НОВИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВОГО ТЕЗАУРУСУ

Автор(и)

  • Svitlana O. Sysoieva Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

усна народна творчість, прислів’я, приказки, дошкільний вік, компетенції

Анотація

У статті порушується проблема формування наукового тезаурусу компетентнісно зорієнтованої вищої освіти. Проаналізовано основні поняття, включені до нового Закону про вищу освіту Украіни (2014 р.). Показано, що гармонізація ступеневих моделей підготовки фахівців на національному рівні з вимогами європейського простору вищої освіти, вироблення загального розуміння змісту кваліфікацій на рівні бакалавра та магістра у термінології результатів навчання актуалізували в Україні дослідження, метою яких була розробка різних моделей компетентностей; підкреслено, що важливого значення у таких дослідженнях та нормативних документах має адекватне тлумачення змісту понять, що вводяться відповідно до змісту усталених понять вітчизняного простору педагогічної науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Загальноєвропейський проект TUNING [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. let.rug.nl/TuningProject/index.htm.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. / И. А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – С. 22 – 23.

Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти // За загальною редакцією В. Д. Шинкарука / [Укладачі: К. М. Левківський, В. Л. Гуло, Л. О. Котоловець, Т. Ю. Морозова, М. О. Присенко, Н. І. Тимошенко. Для упорядкування матеріалів залучались: В. І. Калініченко, А. В. Кошель, В. П. Погребняк, Ю. В. Сухарніков] – МОН України: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2007. – 79 с.

Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с.

Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 60-64.

Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne, Switzezland 27–30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) a // Secondary Education for Europe, Strаsburg, 1997. – Р. 11.

Downloads


Переглядів анотації: 492

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
S. O. Sysoieva, «НОВИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ ‘ПРО ВИЩУ ОСВІТУ’: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВОГО ТЕЗАУРУСУ», OD, вип. 3(11), с. 261–269, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ