство освіти і науки від 27.10.2016. URL: http://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 22.04.2020).

• Концепція розвитку педагогічної освіти / Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 №776. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 20.04.2020).

• Куземко Л.В., Новик І.М. Сучасні аспекти особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів. Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 1.Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 241–258 p.

• Скуднова Т.Д. Воспитание в высшей школе: антропологический дискурс. Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве: сборник статей. 2016. С. 265–270.

• Anip Dwi Saputro, Sri Atun, Insih Wilujeng, Ayok Ariyanto, Syamsul Arifin (2020). Enhancing Pre-Service Elementary Teachers’ Self-Efficacy and Critical Thinking using Problem-Based Learning. European Journal of Educational Research,9, 2, 765-773.

• Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and teacher education, 27(1), 10-20. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007

• Bernard Sless. The Social Self (Book). Journal of Personality Assessment. 1975. № 39:3, Р. 310-312. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa3903_18

• David Grey & Corrina Osborne (2020) Perceptions and principles of personal tutoring, Journal of Further and Higher Education, 44:3, 285-299, DOI: 10.1080/0309877X.2018.1536258

• Lee, S., Schallert, D. L. (2016). Becoming a teacher: Coordinating past, present, and future selves with perspectival understandings about teaching. Teaching and Teacher Education, 56, 72–83. https://doi.org/10.1016/j. tate.2016.02.004.

• Makbule Kali Soyer, Berke Kirikkanat (2019). Undergraduates’ Achievement Goal Orientations, Academic Self-Efficacy and Hope as the Predictors of Their Learning Approaches. European Journal of Educational Research. 8 (1), 99-106.

• Potapchuk, T., Makaruk, O., Kravets, N., & Annenkova, N. (2020). Professional SelfIdentification of Future Educators as a Form of Personal Growth. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 72-89. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2576

• Radl D., Vita M., Gerber N., Gracely EJ., Bradt J. The effects of Self‐Book© art therapy on cancer‐related distress in female cancer patients during active treatment: A randomized controlled trial. Psycho‐Oncology. 2018. 27: 2087– 2095. https://doi.org/10.1002/pon.4758

• Tantawy, N. (2020). Investigating Teachers’ Perceptions of the Influence of Professional Development on Teachers’ Performance and Career Progression. Arab World English Journal, 11 (1) 181-194. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol11no1.15

• van Woerkom, M., & Meyers, M. C. (2019). Strengthening personal growth: The effects of a strengths intervention on personal growth initiative. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92(1), 98-121.

References

• Abulkhanova-Slavskaia K. A. (1982). Lychnostnыe mekhanyzmы rehuliatsyy deiatelnosty [Personal mechanisms of regulation of activity]. Problems of personality psychology. 92–98 (rus).

• Vvedenye v pedahohycheskuiu deiatelnost [Introduction to teaching]; Pod red. A. S. Robotovoi (2002), 208 (rus).

• Venhlovska O. A., Kuzemko L. V., Novyk I. M. (2017). Osobystisno-profesiinyi rozvytok studentiv pedahohichnykh spetsialnostei u tsentrakh kompetentnostei [Personal professional development students of pedagogical specialties in the centers of competence]. Young Scientist, 11, 281–284 (ukr).

• Ivaniuk, H., Venhlovska, O., & Antypin, Y. (2020). Osobystisno-profesiinyi rozvytok maibutnikh pedahohiv u protsesi navchalnykh praktyk [Personal and professional development of future educators in the process of educational practices]. Continuing Professional education theory and practice (series: pedagogical sciences), 2, 25-34. doi:http://dx.doi.org/10.28925/1609-8595.2020.2.4 (ukr).

• Pro osvitu [About education]: Zakon Ukrainy (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (ukr).

• Kontseptsiia «Novoi ukrainskoi shkoly» [New Ukrainian School Concept] / Ministerstvo osvity i nauky (2016). Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (ukr).

• Kontseptsiia rozvytku pedahohichnoi osvity [The concept of development of teacher education] / Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (2018) Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (ukr).

• Kuzemko L.V., Novyk I.M. (2018). Suchasni aspekty osobystisno-profesiinoho rozvytku maibutnikh pedahohiv [Modern aspects of personal and professional development of future teachers]. Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 1.Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 241–258 (ukr).

• Skudnova T. D. (2016). Vospytanye v vыsshei shkole: antropolohycheskyi dyskurs [Higher Education: Anthropological Discourse]. Education in the modern cultural and educational space, 265–270 (rus).

• Anip Dwi Saputro, Sri Atun, Insih Wilujeng, Ayok Ariyanto, Syamsul Arifin (2020). Enhancing Pre-Service Elementary Teachers’ Self-Efficacy and Critical Thinking using Problem-Based Learning. European Journal of Educational Research,9, 2, 765-773. (eng).

• Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and teacher education, 27(1), 10-20. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007 (eng).

• Bernard Sless (1975). The Social Self (Book). Journal of Personality Assessment, 39:3, 310-312. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa3903_18 (eng).

• David Grey & Corrina Osborne (2020) Perceptions and principles of personal tutoring, Journal of Further and Higher Education, 44:3, 285-299, DOI: 10.1080/0309877X.2018.1536258 (eng).

• Lee, S., Schallert, D. L. (2016). Becoming a teacher: Coordinating past, present, and future selves with perspectival understandings about teaching. Teaching and Teacher Education, 56, 72–83. https://doi.org/10.1016/j. tate.2016.02.004. (eng).

• Makbule, Kali Soyer, Berke, Kirikkanat (2019). Undergraduates’ Achievement Goal Orientations, Academic Self-Efficacy and Hope as the Predictors of Their Learning Approaches. European Journal of Educational Research. 8 (1), 99-106. (eng).

• Potapchuk, T., Makaruk, O., Kravets, N., & Annenkova, N. (2020). Professional SelfIdentification of Future Educators as a Form of Personal Growth. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 72-89. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2576 (eng).

• Radl, D., Vita M., Gerber N., Gracely EJ., Bradt J. (2018). The effects of Self‐Book© art therapy on cancer‐related distress in female cancer patients during active treatment: A randomized controlled trial. Psycho-Oncology. 2018. 27: 2087–2095. https://doi.org/10.1002/pon.4758 (eng).

• Tantawy, N. (2020). Investigating Teachers’ Perceptions of the Influence of Professional Development on Teachers’ Performance and Career Progression. Arab World English Journal, 11 (1) 181-194. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol11no1.15 (eng).

• van Woerkom, M., & Meyers, M. C. (2019). Strengthening personal growth: The effects of a strengths intervention on personal growth initiative. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92(1), 98-121. (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 108

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
І. Новик, «‘SELF-BOOK’ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА», OD, вип. 3, с. 220–234, Вер 2020.

Номер

Розділ

Акмеологічні студії