МЕДІАОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Гліб Головченко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0003-1734-6430

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.2

Ключові слова:

медіаінформаційна грамотність, медіаосвіта, нормативно-правове забезпечення

Анотація

Нині в умовах цифрового суспільства життєво необхідними навичками вважаються медіаінформаційні, які є результатом медіаосвіти. Важливість і необхідність впровадження медіаосвіти в навчальний процес на усіх рівнях освітньої системи, а також у всіх освітніх системах розуміється і підтримується державними органами, науковцями, прогресивно мислячими громадськими діячами в Україні. Мета статті – проаналізувати  медіаосвітню діяльність з позиції нормативно-правового забезпечення та досвіду його практичної реалізації на теренах України. Використано комплекс методів наукового пошуку: огляд літератури, аналіз, синтез отриманих даних, прогностичний метод.

З’ясовано, що ціла низка правових документів регулює діяльність медіасфери в Україні. Однак, переважна більшість із них стосуються саме діяльності медіа чи регулювання інформаційної сфери. Натомість, розвиток медіаінформаційної грамотності регулюється не окремим законом, а в контексті низки законів України про освіту. Визначено й охарактеризовано 7 пріоритетних напрями подальшого розвитку медіаосвіти згідно з Концепцією провадження медіаосвіти на період до 2025 року: дошкільна, шкільна, позашкільна медіаосвіта, медіаосвіта у вищій школі, медіаосвітня підготовка батьків, медіаосвіта дорослих, неформальна медіаосвіта. Розглянуто концепти «неформальна медіаосвіта» та «медіаосвіта засобами медіа» як доволі дискусійні.  Проаналізовано форми медіаосвіти та завдання, що стоять перед ними. Зважаючи на результати аналізу, виокремлено й обґрунтовано доцільність ще однієї форми медіаосвіти – «самоосвіта засобами медіа»  як самоорганізованого здобуття цифрової, інформаційної та медіа компетентностей під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. Окреслено перспективи подальших наукових розвідок, зокрема в плані проведення експериментальних досліджень

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Гліб Головченко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих

Посилання

• В Україні оновлено Концепцію впровадження медіаосвіти. MediaSapiens. 2016. URL: https://ms.detector.media/mediaprosvita/media osvita/v_ukraini_onovleno_kontseptsiyu _vprovadzhennya_mediaosviti/

• Жилавская И.В., Зубрицкая Д.А. История развития медиаобразования: уч. пособ. М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. 120 с.

• Закон України «Про освіту». 2017. Відомості Верховної Ради, 38-39, 380. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

• Коневщиньска О. Е. Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах інформаційного суспільства. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. 54 (4). С. 32– 41. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v54i4.1481

• Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. Постанова Президії Національної академії педагогічних наук України від 20 травня 2010. URL: https://lobtimucoz.ua/Mediaosvita/001konsepsiavprovadzennamediaosvity. doc. pdf

• Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. Постанова Президії Національної академії педагогічних наук України 21 квітня 2016 р. URL: www.mediaosvita.com.uamaterial

• Лук’янова Л. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід. Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих, Українська Асоціація освіти дорослих. К.: Видавництво ТОВ «ДКС-Центр», 2017. 147 c.

• Найдьонова Л. Оновлення Концепції медіаосвіти: навіщо було потрібне і які зміни внесені. MediaSapiens. 2016. URL: https://ms.detector.media/ mediaprosvita/ mediaosvita/onovlennya_kontseptsii_mediaosviti_navischo_bulo_potribne_i_yaki_zmini_vneseni/

• Akyar B. C., Sapsaglam O. The effects of preschoolers’ media usage habits on their daily life and sustainability. Discourse and Communication for Sustainable Education. Vol.10(2), 2019. pp.112-128. DOI: https://doi.org/10.2478/dcse-2019-0022

• Bozzola E., Spina G., Ruggiero M. Media devices in pre-school children: the recommendations of the Italian pediatric society. Italian Journal of Pediatrics. Vol. 44 (69). 2018. pp.45-53. DOI: https://doi.org/10.1186/s13052-018-0508-7

• Cuc M. C. The influence of media on formal and informal education. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Vol. 143, 2014. pp. 68-72. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.359

• Ebbeck M., Yim H. Y., Chan Y., Goh M. Singaporean parents’ views on their young children’s access and use of technological devices. Early Childhood Education Journal. Vol. 44 (2), 2016. pp. 127-134. DOI: https://doi:10.1007/s10643-015-0695-4

• Huber B., Highfield K., Kaufman J. Detailing the digital experience: Parent reports of children’s media use in the home learning environment. British Journal of Educational Technology. Vol. 49(5), 2018. рр. 34–43. DOI: https://doi.org/10.1111/bjet.12667

• Greenhow C., Lewin C. Social media and education: reconceptualizing the boundaries of formal and informal learning. Learning, Media and Technology, Vol. 41(1), 2016. pp. 6-30. DOI: 10.1080/17439884.2015.1064954

• Lee A. Media education in the School 2.0 era: Teaching media literacy through laptop computers and iPads. Global Media and China. Sage Journals. Vol.1(4), 2016. pp. 435-449. DOI: https://doi.org/10.1177%2F2059436416667129

• LeNoue M., Hall T. Eigmy M. Adult Education and the social media revolution. Adult Learning: SAGE Journals. Vol. 22 (2), 2011. pp. 4-12. DOI: https://doi.org/10.1177/104515951102200201

• Libarkin J., Kurdziel J. Research methodologies in science education: Qualitative data. Journal of Geoscience Education, Vol. 50 (2), pp.195-200.

• Loeb S., Dynarski S., McFarland D., Morris P., Reardon S., Reber S. Descriptive analysis in education: A guide for researchers. (NCEE 2017–4023). Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, 2017. 53 р.

• Nikken P., Schols, M. How and why parents guide the media use of young children. Journal of Child and Family Studies. Vol. 24, 2015. pp. 3423–3435. DOI: https://doi.org/10.1007/s10826-015-0144-4

• Pereira S., Fillol J., Moura B. Young people learning from digital media outside of school: The informal meets the formal. Media Education Research Journal. Communicar. Vol. XXVII(58), 2019. pp. 41-50. DOI: https://doi.org/10.3916/C58-2019-04

• Rideout V. J., Foehr U. G., Roberts D. F. Generation M2: Media in the Lives of 8–18 Year-Olds. Menlo Park, CA: The Henry J. Kaiser Family Foundation, 2010. 79 p. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527859.pdf

• Rowel Ch. From a Tweet to a Blog, to a Podcast, to a Book. Social Media in Higher Education: Case Studies, Reflections and Analysis. ed. by Ch. Rowel. Open Book Publishers, 2019. URL: https://www.openbookpublishers.com/reader/945#page/24/mode/2up

Reference

• Akyar, B. C., & Sapsaglam, O. (2019). The effects of preschoolers’ media usage habits on their daily life and sustainability. Discourse and Communication for Sustainable Education. 10(2), 112-128. DOI: https://doi.org/10.2478/dcse-2019-0022

• Konevshhynska, O. E. (2016). Rozvy`tok mediaosvity i mediakul`tury v umovax informacijnogo suspil`stva. [Development of media education and media culture in information society]. Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya.54 (4). 32–41. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v54i4.1481 [in Ukrainian].

• Kontseptsіia vprovadzhennia medіaosvіty v Ukrainі [Concept of Media Education in Ukraine]. (2016). Postanova Prezydіi Natsіonalnoi akademіi pedahohіchnykh nauk Ukrainy 21 kvіtnia 2016 r. Retrieved from: www.mediaosvita.com.uamaterial [in Ukrainian].

• Kontseptsіia vprovadzhennia medіaosvіty v Ukrainі. [Concept of Media Education in Ukraine]. (2010). Postanova Prezydіi Natsіonalnoi akademіi pedahohіchnykh nauk Ukrainy 21 kvіtnia 2016 r. https://lobtimucoz.ua/Mediaosvita/001konsepsiavprovadzennamediaosvity.doc. pdf [in Ukrainian].

• Bozzola, E., Spina, G., & Ruggiero, M. (2018). Media devices in pre-school children: the recommendations of the Italian pediatric society. Italian Journal of Pediatrics. 44, 69, 45-53. DOI: https://doi.org/10.1186/s13052-018-0508-7

• Cuc, M. C. (2014). The influence of media on formal and informal education. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 143, 68-72. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.359

• Ebbeck, M., Yim, H. Y., Chan, Y., & Goh, M. (2016). Singaporean parents’ views on their young children’s access and use of technological devices. Early Childhood Education Journal. 44 (2), 127-134. DOI: https://doi:10.1007/s10643-015-0695-4

• Huber, B., Highfield, K., & Kaufman, J. (2018). Detailing the digital experience: Parent reports of children’s media use in the home learning environment. British Journal of Educational Technology. 49(5), 34-43. DOI: https://doi.org/10.1111/bjet.12667

• Greenhow, C., & Lewin, C. (2016) Social media and education: reconceptualizing the boundaries of formal and informal learning. Learning, Media and Technology, 41(1), 6-30. DOI: https://doi.org/10.1080/17439884.2015.1064954

• Lee, A. (2016). Media education in the School 2.0 era: Teaching media literacy through laptop computers and iPads. Global Media and China. Sage Journals. 1(4). 435-449. DOI: https://doi.org/10.1177%2F2059436416667129

• LeNoue, M., Hall, T., & Eigmy M. (2011). Adult Education and the social media revolution. Adult Learning: SAGE Journals. 22 (2), 4–12. DOI: https://doi.org/10.1177/104515951102200201

• Libarkin, J., & Kurdziel, J. (2002). Research methodologies in science education: Qualitative data. Journal of Geoscience Education, 50 (2), 195-200.

• Loeb, S., Dynarski, S., McFarland, D., Morris, P., Reardon, S., & Reber, S. (2017). Descriptive analysis in education: A guide for researchers. (NCEE 2017–4023). Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance.

• Lukianova, L. (2017). Zakonodavche zabezpechennya osvity doroslyh: zarubizhnyj dosvid [Legislative Provision of Adult Education: Foreign Experience]. Insty`tut pedagogichnoyi osvity` ta osvity` doroslyh, Ukrayins`ka Asociaciya osvity doroslyh. K.: Vydavnycztvo TOV DKS-Centr. [in Ukrainian].

• Naidonova, L. (2016). Onovlennia Kontseptsіi medіaosvіty: navіshcho bulo potrіbne і yakі zmіny vnesenі [Rennovation of Media Education: Why it was Necessary and the Changes Introduced]. MediaSapiens. Retrieved from: https://ms.detector.media/ mediaprosvita/ mediaosvita/onovlennya _kontseptsii_mediaosviti_navischo_bulo_potribne_i_yaki_zmini_vneseni/ [in Ukrainian].

• Nikken, P., & Schols, M. (2015). How and why parents guide the media use of young children. Journal of Child and Family Studies. 24, 3423–3435. DOI: https://doi.org/10.1007/s10826-015-0144-4

• Pereira, S., Fillol, J., & Moura, B. (2019). Young people learning from digital media outside of school: The informal meets the formal. Media Education Research Journal. Communicar. XXVII (58), 41-50. DOI: https://doi.org/10.3916/C58-2019-04

• Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, D. F. (2010). Generation M2: Media in the Lives of 8–18 Year-Olds. Menlo Park, CA: The Henry J. Kaiser Family Foundation. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527859.pdf

• Rowel, Ch. (2019). From a Tweet to a Blog, to a Podcast, to a Book. in Social Media in Higher Education: Case Studies, Reflections and Analysis. ed. by Ch. Rowel. Open Book Publishers. https://www.openbookpublishers.com/reader/945#page/24/mode/2up

• V Ukrayini onovleno Koncepciyu vprovadzhennya mediaosvity [The Concept of Media Education Development in Ukraine]. (2010). MediaSapiens. https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/v_ukraini_onovleno_kontseptsiyu _vprovadzhennya_mediaosviti/ [in Ukrainian].

• Zakon Ukrayiny “Pro osvitu” [Law of Ukraine “On Education”]. (2017). Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 38-39, 380. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

• Zhilavskaya, I.V., & Zubritskaya, D.A. (2017). Istoriya razvitiya mediaobrazovaniya [The History of Media Education Development]. M.: Moskovskiy pedagogicheskiy gosudarstvennyiy universitet [in Russian].

Downloads


Переглядів анотації: 1806

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
Г. Головченко, «МЕДІАОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», OD, вип. 3, с. 19–36, Вер 2020.

Номер

Розділ

Освітня політика і освітнє право