ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Olena S. Voliyrska

Анотація


В статті  розкрито зміст, визначено етапи та рівні технології формування   професійної компетентності працівників центрів зайнятості. Встановлено специфіку ключової, загально-фахової, спеціально-фахової компетентностей працівників центрів зайнятості. Досліджено самооцінку професійної компетеності у керівників і спеціалістів базового центру зайнятості. Обґрунтовано компетентнісний підхід як реакцією системи підготовки кадрів на зміну соціально-економічних умов та процесів що викликані розвитком ринкової економіки.

Ключові слова


компетентність; компетенція; професійна підготовка; технологія; центр зайнятості

Повний текст:

PDF

Посилання


Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки: монографія / О. А. Грішнова. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2004. – 254 с.

Єдина технологія надання соцільних послуг центрами зайнятості України: навч. посіб / Ю. Маршавін, Л. Фокас, Л. Ляміна та ін., – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 528 с.

Закон України «Про державну службу зайнятості» //Урядовий кур’єр від 04.01.1994.

Казановський А. В. Розробка профілю компетенцій керівних кадрів базового центру зайнятості: грані проблеми / А. В. Казановський// Ринок праці та зайнятість населення, 2012. – №2. – С.19-23.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи [Бібліотека з освітньої політики] / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

Недашківська Т. Професійність державних службовців: компетентнісний підхід [Електронний ресурс] / Т. Недашківська. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpnadu/2008_1/05 %20Derz.pdf.

Професійна компетентність керівника базового центру зайнятості : [монографія]/ М. В. Судаков, А. В. Казановський, Л. М. Фокас та ін.; [за ред. М. В. Судакова]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2013 – 167 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.