Освіта і картина світу

Автор(и)

  • Марія Терещенко Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Євгенія Щербань Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

освіта, культура, розвиток особистості, навчання, виховання, світогляд, картина світу

Анотація

У статті розкривається поняття картини світу, світогляду, освіти, культури. А також робиться спроба розглянути розвиток людини під впливом освітніх процесів як розвиток її картини світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Марія Терещенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

магістр практичної психології

Євгенія Щербань, Київський університет імені Бориса Грінченка

магістр практичної психології

Посилання

Андреева И. В. Ценностная картина мира как лингвистическая и философская категория / И. В. Андреева / / Аналитика культурологии (электронный журнал Тамбовского госуниверситета). – 2006. – № 3.

ВТС СУМ / голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.

Даниленко В. П. Языковая картина мира в концепции Л. Вайсгербера / В. П. Даниленко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.islu.ru/danilenko/articles/vaiskart.htm.

Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики : учеб. пособ. / А. Н. Джуринский. – М., 1998.

Садыкова М. А. Сопоставление понятий «Картина мира» и «Модель мира»: архетип – миф – религия – наука / М. А. Садыкова / / Современные проблемы науки и образования. – 2007. – № 3. – С. 45–57.

Коменский Я. А. Педагогическое наследие / Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. – М., Педагогика, 1989. – 414 с.

Коробченко А. А. Проблеми особистісно-орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах / А. А. Коробченко / / Педагогіка. – Бердянськ : Наукові публікації БДПУ, 2005. – № 4. – С. 3–6.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : підруч. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.

Ортега-і-Ґассет Х. Місія Університету. Ідея університету / Х. Ортега-і-Ґассет / / Антологія : [упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик та ін.]. – Львів : Літопис, 2002. – 304 с.

Киреев Г. О картине мира. Космологическое эссе (Независимый альманах) / Г. Киреев / / Лебедь. – 2008. – № 534. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lebed.com/2007/art5066.htm

Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени / К. Г. Юнг. – М. : Прогресс, 2006. – 331 с.

Фромм Э. Искусство любить / Э. Фромм. – СПб. : Азбука, 2002. – 221 с.

Downloads


Переглядів анотації: 229

Опубліковано

2013-11-11

Як цитувати

[1]
М. Терещенко і Є. Щербань, «Освіта і картина світу», OD, вип. 1, с. 142–152, Лис 2013.

Номер

Розділ

13.00.07 - Теорія і методика виховання