ОСВІТНЯ ДИПЛОМАТІЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТВОРЧОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Автор(и)

  • Олена Пищик Комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, м. Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-9193-6645

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.31

Ключові слова:

дипломатія, керівники закладів освіти, комунікативна культура, культура, освіта, освітня дипломатія, спілкування, творчість, творчий потенціал

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку освітньої дипломатії керівників закладів освіти засобами творчого співробітництва. Обґрунтовано основне завдання освітньої дипломатії щодо формування іміджу закладу освіти та міжособистісних стосунків всіх учасників освітнього процесу. Акцентовано увагу на комунікативній діяльності керівника закладу освіти як феномену та предмету педагогіки творчості; обґрунтовуються напрями творчості керівників закладів освіти; розглянуто теоретичний зміст понять «дипломатія», «комунікативна культура», «освітня дипломатія», «творчість»; проведено діагностування щодо готовності керівників та педагогів закладів освіти до розвитку освітньої дипломатії, як інструменту педагогіки творчості. Схарактеризовано дипломатичні якості керівника і педагогів закладу освіти, що надають можливість прояву власних творчих здібностей  і характеристик, які спонукають до якісної переробки творчих потенцій, збагачують їх психічними новоутвореннями, досвідом творчої діяльності та творчими здібностями.

Визначено напрям взаємодії між учасниками освітнього процесу на основі діалогу та підготовку керівників до створення психологічних і педагогічних умов щодо творчої освітньої діяльності учнів, із застосуванням освітньої дипломатії, методів і прийомів спілкування їх творчої активності. Педагогічна творчість займає особливе місце серед різних видів творчості, оскільки саме вона визначає вектори динамічного розвитку всіх творчих процесів людства. Особливість будь-якого комунікативного процесу, в результаті якого утворюється якісне нове, полягає в тому, що не тільки людина, творець впливає на результат власної творчості, а й сам предмет творчої взаємодії сприяє подальшому розвитку людини. Саме тому у процесі педагогічної взаємодії творчий розвиток керівників закладів освіти виступає як метою його діяльності, так і засобом творчого розвитку особистості самого керівника, підвищення його професійної компетентності і рівня комунікативної майстерності. Отже, творчість веде до професійної і особистісної самореалізації керівника в процесі управлінської діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрощук І. В. Взаємодія як педагогічна категорія. Педагогічний дискурс, 2013. № 14. С. 15–19. DOI:10.31475/ped.dys

Грачевська T. O. Погляди Г. Нікольсона на дипломатичну практику та дипломатичний інструментарій. Політичне життя. 2019. №1. С. 79–84.

Кремень В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. Український педагогічний журнал. 2015. №1. С. 8–15. DOI:10.32405/2411-1317

Пищик О. В. Взаємозв’язок професійної та комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів. Педагогічний процес: теорія і практика. Київ: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. С. №3. 111–116. DOI:10.28925/2078-1687.2017.3.111116

Пищик О. В. Розвиток комунікативної культури керівників закладів професійної освіти в сучасних умовах. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 16. Київ: ЖККГВ «Полісся» ЖОР, 2018. №16. С. 61–68 DOI: 10.28925/2078-1687

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Дата оновлення: від 05.11.2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 12.04.2021)

Проскура О. Освітня дипломатія: визнання інноваційності педагогічної системи для освіти України ХХІ століття. Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 18 квітня 2019) // Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць. Київ: Фенікс, 2019. С. 222–225.

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005. 360 с.

Філософський енциклопедичний словник. НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди /редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін./ Київ: Абрис, 2002. VI, 742 с.

References

Androshhuk I. V. (2013). Vzajemodija jak pedaghoghichna kateghorija. [Interaction as a pedagogical category]. Pedaghoghichnyj dyskurs, 14. S.15–19 DOI: 10.31475/ped.dys (ukr).

Ghrachevsjka T. O. (2019). Poghljady Gh. Nikoljsona na dyplomatychnu praktyku ta dyplomatychnyj instrumentarij. [G. Nicholson's views on diplomatic practice and diplomatic tools]. Politychne zhyttja. 1. 79–84 (ukr).

Kremenj V. G. (2015). Problemy jakosti ukrajinsjkoji osvity v konteksti suchasnykh cyvilizacijnykh zmin. [Problems of quality of Ukrainian education in the context of modern civilization changes]. Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj zhurnal. 1. 8–15. DOI:10.32405/2411-1317 (in Ukrainian).

Pyshhyk O. V. (2017). Vzajemozv'jazok profesijnoji ta komunikatyvnoji kuljtury kerivnykiv profesijno-tekhnichnykh navchaljnykh zakladiv. [Relationship between professional and communicative culture of heads of vocational schools]. Pedaghoghichnyj proces: teorija i praktyka. Kyjiv: Kyjiv. un-t im. Borysa Ghrinchenka, 3. S. 111–116 DOI: 10.28925/2078-1687.2017.3.111116 (in Ukrainian).

Pyshhyk O. V. (2018). Rozvytok komunikatyvnoji kuljtury kerivnykiv zakladiv profesijnoji osvity v suchasnykh umovakh. [Development of communicative culture of heads of vocational education institutions in modern conditions]. Naukovyj visnyk Instytutu profesijno-tekhnichnoji osvity NAPN Ukrajiny. Profesijna pedaghoghika: zb. nauk. pracj: Vyp. 16. Kyjiv: ZhKKGhV «Polissja» ZhOR, 16. 61–68. DOI:10.28925/2078-1687 (in Ukrainian).

Pro osvitu: Zakon Ukrajiny [About education: Law of Ukraine]. vid 05.09.2017 2145-VIII. Data onovlennja: vid 05.11.2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19#Text (data zvernennja: 12.04.2021) (in Ukrainian).

Proskura O. (2019). Osvitnja dyplomatija: vyznannja innovacijnosti pedaghoghichnoji systemy dlja osvity Ukrajiny KhKhI stolittja. [Educational diplomacy: recognition of the innovativeness of the pedagogical system for education in Ukraine in the XXI century]. Osvita KhKhI stolittja: teorija, praktyka, perspektyvy: materialy Pershoji mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji Internet-konferenciji (Kyjiv, 18 kvitnja 2019) // Dydaktyka: teorija i praktyka: zb. nauk. pracj. Kyjiv: Feniks. 222-225 (in Ukrainian).

Rudnycjka O. P. (2005). Pedaghoghika: zaghaljna ta mystecjka: Navchaljnyj Posibnyk. [Pedagogy: general and art: a textbook]. Ternopilj: Navchaljna knygha-Boghdan, 360 (in Ukrainian).

Filosofsjkyj encyklopedychnyj slovnyk. (2002). [Philosophical encyclopedic dictionary]. NAN Ukrajiny, In-t filosofiji imeni Gh. S. Skovorody /redkol.: V. I. Shynkaruk (gholova) ta in./ Kyjiv: Abrys, VI, 742 (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 140

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

[1]
О. . Пищик, «ОСВІТНЯ ДИПЛОМАТІЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТВОРЧОГО СПІВРОБІТНИЦТВА», OD, вип. 34, вип. 3, с. 1–14, Вер 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою