ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЙ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЕЛЕОНОРИ ЯНОВСЬКОЇ (ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

  • Alla D. Sіchkar Кафедра педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

нечітка математична філософія, нечітка множина, нечітка логіка, лінгвістична змінна, нечіткі висловлення, лінгвістичні висловлення, терм лінгвістичної змінної, функція належності, фазіфікація, дефазіфікація.

Анотація

Стаття присвячена проблемі становлення ідей діяльнісного підходу в українському дошкіллі в першій третині XX століття, їх розвитку та трансформації під впливом суспільно-політичної ідеології. За результатами теоретичного аналізу здобутків учених радянської доби та періоду незалежної України узагальнено внесок Елеонори Яновської в теорію, практику діяльнісного підходу до навчання та виховання дітей дошкільного віку. Виокремлено продуктивні ідеї діяльнісного підходу з метою їх адаптації в сучасний освітній простір.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бех І. Курс на діяльнісно-компетентнісний підхід /І. Бех, Л. Зайцева //Дошкільне виховання. – 2013. – № 1. – С.2-5.

Гузій Н.В. Діяльнісно-орієнтовані методологічні засади педагогічного професіоналізму /Н. В. Гузій // Проблеми сучасної педагогічної світи: [зб.ст.] /РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта: [б.в.], 2007. – Сер.: Педагогіка і психологія, Вип. 15. – С. 118-125.

Декларація Наркомосу від 1. VII. 1920 р. по соціальному вихованню дітей. Положення, постанови, обіжники, схеми, штати та інші матеріали наркомосу про організацію дитячих будинків, інститутів, дитячих інспекцій, проведення літа, шкільних компаній та ін. /Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.– Ф.166, оп.1, спр. 955, 70 арк., арк. 3-6.

Іванюк Г.І. Гра – проект розвитку особистості /"Modern preschooling: realities and prospects": Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Укл.: І.І.Загарницька, Г.В. Бєлєнька, А.В. Карнаухова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. с. 44 - 47 с.

Мельничук М.И. Воспитание детей дошкольного возраста в трудовом воспитании: Дис.канд.пед. наук.: 13.00.01. – Киев, 1995. – 198 с.

Матеріали про стан та роботу науково-педагогічних і методичних комітетів при відділі народної освіти України (протоколи, циркуляри, звіти, доповідні записки, статистичні відомості, таблиці / Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф.166, оп. 4, спр. 339, 832 арк., арк. 506-508.

Матеріали про організацію соціального виховання дітей і підлітків на Україні (постанови, положення, циркуляри, інструкції / /Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф.166, оп.2, спр. 1621, 252 арк., арк. 208-209.

Народный детский сад (С приложеним отчета о деятельности детского сада, приюта и школы нянь за 1906 год – К.: Киевское общество народних детских садов, 1907. – 96 с.

Попиченко С.С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – поч. XX ст.): Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – Умань, 1998. – 206 с.

Порадник по соціальному вихованню дітей /упор. Ценсоцвих наркомпросвіти УСРР. – Х.: Всеукр. Держ. Вид-во. – 1921 р. – Вип. 1. – 134 с.

Сусь Б. А. Діяльнісний підхід як ефективний спосіб забезпечення дієвості знань / Б. А .Сусь, М. І. Шут //Збірник наукових праць (Педагогічні науки). – Бердянськ. – 2007. – № 4. – С.14-8.

Улюкаєва І.Г. 20-ті роки: сміливий пошук освітян / І.Г. Улюкаєва //Дошкільне виховання. – 1994. – № 3. – С. 6-7.

Улюкаєва І.Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні: Навч. посіб. – 2-е вид., доп. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 231 с.

Філімонова Т.В.Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні України (70-ті роки XIX ст. – кінець 20-тих років XX ст.): Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – Київ. – 2003. – 190с.

Шубина И.В. Деятельностный поход как педагогическая технология в формировании специалистов высшей школы» / И.В.Шубина //Право и образование. – 2012. – № 10. – С.45-49.

Яновськая Э. Народные детские сады как историческая необходимость /Э. Яновськая //Народный детский сад. – Киев: Киевское общество народних детских садов, 1907. – С. 12-21.

Яновськая Э. Воспитателные средства детского сада / Э. Яновская //Дошкольное воспитание. – 1911. – № 7. – С. 540-547; № 8. – С. 597-606.

Яновськая Э. Детский дом как историческая необходимость / Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. –Ф.166, оп.2, спр. 1673, арк. 142-248.

Яновська Е. Про дошкільне виховання. Лист 1. / Елеонора Яновська //Радянська освіта. – 1925. – Ч. 3. березень, С.26-28.

Downloads


Переглядів анотації: 450

Опубліковано

2014-11-20

Як цитувати

[1]
Sіchkar A. D., «ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЙ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЕЛЕОНОРИ ЯНОВСЬКОЇ (ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОЛІТТЯ)», OD, вип. 4 (8), с. 219–230, Лис 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ