РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

  • Oksana B. Zaljubivsjka Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті представлено структурований зміст поняття риторичної культури викладача технічного університету на засадах культурологічного, нормативно-технологічного, педагогічного, гуманістичного, ціннісного підходів. Автор відходить від структурування риторичної культури у відповідності до етапів риторичної діяльності, та пропонує структуру риторичної культури за функціональними аспектами, таким чином кожен структурний компонент пронизує собою усі етапи фахової риторичної діяльності. У структурі риторичної культури викладача технічного університету виділено мотиваційно-ціннісний,  інтелектуально-творчий, мовностилістичний,  особистісно-виконавський компоненти; кожен з компонентів конкретизовано сутнісними показниками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oksana B. Zaljubivsjka, Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри філософії та гуманітарних наук ВНТУ

Посилання

Аксенова Л. П. Формирование риторической культуры преподавателя высшей школы : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / П. А. Людмила; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – 2002. – 25 с.

Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и гуманитарных науках: опыт философского анализа // Русская словесность: Антология / М. М. Бахтин / Под ред. проф. В. П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – C. 227-249.

Білоусова Я. В. Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Я.В. Білоусова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 20 с.

Валгина Н.С. Теория текста : учеб. пособ. / Н. С. Валгина. – Москва : Логос, 2003. – 280 с.

Должикова Т. І. Практикум з лінгвістики тексту : навчально-методичний посібник / Должикова Т. І., Мілєва І. В., Нікітіна А. В. – Київ, 2011. – 142 с.

Ершов П. М. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя / Ершов П. М., Ершова А. П., Букатов В. М. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. – 366 с.

Качалова Л. П. Педагогическая технология формирования риторической компетенции будущего учителя / Л. П. Качалова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. – 2009. – № 3 (67). – С. 52-56.

Клюев Е. В. Риторика. Учебное пособие для высших учебных заведений / Е. В. Клюев. – М. : Приор-издат, 2005. – 270 с.

Лотман Ю.М. Риторика // Избранные статьи в 3-х томах. Т.1. Статьи посемиотике и типологии культуры / Ю. М. Лотман – Таллинн : «Александра», 1992. – 480 с. – С.167-183.

Михальская А. К. Педагогическая риторика: история и теория : Учеб. пособие : Для студентов пед. ун-тов и ин-тов / А. К. Михальская. – М. : Изд. центр «Академия» 1998. – 432 с.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт. кол.: Литвин В. (кер.), Андрущенко В., Довгий С. та ін. –К. : Навчальна книга, 2003. – Книга 3 : Модернізація освіти. – 943 с.

Первушина А. В. Формування риторичних умінь у майбутніх соціальних педагогів. Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / А. В. Первушина; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Т., 2002. – 20 с.

Сагач Г. М. Риторика як наука в системі професійної підготовки вчителя : дис…доктора пед.. наук : 13.00.04 / Г. М. Сагач. – К., 1993. – 284 с.

Сагач Г. М. Навчальна програма дисципліни «Риторика» (для магістрів спеціальності 8.000009 «Управління навчальним закладом») / Г. М. Сагач, О. І. Денисова. – К.: МАУП, 2004. – 24 с.

Сластенин В. А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н.; Под ред. В. А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения в 3 томах / В. А. Сухомлинский. – М. : «Педагогика», 1981. – Т. 3. – 639 с. –Т. 3. – С. 55-67.

Ткаченко Л.П. Зміст і технологія навчання риторики майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. П. Ткаченко; ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2002. – 18 с.

Downloads


Переглядів анотації: 368

Опубліковано

2014-10-16

Як цитувати

[1]
O. B. Zaljubivsjka, «РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ», OD, вип. 3 (7), с. 68–81, Жов 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ