ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕКСАНДРА ЛАЗУРСЬКОГО

Автор(и)

  • Inna V. Leontieva Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

самоактуалізація, самовизначення, самосвідомість, самоідентифікація, старші підлітки, старший підлітковий вік, самоактуалізація старших підлітків

Анотація

У статті, за результатами вивчення наративних джерел, мемуарних спогадів, різноманітних наукових статей, монографій, нарисів, рецензій, довідок у бібліографічних покажчиках, присвячених постаті О. Лазурського, виокремлено та проаналізовано ті розвідки, автори яких розглядали особистість вченого або торкалися різних аспектів його життєдіяльності. З'ясовано, що ранні біографічні та персонологічні розвідки, присвячені постаті О. Лазурського мали дещо суперечливий та хвилеподібний характер, проте з початку ХХІ ст. різні аспекти творчої спадщини Олександра Федоровича як вченого, лікаря, психолога, педагога й активного громадського діяча усе частіше стають предметом наукових студій дослідників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бехтерев В. М. А. Ф. Лазурский / В. М. Бехтерев // Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии. Петроград, 1919. - Т. XIV. - Вып. 1. - С. 1-3.

Гогель С. К. А. Ф. Лазурский как профессор Психоневрологического института // Вестник психологии, криминальной антропологии и педо¬логии. 1917. Т. XIII. Вып. 1-2. С. I—III.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — 375с.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Нестор Миколайович Гупан. – К.: АПН України, 2002. – 224 с.

Дічек Н.П. Внесок О.Лазурського у дослідження дитинства в контексті індивідуалізації навчання і виховання / Н.П.Дічек // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С.36– 40.

Дічек Н.П. Внесок одеського лікарсько-педагогічного кабінету в реалізацію диференційованого підходу до організації дитинства в україні у 20-ті рр. ХХ ст. / Н. Дічек // Педагогічне краєзнавство, 2012. – с.82-86.

Дічек Н.П. Диференціація навчання як проблема розвитку вітчизняного шкільництва в імперську добу (80-ті рр. ХІХ ст. – до 1917 р.) / Н.П.Дічек // Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти: зб. наук. праць / за ред. В.Кременя, Т.Левовицького, С.Сисоєвої. –К.: Хмельницький, 2011. – С.232-241.

Дічек Н.П. Доробок О.Лазурського у галузі експериментальних досліджень дитинства (поч.ХХ ст.) / Н.П.Дічек // Теорія та методика навч. і виховання: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.Сковороди. -Х.: ХНПУ, 2011. – Вип.30. – С.30-37.

Елькін Д.Г. О. Ф. Лазурський за його листуванням / Д.Г.Елькін // Радянська школа. – 1946. - №4. – с.12-15.

Ермаков И. Д. Памяти Александра Федоровича Лазурского // Психоневрологический вестник. - 1917. - № 2-4. - С. 173-174

Календар знаменних і пам‘ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік : [реком. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Ніколюк Л. І. ; наук. ред. Рогова П.І. ; відп. за вип. Пономаренко Л.О. ; літ.ред.Петік Ю.В.].– К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 207, [4] с. – Бібліогр. : с. 203–207. – До 15-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Корнилов К. Памяти профессора Александра Федоровича Лазурского // Психологическое обозрение. - 1917. - № 1-2. - С. 401-402.

Лазурский А.Ф. Программа исследования личности в ее отношениях к среде / А.Ф.Лазурский, С.Л.Франк. – СПб. [б.г.]. – 40 с.

Лазурский В. В. Путь к книге: Воспоминания художника. — М.: Книга, 1985. — 288 с.

Лазурский В. Профессор А. Ф. Лазурский. Биографический очерк. Одесса. 191_. - 24 с.

Левченко Е. В. Работы о А. Ф. Лазурском // Лазурский А.Ф. Избранные труды по общей психологии. – Спб.: Алетея, 2001. - С.187-189.

Левченко Е. В. Работы, посвященные анализу научных трудов А. Ф. Лазурского (рефераты, рецензии, обзоры) // Лазурский А.Ф. Избранные труды по общей психологии. – Спб.: Алетея, 2001. - С. 187-189.

Левченко Е.В.Хроника жизни и научноготворчества А.Ф.Лазурского [Текст] // Избранные труды по общей психологии. К учению о психической активности. Программа исследования личности и другие работы / Коммент., примеч., прилож. Е.В.Левченко. – СПб.: Алетея, 2001, - С.164 -178.

Леонтьєва І. В Життєвий і творчий шлях О.Ф.Лазурського (1892 - 1917) крізь призму епістолярної спадщини (тези) / І.В.Леонтьєва // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 р.: інформаційне видання - Київ: Інститут педагогіки, 2012. - С.92 -93.

Леонтьєва І. В Становлення і розвиток психолого-педагогічних ідей О. Ф. Лазурського за його листуванням / І. В. Леонтьєва // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 416-421.

Мясищев В.Н. Психология отношений. Москва – Воронеж. - 1995. – 354 с.

Нечаев А.П. Первые шаги Педагогической академии [Текст] // Ежегодник экспериментальной педагогики (III). – Пб., 1910–1911. – С. 10-21.

Перетятько Олена Валеріївна. Ідеї реформаторської педагогіки в діяльності приватних початкових та середніх шкіл Харківської губернії (1890-1917 рр.): Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2001. – 215 с.

Румянцев Н.Е. Педология, ее возникновение, развитие и отношение к педагогике [Текст]. – Пб., 1910. – 82 с.

Сакович И.А. Педагогические воззрения А.П. Нечаева [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2009. – 19 с.

Смирнов В. А. Психологические воззрения А. Ф. Лазурского: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Смирнов Валерий Анатольевич. – М., 1998. − 147 с.

Сухомлинська О. В. Експериментальна педагогіка / О.В.Сухомлинська // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред.. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – С. 256.

Яковлева А. А. Психологическая концепция личности в трудах А. Ф. Лазурского и В. Н. Мясищева: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Яковлева Александра Анатольевна. – М., 2003. − 235 с.

Downloads


Переглядів анотації: 496

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
I. V. Leontieva, «ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕКСАНДРА ЛАЗУРСЬКОГО», OD, вип. 3(11), с. 197–210, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ