ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Tatiana А. Savrasova-V’un Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Статтю присвячено дослідженню визначення змісту та структури професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів. Охарактеризовано основні наукові підходи дослідження професійно-психологічної компетентності майбутніх фахівців. Проаналізовано зміст поняття «професійно-психологічна компетентність майбутніх педагогів». Представлено основні компоненти та показники структури професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tatiana А. Savrasova-V’un, Київський університет імені Бориса Грінченка

ст. викладач кафедри теорії та історії педагогіки

Посилання

Барінова Л. Я. Психологічна компетентність особистості / Л. Я. Барінова // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – 2014. – Т. 19. – Вип. 1. – С. 29-35.

Бондарчук О. І. Психологічна компетентність фахівця: зміст та основні підходи / О. І. Бондарчук // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : Зб. наук. праць. Серія «Психологічні науки» / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 8. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. – 2012. - С. 30-35.

Гогунов Е. Н. Профессионально-психологическая компетентность специалиста по физической культуре и спорту / Е. Н. Гогунов // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 4. — С. 42-44.

Горбатько К. М. Сутність та особливості змісту професійно-психологічної компетентності офіцерів-прикордонників [Електрон. ресурс] / К. М. Горбатько // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – № 4. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_4_7.pdf

Євтушенко О. Н. Психологічна компетентність керівника органу державної влади / О. Н. Євтушенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 94-96.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII // Голос України. – 2014. – № 148 (5898).

Казаннікова О. В. Психологічна компетентність педагога. / О. В. Казаннікова. [Електронний ресурс]. // Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education. – 2012. − Режим доступу : http://sworld.com.ua/konfer29/1200.pdf

Коврат Л. В. Особливості розвитку професійно-психологічних компетенцій майбутніх економістів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Л. В. Корват. – Київ : Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 255 с.

Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років : Проект / Стратегічна дорадча група «Освіта». – Київ, 2014. – 23 с.

Кочерга О. В. Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи / О. В. Кочерга // Рідна школа. – 2013. – № 11 – С.52-56.

Куликова Т. И. Психологическая компетентность учителя начальных классов : теоретический и прикладной аспекты [Электрон. ресурс] / Т. И. Куликова // Концепт. – 2014. – № 07 (июль). – Режим доступа : http://e-koncept.ru/2014/14187. htm

Лазаренко Л. А. Психологическая компетентность педагога как фактор профессионализации / Л. А. Лазаренко // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 1. – С. 67-68.

Максименко С. Д. Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості / С. Д. Максименко // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Вип. 24. – С. 7-16.

Мартинюк Л. А. Формування професійної компетентності викладача як ефективний засіб забезпечення якості освіти / Л. А. Мартинюк. – Новоград-Волинський, 2011. – 10 с.

Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с.

Сингаївська І. А. Стимулювання особистісного розвитку керівників освітніх організацій / І. А. Сингаївська // Соціальна психологія : Український науково-практичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 124-129.

Шпичак І. П. Психологічна підготовка керівника навчального закладу до роботи в умовах соціально-економічних змін / І. П. Шпичак // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 2. – С. 25-27.

Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2009 zu einem strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung («ET 2020») // Amtsblatt der Europäischen Union. – 28.05.2009. – C. 2 –10.

Downloads


Переглядів анотації: 739

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
Savrasova-V’un T. А., «ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ», OD, вип. 2(10), с. 241–254, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ