Роль шкільного лідера у формуванні морального клімату в школі

Оксана Володимирівна Сенчук

Анотація


У статті йдеться про важливість формування морального клімату шкільної спільноти, у якій закладається основа життєвих цінностей особистості, її готовності жити та реалізувати себе у суспільстві й провідну роль шкільного лідера у такому процесі.

Ключові слова


моральний клімат; шкільний лідер; виховання особистості; шкільна спільнота; атмосфера шкільного життя; моральні цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Ващенко Г. Твори / Григорій Ващенко ; за ред. А. Погрібного. – К.: Школяр, 2000. – Т. 4. Праці з педагогіки та психології. – 416 c.

Генсон Марк Е. Керування освітою та організаційна поведінка / Марк Е. Генсон ; пер. з анг. Х. Проців. – Львів : Літопис, 2002. – 384с. – (Серія "Освіта")

Год. Н. В. Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Н. В. Год. – Полтава, 2009. – 24 с.

Калашнікова С. А. Еволюційні рівні та професіоналізація управління [Електронний ресурс] / С. А. Калашнікова // Освітологічний дискурс. – 2010. – No 2. – 23 c. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals /osdys/2010_2/10ksarpu.pdf

Миськів І. С. Шкільне лідерство як науково-педагогічна проблема (На матеріалах Великої Британії) [Електронний ресурс] / Миськів І. С., Ільчишин Н. М. // Наукові конференції : – Режим доступу : http://intkonf.org/miskiv-is-ilchishin-nm-shkilne-liderstvo-yak-naukovo-pedagogichna-problema/

Проект «Візія». Володимир Мономах: «Повчання» – доторк до мудрості [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.management.com.ua/vision/vis005.html

Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : [монографія] / В. О. Огнев’юк. – К. : Знання України, 2003. – 449 c.

Онищук Л. А. Теоретичні і методичні основи гуманізації управління загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІ ступенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л. А. Онищук. – К., 2006. – 36 с.

Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2-х кн. Кн. 1. / Софія Русова ; за ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., передм., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. – К. : Либідь, 1997. – 271 с.

Сковорода Г. Вступні двері до християнської добронравності / Григорій Сковорода // Твори : у 2-х т. Т. 1. Поезії, байки, трактати, діалоги. – К.: Обереги, 2005. – С. 140-151. – (Київська бібліотека давнього українського письменства).

Скринська О. Л. Дисциплінуюче навчання в педагогічній спадщині Джона Локка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. Л. Скринська. – К., 2002. – 19 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-и т. / Сухомлинський В. О. – К. : Радянська школа, 1977. – Т. 4. Павлиська середня школа. Розмова з молодим директором. – 639 с.

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : в 6-и т. / К. Д. Ушинський; сост., коммент. и примеч. С. Ф. Егорова. – М. : Педагогика, 1988. – Т. 2. – 496 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.