ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Василь Вербовий Національна академія внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5004-4170
  • Мирослав Кушнірук Національна академія внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-9000-8078

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.4

Ключові слова:

адаптація, ЗВО, професійна адаптація, студент

Анотація

У статті проаналізовано особливості професійної адаптації студентів до навчання у ЗВО. Встановлено, що найважливішою соціально-педагогічною умовою, якою визначається успішність адаптації до навчання у ЗВО, є оптимальна взаємодія системи функціонування ЗВО, системи організації освітнього процесу й студента як особливої соціально-педагогічної системи.

Досліджено, що професійна адаптація передбачає: усвідомлення новим працівником цілей і мотивів у професії; включення в професійну команду, освоєння відносин і правил поведінки в колективі; прийняття завдань, результатів, засобів та умов професійної діяльності.

Встановлено, що динаміка процесу адаптації студентів до умов навчання дозволяє прогнозувати особливості їх адаптації у майбутньому, а структурний аналіз адаптаційних можливостей дозволяє визначити найактуальніші індивідуальні проблеми (напруження на рівні енергозабезпечення активності в нових умовах, прив’язаність до стійкого середовища, труднощі зміни та засвоєння нового виду діяльності, нездатність налагодити зв’язки з соціальним середовищем). Підкреслено, що сам процес адаптації впродовж навчання стає специфічною моделлю становлення професійної відповідності студента, а своєчасність

виявлення тих чинників, що у майбутньому негативно впливатимуть на навчальну діяльність, надає реальну можливість своєчасної психологічної корекції, розширення адаптаційних можливостей студента як професійно необхідної якості.

На основі аналізу наукової літератури запропоновано різні підходи до визначення поняття «адаптація», «професійна адаптація», змістову характеристику, головні властивості професійної адаптації фахівця, її структурні компоненти та визначено поняття «професійна адаптація студентів ЗВО», яку трактуємо як феномен професійної діяльності молодого фахівця, що виявляється в його інтеграції в професію, оволодінні майстерністю, формуванні професійних компетентностей, успішному професійному самовизначенні та подальшому розвитку.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Василь Вербовий, Національна академія внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ, Україна)

кандидат наук із фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри тактико-спеціальної, фізичної та вогневої підготовки

Мирослав Кушнірук, Національна академія внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ, Україна)

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри тактико-спеціальної, фізичної та вогневої підготовки

Посилання

• Брудный В. И., Бодрова К. И., Чуфаровский Ю. В. Профессиональная и социально-психологическая адаптация студентов и младших специалистов. М.: Педагогика, 1976. 44 с.

• Галус О. М. Професійна адаптація студентів в умовах ступеневого педагогічного ВНЗ : монографія. Хмельницький : ХГПА, 2007. 473 с.

• Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 373 с.

• Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы : учеб. пособ. [3 изд., перераб. и доп.]. Минск : Университетское, 1993. 368 с.

• Климов Е. А. Психология профессионала: избранные психологические труды. М. : Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. 400 с.

• Колесникова В.В. Професійна адаптація молодих фахівців: дефініція та правовий аспект забезпечення. Pressing problems of public administration. 2018. № 1(53). С. 1–7.

• Кондратьева Л. Л., Укке Ю.В., Колосова А.К. Профессиональное самоопределение и становление личности при формировании специалиста с высшим образованием. М. : Просвещение, 1977. 162 с.

• Мирончук Н.М. Особливості адаптації студентів вищих навчальних закладів до змінених умов життєдіяльності. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технол. і змісту освіти МОН України. Київ, 2013. Вип. 79. С. 82–85.

• Музика О. Розвиток самоефективності студентів у процесі адаптаційного тренінгу. Освітологічний дискурс. 2020. № 2 (29). C. 132–142.

• Павлютенков Є. М., Крижко В. В. Менеджмент в освіті : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : Просвіта, 1998. 192 с.

• Просецкий П. А. Социальное взаимодействие в системе «преподаватель – студент» в период адаптации первокурсников к условиям высшей школы. Формирование личности учителя в системе учебно-воспитательного процесса в педагогическом институте. М.: МГПИ, 2000. С. 83–84.

• Рубин Б. Г., Колесников Ю. С. Студент глазами социолога : социологические проблемы воспроизводства рабочей силы высшей квалификации. Ростов н/Д: РГУ, 1968. 277 с.

• Словник української мови: в 11-ти т. /АН УРСР. Інституту мовознавства; за ред. І. К.Білодіда. К.: Наукова думка, 1970–1980. Т. 1. С. 19.

• Спіріна Т. П., Зарюгіна Ю. Є. Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4651/1/T_SPIRINA_J_ZARYUHINA%20_NVUNU_32_KSP%26SR_IL.pdf

• Hartmann H. Ego Psychology and the Problem of Adaptation. N. Y., 1958.

• Popovych I., Kononenko O., Kononenko A., Stynska V., Kravets N., Piletska L., Blynova O. Research of the relationship between existential anxiety and the sense of personality’s existence. Revista inclusiones. 2020. Vol.7. P. 41–59. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i16.187540.

References

• Brudnyj, V. I., Bodrova, K. I., Chufarovskij, Ju. V. (1976). Professional'naja i social'no-psihologicheskaja adaptacija studentov i mladshih specialistov [Professional and socio-psychological adaptation of students and junior specialists]. M.: Pedagogika, 44 s. (rus).

• Ghalus, O. M. (2007). Profesijna adaptacija studentiv v umovakh stupenevogho pedaghoghichnogho VNZ [Professional adaptation of students in the conditions of degree pedagogical IHE]: monoghrafija. Khmeljnycjkyj : KhGhPA, 473 s. (ukr).

• Ghoncharenko, S. (1997). Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyjiv, 373 s. (ukr).

• D'jachenko, M. I., Kandybovich L. A. (1993). Psihologija vysshej shkoly [Higher school psychology] : ucheb. posob. [3 izd., pererab. i dop.]. Minsk : Universitetskoe, 368 s. (rus).

• Klimov, E. A.(1996). Psihologija professionala [Psychology of a professional]: izbrannye psihologicheskie trudy. M.: Institut prakticheskoj psihologii; Voronezh: MODJeK, 400 s. (rus).

• Kolesnykova, V.V. (2018). Profesijna adaptacija molodykh fakhivciv: definicija ta pravovyj aspekt zabezpechennja [Professional adaptation of young professionals: definition and legal aspect of support]. Pressing problems of public administration, 1(53). S. 1–7. (ukr).

• Kondrat'eva, L. L., Ukke, Ju.V., Kolosova, A. K. (1977). Professional'noe samoopredelenie i stanovlenie lichnosti pri formirovanii specialista s vysshim obrazovaniem [Professional self-determination and personality formation in the formation of a specialist with higher education]. M. : Prosveshhenie, 162 s. (rus).

• Myronchuk, N.M. (2013). Osoblyvosti adaptatsii studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv do zminenykh umov zhyttiediialnosti [Features of adaptation of students of higher educational institutions to the changed living conditions]. Novi tekhnolohii navchannia: nauk.-metod. zb. / In-t innovats. tekhnol. i zmistu osvity MON Ukrainy. Kyiv, Vyp. 79. S. 82–85. (ukr).

• Muzyka O. (2020). Rozvytok samoefektyvnosti studentiv u protsesi adaptatsiinoho treninhu [Development of students' self-efficacy in the process of adaptation training]. Osvitolohichnyi dyskurs.2020. № 2(29). C. 132–142.

• Pavljutenkov, Je. M., Kryzhko V. V. (1998). Menedzhment v osviti [Management in education] : navch.-metod. posib. Zaporizhzhja : Prosvita, 192 s. (ukr).

• Proseckij, P. A. (1980). Social'noe vzaimodejstvie v sisteme «prepodavatel' – student» v period adaptacii pervokursnikov k uslovijam vysshej shkoly [Social interaction in the system «teacher – student» in the period of adaptation of freshmen to the conditions of higher education]. Formirovanie lichnosti uchitelja v sisteme uchebno-vospitatel'nogo processa v pedagogicheskom institute. M.: MGPI, S. 83–84. (rus).

• Rubin, B. G., Kolesnikov Ju. S. (1968). Student glazami sociologa : sociologicheskie problemy vosproizvodstva rabochej sily vysshej kvalifikacii [The student through the eyes of a sociologist: sociological problems of reproduction of the workforce of the highest qualification]. Rostov n/D : RGU, 277 s. (rus).

• Slovnyk ukrajinsjkoji movy [Dictionary of the Ukrainian language]: v 11-ty t. (1970–1980). /AN URSR. Instytutu movoznavstva; za red. I.K.Bilodida. K.: Naukova dumka, T. 1. S. 19. (ukr).

• Spirina, T. P., Zariuhina Yu. Ye. (2014). Osoblyvosti adaptatsii studentiv-pershokursnykiv do umov navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi [Features of adaptation of first-year students to the conditions of study in a higher educational institution] URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4651/1/T_SPIRINA_J_ZARYUHINA%20_NVUNU_32_KSP%26SR_IL.pdf

• Hartmann, H. Ego (1958). Psychology and the Problem of Adaptation. N. Y.

• Popovych, I., Kononenko, O., Kononenko, A., Stynska, V., Kravets, N., Piletska, L., Blynova, O. (2020). Research of the relationship between existential anxiety and the sense of personality’s existence. Revista inclusiones. Vol.7. P. 41–59. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i16.187540. (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 1821

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
В. . Вербовий і М. . Кушнірук, «ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ », OD, вип. 3, с. 53–67, Вер 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти