Редакційна політика

(склад редакційної колегії затверджено на засіданні Вченої ради від 29 листопада 2018 року, протоколом № 10)

Головний редактор

Огнев'юк Віктор Олександрович - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна.

 

Склад редколегії

Буйницька Оксана Петрівна - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна (заступник головного редактора);

Жильцов Олексій Борисович - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Котенко Ольга Володимирівна - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Паламар Світлана Павлівна - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Ліннік Олена Олегівна - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Горбань Олександр Володимирович - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Купрій Тетяна Георгіївна - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Воротнікова Ірина Павлівна - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Лях Тетяна Леонідівна - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Бодненко Дмитро Миколайович - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Гладкова Валентина Миколаївна - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Сергєєнкова Оксана Павлівна - Київський університет імені Бориса Грінченка

Проценко Олена Борисівна - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Фруктова Яна Станіславівна - Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;

Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна - Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Україна;

Isaak М. PapadopoulosAristotle University of Thessaloniki, Greece.

 

 

Етична політика журналу

Редакційна політика електронного наукового видання «Освітологічний дискурс» спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією видання і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).

Політика рецензування

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних освітніх проблем та завдань.

Етапи рецензування:

  1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
  2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
  3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактору журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.
  4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
  5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
  6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.
  7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
  8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Захист прав авторів

Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом зі статтею можуть друкуватися зауваження рецензентів. У будь-якому разі автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

Політика відкритого доступу

Електронне наукове видання «Освітологічний дискурс» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку.

Тип ліцензії: Creative Commons Attribution Non-Commercial