АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Tetiana V. Markova

Анотація


У статті розглянуто особливості підготовки майбутніх вчителів-філологів  до міжкультурної комунікації та розкрито базові поняття в науковій літературі, проаналізовано стан досліджувальної проблеми та виокремлено основні визначення базових понять щодо вивчення проблеми міжкультурної комунікації та формування готовності до її здійснення.


Ключові слова


підготовка до міжкультурної комунікації; міжкультурна комунікація; підготовка; позааудиторна навчальна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 576 с.

Глузман А. В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов университета : теория и опыт исследования : [монография] / А. В. Глузман. – К. : Поисково-издательское агентство, 1998. – 252 с.

Коваль В.Ю. Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. Ю. Коваль. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_pps/2009_6/koval.pdf.

ЛевченкоТ.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах / Т.І. Левченко. – Вінниця: “Нова Книга”, 2002. – 512 с.

Макаренко И.А. Internet in Learning English. Учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону, 2004. – 40 с.

Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями: монографія / за ред. С.О Сисоєвої// МОН України. АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Маріуполь – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008- 400 с.

Шиянов Е.Н. Гуманизация педагогического образования: состояние и перспективы /Московский гос. пед. ун-т им. В.И. Ленина; Ставропольский гос. пед. ин-т. -М.; Ставрополь: СГПИ, 1991. 205с.

Adler P. S. Beyond Cultural Identity: Reflections on Cultural and Multicultural Man / P. S.Adler // Intercultural Communication: A Reader. Belmont. CA: Wadsworth, 1987. -P.12-23.

Професійно-педагогічна світа : сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : [монографія] / [Дубасенюк О. А., Антонова О. Є., Вітвицька С. С., Сидорчук Н. Г., Спірін О. М., Якса Н. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 396 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.