ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1864-1914 РР.)

Vitalii A. Verbytskyi

Анотація


Статтю присвячено вивченню шкільних програм із фізичного виховання в середніх навчальних закладах Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. На прикладі гімназій Херсонської губернії проаналізовано програмно-методичне забезпечення процесу фізичного виховання. Зроблено висновок, що в дореволюційний період не існувало єдиної навчальної програми з фізичного виховання. Основними документами, якими користувалися під час проведення занять, були авторські програми, укладені вчителями гімнастики на основі різних гімнастичних систем.

Ключові слова


фізична культура; навчальні програми; фізичне виховання; фізичні вправи; гімнастика

Повний текст:

PDF

Посилання


Физическая культура студента: [Учебник] / [Под ред. В. И. Ильинича]. – М. : Гардарики, 1999. – 448 с.

Вербицький В. А. Кадрове забезпечення середніх навчальних закладів Півдня України вчителями фізичної культури (1864-1914 рр.) / Віталій Анатолійович Вербицький // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 23. – С. 50-58; Вербицький В. А. Матеріально-технічне забезпечення процесу фізичного виховання середніх шкіл південного регіону України у дореволюційний період / Віталій Анатолійович Вербицький // Гілея (науковий вісник) : Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 24. – С. 35-42; Вербицький В. А. Особливості фізичного виховання у навчальних закладах Півдня України в роки Першої світової війни / Віталій Анатолійович Вербицький // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 94. Вип. 81. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 159–162.

Вацеба О. М. Спортивно-гімнастичний рух в Західній Україні (кінець ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Оксана Михайлівна Вацеба. – К., 1992. – 23 с.

Винничук О. Т. Педагогічна діяльність січових товариств на західноукраїнських землях (1899 – 1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Олег Теофілович Винничук. – Івано-Франківськ, 1997. – 21 с.

Трофим’як Б. Є. Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Богдан Євстахійович Трофим’як. – Л., 2003. – 40 с.

Боднар Я.Б. Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (до 1939 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук фізич. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Ярослав Богданович Боднар. – Львів, 2002. – 18 с.

Гнесь Н. О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869–1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Наталія Олександрівна Гнесь. – Івано-Франківськ, 2007. – 25 с.

Цибанюк О. О. Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Олександра Олександрівна Цибанюк. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.

Бондар А. С. Теорія і практика фізичного виховання гімназистів на Слобожанщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихов. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Анастасія Сергіївна Бондар. – Львів, 2006. – 20 с.

Дорошенко Е. Ю. Теорія і практика фізичного виховання молоді у вітчизняній педагогіці другої половини ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Едуард Юрійович Дорошенко. – Луганськ, 2001. – 17 с.

Окопний А. М. Фізичне виховання в спадщині українських педагогів (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук фізич. вихов. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Андрій Михайлович Окопний. – Львів, 2001. – 19 с.

Бакіко І. Історичний розвиток шкільних програм із фізичної культури в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Ігор Бакіко, Віталій Дмитрук, Володимир Ковальчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: У 3 т. / Уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 3–6.

Мор Я. О современной постановке школьной гимнастики и некоторых других физических упражнений / Я. Мор // Журнал Министерства народного просвещения. – 1903 (март). – С. 42.

Инструкция для преподавания гимнастики в мужских учебных заведениях Ведомства Министерства народного просвещения. – Одесса: Типография Штаба войск Одесского военного Округа, 1889. – С. 4–5.

Там само. – С. 18.

Там само. – С. 20.

Там само. – С. 4.

Зеликсон Е. Ю. Очерки по истории физической культуры в СССР: От отмены крепостного права и развития промышленного капитализма в России до Великой Октябрьской социалистической революции (1861–1917 гг.) / Елизавета Юрьевна Зеликсон. – М. ; Л.: «Физкультура и спорт», 1940. – С. 22–23.

Геворкян Р. А. Физическое воспитание в средней школе России в период развития капитализма (с 80-х годов ХІХ ст. до 1917 г.) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки» / Рафаэль Акопович Геворкян. – Л., 1975. – С. 10–11.

О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года). Издание Управления Одесского учебного округа. – Одесса : Тип. О-ва «Русская Речь», 1916. – С. 36.

Підраховано автором за: О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 38–39, 62–64.

О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 36–37, 63.

Підраховано автором за: О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 414–433.

Складена автором за: О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 32–35, 61–62

Складена автором за: О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 32–35, 414–433.

Физическое воспитание и школьная гигиена по данным Всероссийской Гигиенической Выставки 1913 года. Отчет о командированном на Выставку Директора Кишиневской Императора Александра 1-го Благословенного гимназии И. А. Клосовского // Циркуляр по Одесскому Учебному Округу. – 1913. – № 11 (ноябрь). – Одесса : Тип. Общества «Русской Речи», 1913. – С. 18. – (Приложение); Суник А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже ХІХ–ХХ веков / Александр Борисович Суник. – [Изд. 2-е, исправл. и дополн]. – М. : Советский спорт, 2004. – С. 253.

О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 42–43, 65–67, 83.

О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 42, 65–66, 83.

О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 45, 67, 83.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.