THE CONTENT AND STRUCTURE OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Authors

  • Tatiana А. Savrasova-V’un Київський університет імені Бориса Грінченка

Abstract

The article investigates the determination of the content and structure of professional psychological competence of future teachers. Characterized by basic scientific research approaches professional psychological competence of future professionals. A content analysis of the concept of «professional psychological competence of future teachers». The main components of the structure and performance professional psychological competence of future teachers.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tatiana А. Savrasova-V’un, Київський університет імені Бориса Грінченка

ст. викладач кафедри теорії та історії педагогіки

References

Барінова Л. Я. Психологічна компетентність особистості / Л. Я. Барінова // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – 2014. – Т. 19. – Вип. 1. – С. 29-35.

Бондарчук О. І. Психологічна компетентність фахівця: зміст та основні підходи / О. І. Бондарчук // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : Зб. наук. праць. Серія «Психологічні науки» / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 8. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. – 2012. - С. 30-35.

Гогунов Е. Н. Профессионально-психологическая компетентность специалиста по физической культуре и спорту / Е. Н. Гогунов // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 4. — С. 42-44.

Горбатько К. М. Сутність та особливості змісту професійно-психологічної компетентності офіцерів-прикордонників [Електрон. ресурс] / К. М. Горбатько // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – № 4. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_4_7.pdf

Євтушенко О. Н. Психологічна компетентність керівника органу державної влади / О. Н. Євтушенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 94-96.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII // Голос України. – 2014. – № 148 (5898).

Казаннікова О. В. Психологічна компетентність педагога. / О. В. Казаннікова. [Електронний ресурс]. // Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education. – 2012. − Режим доступу : http://sworld.com.ua/konfer29/1200.pdf

Коврат Л. В. Особливості розвитку професійно-психологічних компетенцій майбутніх економістів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Л. В. Корват. – Київ : Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 255 с.

Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років : Проект / Стратегічна дорадча група «Освіта». – Київ, 2014. – 23 с.

Кочерга О. В. Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи / О. В. Кочерга // Рідна школа. – 2013. – № 11 – С.52-56.

Куликова Т. И. Психологическая компетентность учителя начальных классов : теоретический и прикладной аспекты [Электрон. ресурс] / Т. И. Куликова // Концепт. – 2014. – № 07 (июль). – Режим доступа : http://e-koncept.ru/2014/14187. htm

Лазаренко Л. А. Психологическая компетентность педагога как фактор профессионализации / Л. А. Лазаренко // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 1. – С. 67-68.

Максименко С. Д. Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості / С. Д. Максименко // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Вип. 24. – С. 7-16.

Мартинюк Л. А. Формування професійної компетентності викладача як ефективний засіб забезпечення якості освіти / Л. А. Мартинюк. – Новоград-Волинський, 2011. – 10 с.

Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с.

Сингаївська І. А. Стимулювання особистісного розвитку керівників освітніх організацій / І. А. Сингаївська // Соціальна психологія : Український науково-практичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 124-129.

Шпичак І. П. Психологічна підготовка керівника навчального закладу до роботи в умовах соціально-економічних змін / І. П. Шпичак // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 2. – С. 25-27.

Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2009 zu einem strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung («ET 2020») // Amtsblatt der Europäischen Union. – 28.05.2009. – C. 2 –10.

Downloads


Abstract views: 776

Published

2015-04-10

How to Cite

[1]
Savrasova-V’un T. А., “THE CONTENT AND STRUCTURE OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS”, OD, no. 2(10), pp. 241–254, Apr. 2015.

Issue

Section

Загальний розділ