ЯКІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Luydmila Kozak, Irina Shvydka

Анотація


У статті зосереджено увагу на актуальних аспектах якості дошкільної освіти; визначено основні завдання системи дошкільної освіти; описано нормативно-правове забезпечення; висвітлено сучасні науково-педагогічні погляди на досліджувану проблему, зокрема: проаналізовано поняття «якість дошкільної освіти», охарактеризовано критерії оцінки якості дошкільної освіти; розкрито шляхи забезпечення якості дошкільної освіти на сучасному етапі.


Ключові слова


дошкільна освіта; система; якість освіти; якість дошкільної освіти; критерії якості дошкільної освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Базовий компонент дошкільної освіти (Наказ МОН молодьспорт України від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)» URL : http://mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponentdoshkilnoji_osviti_v_ukrajini/ (дата звернення : 05.05.2018).

Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 термінів, понять, назв / [упоряд. К. Л. Крутій, О. О. Фунтікова]. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 324 с.

Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. −1040 с.

Закон України «Про освіту» URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення : 03.05.2018).

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році». Додаток до листа МОН України від 13.06.2017 №1/9-322. URL : http://don.kievcity.gov.ua/content/golovna-test.html (дата звернення : 03.05.2018).

Критерії визначення якості освіти в ДНЗ. URL : http://loippo-dnz.at.ua/zakon/kriter_yakosti.doc (дата звернення : 03.05.2018).

Крутій К. Л. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі: Монографія. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2006. – 172 с.

Фроленкова Н. О. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). C. 116–118.

Янко О. В. Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою». Луганськ, 2009. – 22 с.

Bazovyy komponent doshkilnoi osvity (Nakaz MON molodsport Ukrayiny vid 22.05.2012 # 615 «Pro zatverdzhennia Bazovoho komponentu doshkilnoi osvity (nova redaktsiya)» [The basic component of preschool education (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Youth of Ukraine of 22.05.2012 № 615 "On approval of the basic component of preschool education (new edition)"] URL : http://mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponentdoshkilnoji_osviti_v_ukrajini/ (ukr).

Doshkilna osvita: slovnyk-dovidnyk: ponad 1000 terminiv, poniat, nazv [Preschool education: reference dictionary-book: over 1000 terms, concepts, names] Zaporizhzhya: ТОV “LІPS” LТD, 324 (ukr).

Entcyklopediia osvity[Encyclopedia of education] Akad. ped. nauk Ukrainy; holovnyi red. V. H. Kremen. K.: Yurinkom Inter, 1040 (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu»[ Law of Ukraine "About education"]» URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennia : 03.05.2018). (ukr).

Instruktyvno-metodychni rekomendatsii «Pro orhanizatsiu osvitnoi roboty v doshkilnykh navchalnykh zakladakh u 2017/2018 navchalnomu rotsi». Dodatok do lysta MON Ukrainy vid 13.06.2017 #1/9-322 [Guidance and methodological recommendations "On the organization of educational work in preschool educational institutions in the 2017/2018 academic year". Annex to the letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 13.06.2017 number 1 / 9-322] URL : http://don.kievcity.gov.ua/content/golovna-test.html (ukr).

Kryterii vyznachennia yakosti osvity v DNZ [Criteria of determination of quality of education in PEE] URL : http://loippo-dnz.at.ua/zakon/kriter_yakosti.doc (data zvernennia : 03.09.2017). (ukr).

Krutiy, K. L. (2006). Monitoryng yak suchasnyi zasib upravlinnia yakistiu osvity v doshkilnomu navchalnomu zakladi: Monografiya [Monitoring as modern means of quality management of education in preschool educational establishment: Monograph] Zaporizhzhya: ТОV “LІPS” LТD, 172 (ukr).

Frolenkova, N. O. (2015). Yakist doshkilnoi osvity v Ukraini: fenomen poniattia [Quality of preschool education in Ukraine: the phenomenon of concept] Molodyi vchenyi № 2 (17), 116–118 (ukr).

Janko O. (2009). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy upravlinnia yakistiu roboty suchasnoho doshkilnoho navchalnoho zakladu [Organizational and pedagogical conditions of quality management of modern kindergarten]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.06 «Teoriia i metodyka upravlinnia osvitoiu». Lugansk, 22 (ukr).
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.4319

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.