ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Lesya V. Kuzemko

Анотація


У статті охарактеризовано основні знання і практичні вміння, які складають структуру технологічної компетентності педагога і забезпечують ефективне виконання професійно-педагогічної діяльності; розкрито мету, зміст, форми та методи навчання студентів педагогічних спеціальностей, що сприяють формуванню технологічної компетентності майбутнього фахівця; представлено змістові блоки  навчальної дисципліни «Нові педагогічні технології навчання», практичні завдання та завдання для самостійної роботи які орієнтують майбутніх вчителів  на вироблення власної стратегії інноваційної професійної діяльності.

 

 


Ключові слова


компетентність; професійна компетентність; професійна підготовка; професійна діяльність; педагогічна технологія; технологічна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар C. Термінологічний аналіз понять «компетенція» і «компетентніcть» у педагогіці: cутніcть та cтруктура / Сергій Бондар // Оcвіта і управління. – 2007. – Т.10, №2. – C. 82-90.

Компетентніcний підxід у cучаcній оcвіті: cвітовий доcвід та українcькі перcпективи : Бібліотека з оcвітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.C.», 2004. – 112 c.

Манько Н. Н. Теоретико-методические аспекты формирования технологической компетентности педагога : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Манько Наталия Николаевна. – Уфа, 2000. – 227 с.

Никифорова Е. И. Формирование технологической компетентности учителя в системе повышения квалификации : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.08 / Никифорова Елена Ивановна. – Чита, 2007. – 242 с.

Перспективні освітні технології : Наук.-метод. посібник. / За ред. Г.С. Сазоненко – К. : Гопак, 2000.– 560 с.

Cиcоєва C. О. Вектор розвитку оcобиcтоcті у поcтіндуcтріальному cуcпільcтві / Cвітлана Олекcандрівна Cиcоєва // Неперерв. проф. оcвіта : теорія і практика. – 2001. – Вип. I. – C. 32–41.

Тишакова Л. Т. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Т. Тишакова. – Луганськ, 2005. – 20 с.

Хаялиева С. З. Технологическая компетентность как составляющая профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов / С. З. Хаялиева // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического ун-та. – 2012. – Вып. 34. – С. 116–119.

Чошонов М. П. Дидактичеcкое конcтруирование гибкой теxнологи обучения / М. П. Чошонов // Педагогика. – 1997. – №2. – C. 21-27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.