ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.9

Ключові слова:

веб-сайт школи, заклад освіти, інформаційна відкритість, прозорість, Державна служба якості освіти

Анотація

У статті запропоновано розгляд результатів аналізу управлінням Державної служби якості освіти у м. Києві сайтів закладів освіти комунальної, державної та приватної форм власності міста Києва стосовно їх наявності та наповнюваності за 21 індикатором: статут закладу освіти; ліцензії на провадження освітньої діяльності; структура та органи управління закладу освіти; кадровий склад згідно з ліцензійними умовами; освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти); ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються; мова (мови) освітнього процесу; наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); результати моніторингу якості освіти; річний звіт про діяльність закладу освіти; правила прийому; умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; розмір плати за навчання для приватних шкіл); перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; правила поведінки здобувача освіти; план заходів,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти,  реагування та відповідальність осіб в закладі освіти, причетних до булінгу (цькування).

Авторами статті опрацьовано 518 сайтів шкіл різних форм власності: державної та комунальної форми власності – 437, приватної – 81. В середньому за 21 показником 56% шкіл оприлюднюють необхідну інформацію на сайтах закладів загальної середньої освіти. Автори сподіваються, що зауваження та пропозиції, викладені у висновках до статті, допоможуть школам систематизувати інформацію щодо своєї життєдіяльності та перспектив розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Линьова, Інститут вищої освіти НАПН України

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки

Тетяна Плешко, Державна служба якості освіти у м. Києві

головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління

Посилання

• Marjanovic O., Cecez-Kecmanovic D. Exploring the tension between transparency and datification effects of open government IS through the lens of Complex Adaptive Systems (2017) Journal of Strategic Information Systems, 26 (3), pp. 210–232.

• Markina, I.A., Safonov, Y.N., Zhylinska, O.I., Gaidai, T.V. Education management in Ukraine in the context of global economic transformations (2018) European Research Studies Journal, 21 (Special Issue 3), pp. 317–332. DOI: 10.35808/ersj/1384.

• Гончаренко Ю. Концептуальні положення щодо параметризації інформаційної прозорості у задачах оцінювання та оптимізації вебсайту ЗВО. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2019. № 3 (36). С. 247–254.

• Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3

• Михасюк О. К. Критерії ефективності громадсько-державного управління закладами загальної середньої освіти Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 71. С. 164–169.

• Наказ МОН України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#Text(дата звернення 29.08.2020).

• Сумська В.В. Удосконалення правових засад публічного управління якістю освіти в частині забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів загальної середньої освіти. Державно-управлінські студії. 2019. Том 1. № 12. С. 90–98.

• Управління Державної служби якості освіти у м. Києві. URL: https://www.facebook.com/KyivSQEua/

References

• Marjanovic, O., Cecez-Kecmanovic, D. (2017) Exploring the tension between transparency and datification effects of open government IS through the lens of Complex Adaptive Systems Journal of Strategic Information Systems, 26 (3), pp. 210–232.

• Markina, I. A., Safonov, Y. N., Zhylinska, O. I., Gaidai, T. V. Education management in Ukraine in the context of global economic transformations (2018) European Research Studies Journal, 21 (Special Issue 3), pp. 317–332. DOI: 10.35808/ersj/1384.

• Ghoncharenko, Ju. (2019) Konceptualjni polozhennja shhodo parametryzaciji informacijnoji prozorosti u zadachakh ocinjuvannja ta optymizaciji vebsajtu ZVO Centraljnoukrajinsjkyj naukovyj visnyk. Ekonomichni nauky. 3 (36). S. 247–254.

• Zakon Ukrajiny «Pro osvitu». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3

• Mykhasjuk, O. K. (2019) Kryteriji efektyvnosti ghromadsjko-derzhavnogho upravlinnja zakladamy zaghaljnoji serednjoji osvity Naukovyj chasopys Nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni M. P. Draghomanova. Serija 5 : Pedaghoghichni nauky : realiji ta perspektyvy : zb. nauk. pracj. Kyjiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Draghomanova. 71. S. 164–169.

• Nakaz MON Ukrajiny vid 09.01.2019 # 17 «Pro zatverdzhennja Porjadku provedennja instytucijnogho audytu zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#Text(data zvernennja 29.08.2020).

• Sumsjka, V. V. Udoskonalennja pravovykh zasad publichnogho upravlinnja jakistju osvity v chastyni zabezpechennja prozorosti ta informacijnoji vidkrytosti zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity // Derzhavno-upravlinsjki studiji. 2019. 1. 12. S. 90–98.

• Upravlinnja Derzhavnoji sluzhby jakosti osvity u m. Kyjevi. https://www.facebook.com/KyivSQEua/

Downloads


Переглядів анотації: 161

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
І. . Линьова і Т. . Плешко, «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА», OD, вип. 3, с. 141–155, Вер 2020.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти