ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE DEVELOPMENT CIVIL ACTIVE STUDENTS

Abstract

The article presents the methodological foundations and methodological tools of civic activity students. Defined psychological conditions, principles and forms of organization of training activities aimed at developing of civic activity students. Disclosure of the contents and structure of the training program for the development of civic activity students.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Баранков О. Г. Воспитание гражданской активности учащихся в разновозрастных группах по месту жительства : Дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / О. Г. Баранков. – К. : Киевский государственный педагогический институт імені М. П. Драгоманова, 1992. – 232 с.

Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки: навч. посібник / О. І. Бондарчук, Т. М. Вакуліч. – К. : Наук. світ., 2010. – 230 с.

Вачков І. В. Основи технології групового тренінгу. Психотехніки: навч. посібник / І. В. Вачков. – М. : Ось-89, 2003. – 223с.

Винославська О. В. Психологія : навч. посібник / О. В. Винославська, О. А. Бреусенко-Кузнєцов, В. Л. Зливков [та ін.]; за наук. ред. О. В. Винославської. – К. : Фірма «ІНКОС», 2005. – 352 с.

Карамушка Л. М. Технології роботи організаційних психологів / Л. М. Карамушка. – К. : ІНКОС, 2005. – 366 с.

Ми – громадяни України: навч. посіб. з громад. освіти для 9 (10) кл. серед. загальноосв. навч. закладів / О. Пометун, О. Дем’янчук, І. Ігнатова [та ін.]; за ред. О. Пометун. – [Вид. 3-тє, доповн.]. – Львів : НВФ «Українські технології», 2003. – 256 с.

Москальов М. В. Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : Дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / М. В. Москальов. – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», 2009. — 280 с.

Панок В. Г. До побудови теоретичних засад української практичної психології / В. Г. Панок // Проблеми розвиваючого навчання: Матер. І та II Міжнар. Конф. / За ред. академіка С. Д. Максименка. – К., 1997. – С. 344 – 351.

Рогоза А. П. Формування громадсько-соціальної активності студентів педеагогічних училищ (коледжів) : Дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / А. П. Рогоза. – К. : Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, 1996. – 171с.

Савенко Н. І. Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільного закладу : практ. зорієнт. посібник / Н. І. Савенко, Г. Г. Ковганіч, В. І. Кириченко, І. Г. Єрмаков. – Х. : Вид-во «Точка», 2009. – 256 с.

Семенюк Л. М. Психология гражданской активности (особенности и условия развития) / Л. М. Семенюк. – М. : Воронеж, 2006. – 196 с.

Downloads


Abstract views: 265

Published

2014-11-20

How to Cite

[1]
“ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE DEVELOPMENT CIVIL ACTIVE STUDENTS”, OD, no. 4 (8), pp. 208–218, Nov. 2014.

Issue

Section

Загальний розділ