УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ

Alla M. Hubina

Анотація


У статті розглядається поняття університетської автономії, його трактування у європейській системі освіти та в Україні в різні періоди існування університетів. Розкрито особливості впливу студентства на їхнє навчальне середовище в європейських університетах. Проаналізовано розуміння студентами Луцького НТУ ідеї університетської автономії й участі студентської молоді у діяльності автономного вишу. Окреслено можливі перспективи щодо вдосконалення організації діяльності вищого навчального закладу завдяки залученості студентів до функціонування університету через студентське самоврядування.

Ключові слова


університетська автономія; студентське самоврядування; участь студентів

Повний текст:

PDF

Посилання


Автономія університетів: думка академічної спільноти. (Аналітичній звіт за результатами другого етапу соціологічного дослідження) – Харків, 2007 – 110 с.

Велика хартія університетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/the-magna-charta-1/the-magna-charta. – Заголовок з екрана.

Ганіткевич Я. Чи будуть в Україні європейська автономія та самоврядування університетів? / Я. Ганіткевич // Дух і літера. – Київ: 2008. – № 19. –С. 103 – 115.

Забезпечення якості вищої освіти: європейські кращі практики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/analytics/305-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti-evropejski-krashchi-praktiki-dlya-ukrajini. – Заголовок з екрана.

Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Квіт С. Алгоритм університетського розвитку / С. Квіт // Дух і Літера. – Київ, 2008. – № 19 : Університетська автономія : спеціальний випуск. – С. 12–30.

Мокляк В. М. Студентське самоврядування в історії розвитку вищої школи України (ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В.М. Мокляк. – Полтава, 2011. – 19 с.

Хартія університетів України: академічні свободи, університетська автономія та освіта : [створена на Міжнар. конф. «Ольвійський форум–2009» у Ялті 11–15 черв. 2009 р.] // Освіта України. – 2009. – 10 лип. – С. 5.

Berdahl R. Thoughts about Academic Freedom, Autonomy and Accountability [Electronic resource] / Robert Berdahl. – Mode of access: http://www.magna-charta.org/publications-and-documents/background-papers.- Title from the screen.

Korchuganova E. Student Government at Oxbridge [Electronic resource] / E. Korchuganova. – Mode of access: www.erjournal.ru/pdf.html?n= 1314681542.pdf. – Title from the screen.

The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education [Electronic resource] – Mode of access: http://www.hrw.org/legacy/reports98/indonesia2/Borneote-13.htm. – Title from the screen.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.