КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ СТОМАТОЛОГІЇ

Ключові слова:

комунікація, міжкультурна комунікація, мовленнєвий етикет, толерантність, професійна діяльність

Анотація

У статті розглянуто концептуальні основи феномену професійної компетентності майбутнього стоматолога. Сформульовано авторське визначення поняття «професійна компетентність майбутнього стоматолога», досліджено його зміст, підходи, та умови  забезпечення ефективної реалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Асоціація стоматологів України http://udenta.org.ua/

Вишпольська В.Ф.Зміст та структура професійної ком петентності фахівця з міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/ped_2008_1/2008-26-06/vyshpolska.pdf

Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді : монографія / кол. авт.: М. Михальченко (керівник), Т. Андрущенко, В. Баранівський, О. Бульвінська та ін. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 318 с

http://ihed.org.ua/images/doc/samchuk_mon_vo_socinstitut.pdf

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – Київ:Центр навчальної літератури, 2006.– 384 с.

Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці /І.Гушлевська // Шлях освіти. — 2004. — № 3.

Дубасенюк О.А.Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.

Загринчук М.С. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах на основі компетентнісного підходу /М.С.Загринчук, В.П.Марцинюк, І.Р.Мисула// Медична освіта.-2013.-№1.- С.-11

Кліщ Г.І.Професійна компетентність як мета підготовки лікарів у медичному університеті Відня. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp8/Klish.pdf

Концепція педагогічної компетентності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kgpa.km.ua/?q=node/233

Концепція реформування стоматологічної служби України (основні засади) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080609_0.html

Концепція розвитку стоматології в Росії. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=27795

Луговий В. І. Освіта, навчання, інформація, компетентність: канонізація понять. Історико-педагогічні студії: Науковий часопис (Гол.ред. Н. Н. Демяненко).- К.:Вид.НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – вип.5.- С.11-16.

Мруга М.Р. Структурно-функціональна модель професійної компетентності майбутнього лікаря як основа діагностування його фахових якостей. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://libs.com.ua/a-pedagogika/36215-1-strukturno-funkcionalna-model-profesiynoi-kompetentnosti-maybutnogo-likarya-osnova-diagnostuvannya-yogo-fahovih-yakostey.php

Національний освітній глосарій: вища освіта /авт..-уклад.: І.І.Бабин, Я.Я.Болюбаш, А.А.Гапмаш й ін.;. за ред..Д.В.Табачника і В.Г.Кремня. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.

Отрощенко Л.С. Професійна компетентність фахівця у дослідженнях німецьких вчених /Л.С.Отрощенко// Вища освіта України. – 2011 р. № 3 (дод. 1).– Т.2.- С.284-292.

Петрук В.А.Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін: монографія. - УНІВЕРСУМ - Вінниця. – 2006. – 291 с.

Тищенко О.І. Загальнонаукові засади дослідження поняття професійної компетентності. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp10/tishenko.pdf

Шиленко Д.Р. Концепція реорганізації методології навчання лікарів-стоматологів у вищих медичних навчальних закладах України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_PWMN_2008/Medecine/38614.doc.htm

American Dental Education Association, ADEA. URL: https://www.google.com.ua/#q=american+dental+education+association+2014

Chambers DW. Competencies (a new view of becoming a dentist). /D.W.Chambers//Journal of Dental Education. 1994. – Vol. 58. – P. 342-345.

Turning Education Structure in Europe . – URL: http://turning.unideusto.org

Downloads


Переглядів анотації: 747

Опубліковано

2014-06-03

Як цитувати

[1]
«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ СТОМАТОЛОГІЇ», OD, вип. 2 (6), с. 86–96, Чер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ