МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Svitlana Svitailo

Анотація


Розглянуто методичні аспекти підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва у процесі здобуття ним вищої освіти. Наголошено на необхідності збагачувати хорознавчий тезаурус студентів, розвивати у них ціннісне сприйняття вокально-хорових творів, аналітичне мислення, володіння прийомами розучування вокально-хорових творів. Розкрито процес підготовки педагога до роботи з хоровим колективом чи вокальним ансамблем. Зазначено, що принципового значення набуває робота студентів над аналізом вокально-хорових творів, над добором навчального репертуару для школярів різних вікових груп, над збагаченням слухового досвіду. На цьому етапі доцільно формувати у студентів здатність здійснювати аналіз (музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський) та інтерпретацію хорових творів, складати анотації до них, добирати і складати вправи для розвитку вокально-слухових навичок.

Здійснено орієнтовний вокально-хоровий аналіз хору М. Лисенка «Сон», розкрито його загальні жанрові особливості як музичного твору, призначеного для хорового виконання. Спираючись на здобуті у процесі фахової підготовки теоретичні знання, набуті методичні навички, самостійно опрацьовуючи конкретні хорові твори, викладач музичного мистецтва зможе досягти бажаних результатів у музичному розвитку школярів засобами  вокально-хорового співу.

 


Ключові слова


Ключові слова: вища професійна освіта, диригентсько-хорова підготовка, музична освіта і виховання, вокально-хоровий спів, аналіз та інтерпретація вокально-хорового твору, музична педагогіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдуллин Э. Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования. Москва: Прометей, 1990. 186 с.

Болгарський А. Г. Деякі аспекти формування художньо-творчих вмінь у майбутнього вчителя музики / А. Г. Болгарський // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – К. : УДПУ, 1997. – С. 290–293.

Смирнова Т. А. Диригентсько-хорова освіта в Україні.- Х., 2008. – 445 с.

Щолокова О. П. Професійна компетентність як стратегічний напрямок модернізації мистецької освіти України // Вісник Глухівського державного університету. – Глухів: ГДПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 19-23. – (Серія «Педагогічні науки).

Abdyllin E.B. (1990) Metodologicheskij analiz problem muzukalnoj pedagogiki v susteme vushego obrazovanija . [Methodological analysis of the problems of music pedagogy in the system of higher education] – 186 p. (ukr)

Bolgarskij А. G. (1997) Deiaki aspektu formuvannia hudoznio-tvorchuh vmin y maibutniogo vchutelia myzuki.[Some aspects of forming artistic and creative skills in the future music teacher] (ukr)

Smurnova Т. А. (2008) Durugentsko-horova osvita v Ykraini. [Conductor-choral education in Ukraine.] 445 p. (ukr).

Sholokova О. P 2006. Profesijna kompetenthist jak strategichnuj napriamok modernizatsii mustetskoji osvitu Ykrainu [Professional competence as a strategic direction of modernization of artistic education of Ukraine] no 8. (ukr)
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.259271

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.