ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЛЕШ-ІГОР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.310

Ключові слова:

діагностичні методики, діти дошкільного віку, логіко-математичний розвиток, математична освіта, флеш-ігри

Анотація

У статті здійснено аналіз проблеми логіко-математичного розвитку старших дошкільників засобами флеш-ігор. Обґрунтована значимість математичної освіти відповідно до нових освітніх реалій: потреби імплементації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) та нової Концепції розвитку дошкільної освіти.

Оскільки нині математика разом із інформатикою стає міждисциплінарним інструментарієм, а сучасні діти вільно почувають себе у світі інформаційних технологій, автори статті зазначають, що використання мережевих ресурсів доцільно спрямувати на користь освітнього процесу та забезпечення його якості.

Одним із варіантів такого мережевого ресурсу є флеш-ігри - ігрові інтерактивні платформи, що забезпечують оптимізацію ігрового процесу з метою розв’язання освітніх завдань.

Схарактеризовано специфіку дослідно-експериментальної роботи, що обіймала два напрями. У першому – освітньому – виокремлено І етап – пропедевтичний (критерії: абстрагування з показниками – вміння виокремлювати найбільш значущі характеристики об’єкта та вилучати несуттєві ознаки, де використовувалася флеш-гра; аналіз із показниками – вміння визначати взаємозв’язок предмета й об’єктів; зіставляти й аналізувати отримані дані; синтез із показниками – вміння дотримуватися законів логіки, будувати гіпотези і з’ясовувати наслідки міркувань;); ІІ етап – реалізаційний (критерії: класифікація з показниками – вміння виконувати логічні операції, свідомо їх аргументувати, формулювати підстави для класифікації об’єктів; серіація з показниками – вміння розкладати набір елементів у відповідності до встановлених між ними зв’язків; ІІ напрям – консультаційний: робота з педагогічним колективом та з батьками вихованців.

Результативність здійсненої роботи виявлено за допомогою п’яти діагностичних методик, ретельно описаних у статті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бонч-Бруєвич Г. Ф. Технічні засоби навчання з використанням інформаційних комп’ютерних технологій : навч. посіб. Київ : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2007. 44 с.

Варзар Т. М. Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності. Українознавство.2005. № 1. С. 116–119.

Горбань О.В. Освітній потенціал відеоігор: світоглядно-методологічні засади. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28035/1/O_Horban_OPVSMZ_OD_2019_3-4%2826-27%29.pdf

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. К. Видавничий дім «Слово». 2013. 448 с.

Козлітін Д. О. Матющенко І. І. Медіа середовище сучасного дошкільника та роль майбутнього педагога у ньому. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/19452/6/Kozlitin_Matushenko_MVCH_3_2_2017.pdf

Кошель А. П. Використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільному закладі URL: file:///D:/Downloads/VchdpuP_2016_135_12.pd f (дата звернення 20.09. 2018).

Крутій К. Готовність в умовах невизначеності. Методичні акценти в організації освітнього процесу в новому навчальному році. Дошкільне виховання. 2020. № 8. С. 3–9.

Мардарова І. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdf

Мардарова І. Інформатизація дошкільної освіти : проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. №5(112). 2016. С. 78–82.

Мисик О.С. Методологічні аспекти формування фахової компетентності в майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Педагогічний альманах. 2018. № 38. С. 119–126.

Пасічніченко А. В., Ковалевська Н. В. Психологічна характеристика соціальної тривожності дітей дошкільного віку. Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі. Полтава, 2017. Вип. 1. С. 124–129.

Полєвікова О.Б., Швець Т.А. Безпечний світ дошкільника: метод. посіб. Харків. 2019. 143 с.

Полєвікова О.Б., Швець Т.А. Організація пошуково-дослідницької діяльності в дошкіллі : метод. посіб. Харків. 2018. 109 с.

Полєвікова О.Б., Швець Т.А. Сім’я та дитячий садок: виховуємо дитину разом : метод. посіб. Харків. 2018. 126 с.

Половіна О. А., Ліпчевська І. Л. Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти. Молодий вчений. 2018. № 8.1. С. 89–93.

Шпак І. О. Сучасні педагогічні технології.URL: www.archive.nbuv.gov.ua/ Pfto/2009_4/files/ ped904_77.pdf

Adelheid, Reinhardt. (2016). The logic in flash games. Math journal for teachers and educators. Boston. С. 123–139.

Anderson, A., & Anderson, J. (2018). Math-in-context: The types of math preschoolers ‘do’ at home. In I. Elia, J. Mulligan, A. Anderson, A. Baccaglini-Frank, & C. Benz (Eds.), Contemporary research and perspectives on early childhood mathematics education. С. 183–202.

Andersson, K., & Gullberg, A. (2012). What is science in preschool and what do teachers have to know to empower children? Cultural Studies of Science Education, 9(2), 275–296. DOI:10.1007/s11422-012-9439-6.

Benjamin Cooper. (2016). Flash games in education. Modern technical science and their development. Boston, 18 – 26рр.

Bustamante, A. S., White, L. J., & Greenfield, D. B. (2018). Approaches to learning and science education in Head Start: Examining bidirectionality. Early Childhood Research Quarterly, 44, 34–42рр. DOI:10.1016/j.ecresq.2018.02.013.

Campbell, C., Speldewinde, C., Howitt, C., & MacDonald, A. (2018). STEM practice in the early years. Creative Education,9(1), 11–25. DOI:10.4236/ce.2018.91002.

Carlsen, M., Erfjord, I., & Hundeland, P. S. (Eds.). (2020). Mathematics education in the early years. Results from the POEM4 conference, 2018. Berlin.

Clemens, Kolb., Flash games for kids. Modern technical science and their development. Boston, 2016. 10–16рр.

David Nascimento. (2016). Software technology for the development of logical thinking of children. Modern technical science and their development. Boston. 20–26рр.

Feliks Gorski. (2015). Logical and mathematical study of the effect of the flash games on older preschoolers. Developmental psychology. № 6. 928–936рр.

Fridberg, M., Thulin, S., & Redfors, A. (2018). Preschool children’s collaborative science learning scaffolded by tablets. Research in Science Education, 48(5), 1007–1026рр. DOI:10.1007/s11165-016-9596-9.

Gabriella Domeny. (2014). Flash games at the present stage. The development of mathematics on the modern stage. California, 123–139рр.

Gomes, J., & Fleer, M. (2019). The development of a scientific motive: how preschool science and home play reciprocally contribute to science learning. Research in Science Education, 49(2), 613–634. DOI:10.1007/s11165-017-9631-5.

Peer Dorow. (2016). Flash games and their technology. Modern technical science and their development. Madrid, 15–19рр.

Zsuzsanna Csarnai. (2016). Straumodern forms and methods of work for the development of logical thinking of children. Modern technical science and their development. Boston, 34–36рр.

References

Adelheid, Reinhardt (2016). The logic in flash games. Math journal for teachers and educators. Boston. 123–39 (in English).

Anderson, A., & Anderson, J. (2018). Math-in-context: The types of math preschoolers ‘do’ at home. In I. Elia, J. Mulligan, A. Anderson, A. Baccaglini-Frank, & C. Benz (Eds.), Contemporary research and perspectives on early childhood mathematics education. 183–202 (in English).

Andersson, K., & Gullberg, A. (2012). What is science in preschool and what do teachers have to know to empower children? Cultural Studies of Science Education, 9(2), 275–296. DOI:10.1007/s11422-012-9439-6 (in English).

Benjamin Cooper. (2016). Flash games in education. Modern technical science and their development. Boston, 18–26 (in English).

Bonch-Bruyevy`ch, G. F. (2007). Texnichni zasoby` navchannya z vy`kory`stannyam informacijny`x komp'yuterny`x texnologij : navch. posib. [Technical means of learning with the use of computer information technology]. Ky`yiv : KMPU imeni B. D. Grinchenka. 44 (in Ukrainian).

Bustamante, A. S., White, L. J., & Greenfield, D. B. (2018). Approaches to learning and science education in Head Start: Examining bidirectionality. Early Childhood Research Quarterly, 44, 34–42. DOI:10.1016/j.ecresq.2018.02.013 (in English).

Campbell, C., Speldewinde, C., Howitt, C., & MacDonald, A. (2018). STEM practice in the early years. Creative Education,9(1), 11–25. DOI:10.4236/ce.2018.91002 (in English).

Carlsen, M., Erfjord, I., & Hundeland, P. S. (Eds.). (2020). Mathematics education in the early years. Results from the POEM4 conference, 2018. Berlin (in English).

Clemens Kolb, (2016) Flash games for kids. Modern technical science and their development. Boston,. 10–16 (in English).

David Nascimento, (2016). Software technology for the development of logical thinking of children. Modern technical science and their development. Boston. 20–26 (in English).

Dy`chkivs`ka, I. M. (2013). Innovacijni pedagogichni texnologiyi. [Innovative pedagogical technologies]. K. Vy`davny`chy`j dim «Slovo». 448 (in Ukrainian).

Feliks Gorski. (2015). Logical and mathematical study of the effect of the flash games on older preschoolers. Developmental psychology. № 6. 928–936 (in English).

Fridberg, M., Thulin, S., & Redfors, A. (2018). Preschool children's collaborative science learning scaffolded by tablets. Research in Science Education, 48(5), 1007–1026. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9596-9 (in English).

Gabriella Domeny. (2014). Flash games at the present stage. The development of mathematics on the modern stage. California, 123–139 (in English).

Gomes, J., & Fleer, M. (2019). The development of a scientific motive: how preschool science and home play reciprocally contribute to science learning. Research in Science Education, 49(2), 613–634. https://doi.org/10.1007/s11165-017-9631-5 (in English).

Gorban`, O.V. (2019). Osvitnij potencial videoigor: svitoglyadno-metodologichni zasady`.[Educational potential of video games: worldview and methodological principles].URL:http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28035/1/O_Horban_OPVSMZ_OD_2019_3-4%2826-27%29.pdf (in Ukrainian).

Koshel`, A. P. (2016). Vy`kory`stannya zdorov'yazberezhuval`ny`x texnologij u doshkil`nomu zakladi. [Use of health technologies in preschool]. URL: file:///D:/Downloads/VchdpuP_2016_135_12.pd f (data zvernennya 20.09. 2018) (in Ukrainian).

Kozlitin, D. O. ,Matyushhenko, I. I. (2017). Media seredovy`shhe suchasnogo doshkil`ny`ka ta rol` majbutn`ogo pedagoga u n`omu. [The media environment of the modern preschooler and the role of the future teacher in it].URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/19452/6/Kozlitin_Matushenko_MVCh_3_2_2017.pdf (in Ukrainian).

Krutij, K. (2020). Gotovnist` v umovax nevy`znachenosti. Metody`chni akcenty` v organizaciyi osvitn`ogo procesu v novomu navchal`nomu roci. [Readiness in conditions of uncertainty. Methodical accents in the organization of the educational process in the new school year].Doshkil`ne vy`xovannya. № 8. 3–9 (in Ukrainian).

Mardarova, I. (2010). Suchasni informacijni texnologiyi yak zasib organizaciyi piznaval`noyi diyal`nosti ditej doshkil`nogo viku. [Modern information technologies as a means of organizing the cognitive activity of preschool children].URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdf (in Ukrainian).

Mardarova, I. (2016). Informaty`zaciya doshkil`noyi osvity` : problemy` ta perspekty`vy` rozvy`tku. [Informatization of preschool education: problems and prospects of development].Naukovy`j visny`k Pivdennoukrayins`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni K.D.Ushy`ns`kogo. №5(112). 78–82 (in Ukrainian).

My`sy`k, O.S. (2018). Metodologichni aspekty` formuvannya faxovoyi kompetentnosti v majbutnix vy`xovateliv ditej doshkil`nogo viku. [Methodological aspects of formation of professional competence in future educators of preschool children]. Pedagogichny`j al`manax. 2018. № 38. 119–126 (in Ukrainian).

Pasichnichenko, A. V., Kovalevs`ka, N. V. (2017). Psy`xologichna xaraktery`sty`ka social`noyi try`vozhnosti ditej doshkil`nogo viku. [Psychological characteristics of social anxiety in preschool children]. Doshkil`na osvita u suchasnomu sociokul`turnomu prostori. Poltava. Vy`p. 1. 124–129 (in Ukrainian).

Peer Dorow. (2016). Flash games and their technology. Modern technical science and their development. Madrid, 15–19.

Polovina, O. A., Lipchevs`ka, I. L. (2018). Aktual`ni problemy` perspekty`vnosti zmistu suchasnoyi doshkil`noyi osvity`. [Current issues of prospects for the content of modern preschool education]. Molody`j vcheny`j. №8.1. 89–93 (in Ukrainian).

Polyevikova, O.B., Shvecz`, T.A. (2018). Organizaciya poshukovo-doslidny`cz`koyi diyal`nosti v doshkilli : metod. posib. [Organization of research activities in preschool]. Xarkiv.109 (in Ukrainian).

Polyevikova, O.B., Shvecz`, T.A. (2018). Sim'ya ta dy`tyachy`j sadok: vy`xovuyemo dy`ty`nu razom : metod. posib. [Family and kindergarten: raising a child together].Xarkiv. 126 (in Ukrainian).

Polyevikova, O.B., Shvecz`, T.A. (2019). Bezpechny`j svit doshkil`ny`ka: metod. posib. [Safe world of a preschooler]. Xarkiv. 143 (in Ukrainian).

Shpak, I. O. (2009). Suchasni pedagogichni texnologiyi. [Modern pedagogical technologies]. URL: www.archive.nbuv.gov.ua/ Pfto/2009_4/files/ ped904_77.pdf (in Ukrainian).

Varzar, T. M. (2005). Dy`stancijna osvita v suchasnij osvitnij diyal`nosti. [Distance education in modern educational activities]. Ukrayinoznavstvo. №1. 116 – 119 (in Ukrainian).

Zsuzsanna Csarnai. (2016). Straumodern forms and methods of work for the development of logical thinking of children. Modern technical science and their development. Boston, 34–36.

Downloads


Переглядів анотації: 283

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

[1]
О. Полєвікова і Т. Швець, «ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЛЕШ-ІГОР», OD, вип. 34, вип. 3, с. 144–159, Вер 2021.

Номер

Розділ

Інновації в освіті