НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Nataliia Beseda, Oleksiy Vorobjov

Анотація


У статті обґрунтовано значення комунікативної компетентності в структурі професійної діяльності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Доведено, що в процесі фахової підготовки особливого значення набуває розвиток у студентів здатності до ефективної комунікації. Розглядається сутність педагогічного спілкування, його функції та стилі. Охарактеризовано вплив комунікативної компетентності на формування професійної майстерності фахівця. Визначено й описано бар’єри спілкування та підходи до їх усунення. Запропоновано вправи для розвитку навичок конструктивного спілкування в студентів на основі моделювання майбутньої професійної діяльності.

 


Ключові слова


бар’єри спілкування; комунікативна компетентність; педагогічне спілкування; професійна діяльність; спілкування; стилі спілкування; фахівець фізичної культури і спорту; «Я-повідомлення».

Повний текст:

PDF

Посилання


Беседа Н. А. Розвиток навичок конструктивного спілкування в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (тренінг для студентів). Імідж сучасного педагога. 2015. № 2. С. 66 – 68.

Беседа Н. А. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності в загальноосвітній школі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 36. наук. пр. Вип. 41. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер». 2015. С. 14 – 18.

Бобрицька В. І. Компетентнісний підхід до формування здоров’я студентської молоді в Україні. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2017. № 11. С. 15 – 19.

Бобрицька В. І. Компетентнісний підхід у проектуванні науково-дослідницької роботи студентів магістратури. Вища освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». 2012. № 3 (додаток 1). Т. 2І. С. 46 – 54.

Добротвор О. В. Комунікативна компетентність як предмет наукового дослідження. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. №03. С. 56 – 62.

Марчук Л. М. Формування асертивної поведінки як професійно важливої якості особистості студентів вищої школи. Педагогічні інновації у фаховій освіті : зб. наук. пр. Ужгород : ЗакДУ. 2011. Вип. 2. С. 117 – 123.

Равчина Т. Організація навчального процесу у вищій школі як діалогу викладача і студентів. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 24–32.

Сидоренко Е. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. Санкт-Петербург : Речь. 2004. 206 с.

Слободяник Н. В. Спілкування як основа психолого-педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Psychological journal. 2018. № 4 (14). С. 206 – 216. doi: 10.31108/2018vol14iss4.

Черезова І. О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2014. Вип. 1. Т. 1. С. 103 – 107.

Ягупов В. В., Свистун В. І. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2007. Т. 71. С. 5 – 6.

References

Beseda N. A. Rozvytok navychok konstruktyvnoho spilkuvannya v maybutnikh fakhivtsiv z fizychnoyi reabilitatsiyi (treninh dlya studentiv) [Development constructive communication skills for future specialists in physical rehabilitation]. Imidzh suchasnoho pedahoha. 2015. № 2. S. 66 – 68 (ukr)

Beseda N. A. Formuvannya hotovnosti maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kul'tury do fizkul'turno-ozdorovchoyi diyal'nosti v zahal'noosvitniy shkoli [Formation future teachers of physical culture readiness for physical culture and recreation activity in general education school]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy. Zb. nauk. pr. Vyp. 41. Kyyiv-Vinnytsya: TOV firma «Planer». 2015. S. 14 – 18 (ukr)

Bobrytska V. I. Kompetentnisnyy pidkhid do formuvannya zdorovya studentskoyi molodi v Ukrayiny [Competency approach to the formation of student youth health in Ukrayiny]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiynoho universytetu. Seriya: Pedahohika, Psykholohiya. 2017. № 11. S. 15 – 19 (ukr)

Bobrytska V. I. Kompetentnisnyy pidkhid u proektuvanni naukovo-doslidnytskoyi roboty studentiv mahistratury [Competency approach in students designing research work of the magistracy]. Vyshcha osvita Ukrayiny. Tematychnyy vypusk «Pedahohika vyshchoyi shkoly: metodolohiya, teoriya, tekhnolohiyi». 2012. № 3 (dodatok 1). T. 2I. S. 46 – 54 (ukr)

Dobrotvor O. V. Komunikatyvna kompetentnist yak predmet naukovoho doslidzhennya [Communicative competence as a subject of scientific research]. Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka. 2013. № 03. S. 56 – 62 (ukr)

Marchuk L. M. Formuvannya asertyvnoyi povedinky yak profesiyno vazhlyvoyi yakosti osobystosti studentiv vyshchoyi shkoly [Formation of assertive behavior as a professionally important quality students personality of higher education]. Pedahohichni innovatsiyi u fakhoviy osviti : zb. nauk. pr. Uzhhorod : ZakDU. 2011. Vyp. 2. S. 117–123 (ukr)

Ravchyna T. Orhanizatsiya navchal'noho protsesu u vyshchiy shkoli yak dialohu vykladacha i studentiv. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya pedahohichna. 2016. Vyp. 30. S. 24–32 (ukr)

Sydorenko E. Trenynh kommunykatyvnoy kompetentnosty v delovom vzaymodeystvyy [Training of communicative competence in business interaction]. Sankt-Peterburh : Rech. 2004. 206 s. (rus)

Slobodyanyk N. V. Spilkuvannya yak osnova psykholoho-pedahohichnoyi vzayemodiyi subyektiv osvitnyoho protsesu [Communication as the basis of psychological and pedagogical interaction of subjects of educational process]. Psychologitsal journal. 2018. № 4 (14). S. 206 – 216. doi: 10.31108/2018vol14iss4 (ukr)

Cherezova I. O. Komunikatyvna kompetentnist yak integralna yakist osobystosti [Communicative competence as an integral quality of personality]. Naukoviy visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu. Serija: Psyhologichni nauky. 2014. Vyp. 1. T. 1. S. 103 – 107 (ukr)

Yahupov V. V., Svystun V. I. Kompetentnisnyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoyi osvity [Competent approach to the training of specialists in the system of higher education]. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsial'na robota. 2007. T. 71. S. 5–6 (ukr)
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.679

Посилання