ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Liudmyla V. Kozak

Анотація


У статті розкрито сутність та особливості інноваційного навчання, його вплив на розвиток інноваційної особистості майбутнього фахівця; проаналізовано інноваційні моделі навчання; розглянуто інноваційні підходи до організації навчального процесу у вищій школі; обгрунтовано варіативність та особистісно-орієнтовану спрямованість інноваційного навчання; доведено позитивний вплив досвіду інноваційної діяльності викладачів на ефективність навчального процесу у вищій школі.


Ключові слова


інноваційний процес; інноваційна освіта; інноваційне навчання, інноваційна діяльність; інноваційна особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: Монографія / К.О. Баханов. - Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 328 с.

Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексєєнко, В.М. Аніщенко, Г.О. Балл [та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г. Кременя; НАПН України. – К.: Інформ. системи, 2010. – 342 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

Дубасенюк О. А. Упровадження освітніх інновацій в системі вищої освіти // Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред.П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.

Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.

Камінська А .В. Формування готовності майбутніх викладачів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] режим доступу http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11kavvnz.pdf

Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубeжного опыта / М.В. Кларин. – М. Наука, 1997. – 223 с.

Козак Л. В. Інноваційне навчання як основа розвитку інноваційної особистості майбутнього викладача /Л. В. Козак // Розвиток особистості умовах трансформаційного суспільства: матеріали Міжнародної наук.- практ.конфер. (13 грудня 2012 р.). / заг. ред. В.О. Огнев’юка. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 36-42

Козлова О. Г. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.Г. Козлова. - К., 1999. – 235 с.

Кушнір В., Кушнір Г., Рожкова Н. Інноваційність освіти як дидактичний принцип / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова // Рідна школа. – 2012. - №6 (990). - С.3-8

Сластенин В. А. Педагогика: Инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М. : Издательство Магистр, 1997. – 308 с.

Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы / Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2003.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана. — М.: Прогресс, 1990. — 368 с.

Botkin J. W., Elmadjra M., Malitza M. No Limits tj Learning. A Report to the Club of Rome. Oxford etc., 1979. P. 25-30


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.