ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Tatiana Loza Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, проспект Дмитра Яворницького 35, 49000 Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0003-4964-3122

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.2

Ключові слова:

індекс людського розвитку, концепція людського розвитку, людський потенціал, освітня система, ринок праці, перспективи вдосконалення.

Анотація

У статті відображено результати наукового пошуку стосовно проблеми трансформації освітніх послуг та адаптації освітньої системи в цілому до викликів сучасного ринку праці. Визначено сутнісний взаємозв’язок пріоритетних напрямків людського розвитку для України та основних напрямів реформування освітньої системи для цього. На основі аналізу індексу людського розвитку в Україні та інших статистичних показників обґрунтовано необхідність розширення кола суб’єктів, що надають освітні послуги на основі державно-приватного партнерства, встановлення відповідності між кількістю здобувачів конкретних професій та їх затребуваністю на ринку праці, підвищення цінності освіти за рахунок встановлення взаємозв’язку її рівня та добробуту працівника, створення умов для динамічного коригування змісту освіти в залежності від трендів ринку праці, глобальних та регіональних тенденцій. Розроблено та теоретично обґрунтовано необхідність запровадження нових практичних підходів для більш ефективного розвитку людського потенціалу шляхом відновлення цінності освіти та її переорієнтації на забезпечення продуктивної зайнятості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tatiana Loza, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, проспект Дмитра Яворницького 35, 49000 Дніпро, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи

Посилання

• Вища освіта в Україні: громадська думка студентів / Фонд Демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва. URL : https://dif.org.ua/article/vishcha-osvita-v-ukraini-gromadska-dumka-studentiv (дата звернення : 10.01.2020).

• Кочемировська О. О. Напрями оптимізації державної політики в сфері розвитку трудового потенціалу України : аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2018. 38 с.

• Індекс людського розвитку: статистика за показниками / Програма розвитку ООН в Україні. URL : https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/201 8/human-development-indices--where-does-ukraine-rank--.html (дата звернення : 10.01.2020).

• Макарова О. В. Соціальна політика в Україні: Монографія. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Київ: 2015. 244 с.

• Методика вимірювання регіонального людського розвитку / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. URL : https://idss.org.ua/ukr_index/Metodika_ua.pdf (дата звернення : 10.01.2020).

• Петренко О. Б., Пелех Ю. В., Пелех Л. Р. Інноваційне управління вищими навчальними закладами: теоретичний аналіз проблеми. Інноватика у вихованні. 2017. № 5. С. 31–40.

• Подра О. Інвестиції в людський капітал як чинник підвищення якості життя. Економічний аналіз. 2012. Т. 10 (2). С. 59–62.

• Рябченко В. (2019). Розвиток особистісного потенціалу академічного персоналу і здобувачів вищої освіти як інтегрований критерій результативності та ефективності університетського управління. International Scientific Journal of Universities and Leadership. 2019. № 1(7). С. 65–88. https://doi.org/10.31874/520-6702-2019-7-1-65-88

• Ситуація на ринку праці та результати діяльності державної служби зайнятості / Державна служба зайнятості. URL : dcz.gov.ua/analitics/68 (дата звернення : 10.01.2020).

• Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення : 10.01.2020).

• Human Development Reports: Human Development Data 1990–2018 / United Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/data (eng). (дата звернення : 10.01.2020).

• Human Development Reports / United Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/global-reports (дата звернення : 10.01.2020).

References

• Higher Education in Ukraine: Public Opinion of Students / Ilko Kucheriv Democratic Initiative Foundation. https://dif.org.ua/article/vishcha-osvita-v-ukraini-gromadska-dumka-studentiv

• Human Development Index: statistics / United Nations Development Program in Ukraine. https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/presscenter/pressreleases/201 8/human-development-indices--where-does-ukraine-rank--.html Human

• Development Reports / United Nations Development Program. http://hdr.undp.org/en/global-reports

• Kochemirovska, O. O. (2018) Directions of state policy optimization in the sphere of labor potential development in Ukraine: analytical report. Kyiv, Ukraine: NISD

• Makarova, O. V. (2015). Social policy in Ukraine: Monograph. Kyiv, Ukraine: Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine.

• Methods of measuring regional human development / Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. https://idss.org.ua/ukr_index/Metodika_ua.pdf

• Petrenko, O. B., Pelekh, Yu. V., & Pelekh, L. R. (2017). Innovative management of higher education institutions: theoretical analysis of the problem. Innovation in education, 5, 31–40.

• Podra, O. (2012). Investments in human capital as a factor in improving the quality of life.

• Economic analysis, 10(2), 59–62. (ukr). DOI: 10.35774/econa

• Ryabchenko, V. (2019). Development of the personal capacity of academic staff and higher education applicants as an integrated criterion for the effectiveness and efficiency of university management. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (1(7), 65–88. doi: 10.31874/520-6702-2019-7-1-65–88

• Situation in the labor market and results of activity of the State Employment Service / State Employment Service. dcz.gov.ua/analitics/68

• Sustainable Development Strategy «Ukraine 2020», approved by Presidential Decree of January 12, 2015 No. 5/2015. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Downloads


Переглядів анотації: 185

Опубліковано

2020-03-17

Як цитувати

[1]
T. Loza, «ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ», OD, вип. 1 (28), с. 15–30, Бер 2020.

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти