ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЛОЛОГІЇ

Oksana M. Hlushak

Анотація


У статі розглянуто компоненти інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, професійно-технологічний, оцінково-результативний. Охарактеризовано мотиваційно-ціннісний компонент інформаційної культури бакалаврів з філології. У результаті дослідження визначено, що у студентів експериментальних і контрольних груп рівні сформованості інформаційної культури за мотиваційним критерієм суттєво відрізняються: для студентів експериментальної групи характерним активно-дієве ставлення до застосування ІКТ в навчально-пізнавальній та професійній діяльності, для студентів контрольних груп характерним є активно-позитивне ставлення до організації навчально-пізнавальної діяльності засобами ІКТ.


Ключові слова


інформатизація; інформаційно-комунікаційні технології; інформаційна культура; інформаційна культура бакалаврів з філології

Повний текст:

PDF

Посилання


Карташова Л. А. Формування ІТ-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін [Електронний ресурс] / Л. А. Карташова // Педагогічний дискурс. – 2010. – Вип. 8. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2010_8/kartashova.pdf.

Ничкало Н. Г. Інформаційно-технічний виклик ХХІ ст. і проблеми професійної освіти / Н. Г. Ничкало //Теорія і практика управління соціальними системами:філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2000. – № 1. – С. 35-45.

Сисоєва С. О. Вища освіта України реалії сучасного розвитку / С. О. Сисоєва, Н. Г. Батечко – К.:ВД ЕКМО, 2011. – 368 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.