Андрагогічний підхід у післядипломній освіті вихователів дошкільних закладів

Автор(и)

  • Наталія Дятленко Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

андрагогіка, андрагогічна компетентність, андрагогічна модель навчання, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, активні методи навчання

Анотація

У статті аналізуються андрагогічні складники в організації післядипломної педагогічної освіти; виокремлюються методи та прийоми, застосування яких в освітньому просторі позитивно впливає на підвищення інтересу вихователів ДНЗ до власної траєкторії післядипломної освіти, налаштовує їх на постійне професійне зростання та викликає прагнення до навчання протягом усього життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Дятленко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» // Урядовий кур’єр. – Від 15 червня 2002 р. (No 86). – С. 5–16.

Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gdo.kiev.ua.

Бондарчук О. Особливості реалізації гуманістично-ціннісного підходу у післядипломній педагогічній освіті / О. Бондарчук // Післядипломна педагогічна освіта. – 2009. – No 13. – С. 3–6.

Гадзецький Б. Запровадження елементів андрагогічного підходу у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників вищої школи / Б. Гадзецький // Післядипломна педагогічна освіта. – No 2. – 2008. – С. 20–22.

Даниленко Л. Післядипломна педагогічна освіта в умовах інноваційних змін / Л. Даниленко // Післядипломна педагогічна освіта. – No 2. – 2007. – С. 21–23.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Змеев С. И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых / С. И. Змеев. – М. : Персэ, 2003. – 206 с.

Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – М. : Логос, 1999. – 384 с.

Клокар Н. Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу / Н. Клокар // Післядипломна педагогічна освіти. – 2008. – No 2. – С. 23–28.

Колток Л. Шляхи та засоби реалізації педагогічного дискурсу у вищій школі / Л. Колток // Вища освіта України. – 2007. – No 2. – С. 77–83.

Кремень В. Философия человекоцентризма как теоретическая составляющая национальной идеи / В. Кремень // Зеркало недели. – No 31 (559). – 2005. – С. 17.

Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. – М. : Знание, 1979. – 48 с.

Набока Л. Андрогогізація підготовки методистів до інноваційної освітньої діяльності / Л. Набока // Післядипломна педагогічна освіта. – No 2. – 2007. – С. 3–7.

Downloads


Переглядів анотації: 561

Опубліковано

2013-11-08

Як цитувати

[1]
Н. Дятленко, «Андрагогічний підхід у післядипломній освіті вихователів дошкільних закладів», OD, вип. 1, с. 90–102, Лис 2013.

Номер

Розділ

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти