ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖИНИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Nataliia Oshurkevych

Анотація


Стаття розкриває зміст понять «освітнє середовище», «розвивальне середовище» та «еколого-розвивальне середовище», можливості та необхідність створення екологічного розвивального середовища для дошкільників.

У статті наведено визначення поняття «екологічна стежина» та обґрунтовано актуальність використання екологічної стежини в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти. Розроблено проект екологічної стежини на території закладу дошкільної освіти, визначено етапи роботи по створенню екологічної стежини та оформлено паспорт екологічної стежини.


Ключові слова


екологічна стежина; екологічне виховання дітей дошкільного віку; еколого-розвивальне середовище; освітній простір; освітнє середовище закладу дошкільної освіти; розвивальне середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І.Д. Ранній розвиток дитини у сутнісному поданні: доповідь Другий Всеукраїнський форум «Ранній розвиток дитини – право кожного», Київ, 8-9 червня 2018р. / Національна академія педагогічних наук: Інститут проблем виховання. Дата оновлення: 16.06.2018. URL: http://ipv.org.ua/novyny/forum2018.html (Дата звернення: 13.06.2018).

Горопаха Н. М. Екологізація розвивального середовища дошкільного закладу [Текст] / Н. М. Горопаха // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 65. - С. 395-401

Кононко О.Л. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні [текст]: Наук.-метод. посіб. / Наук.ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред.журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243с.

Кононко О.Л. Формуємо у старших дошкільників цілісне світобачення [текст]: навчально-методичний посібник / Авт. кол-в: Кононко О.Л., Луценко В.О., Нечай С.П., Плохій З.П., Сидельникова О.Д., Старченко В.А., Терещенко О.П., Шелестова Л.В., Якименко Л.Ю. — К. : «Імекс-ЛТД». — 260 с.

Крутій К. Проектування освітнього простору дошкільного навчального закладу як умова розвитку здібностей дитини. Дата оновлення: 16.08.2016. URL: http://ukrdeti.com/proektuvannya-osvitnogo-prostoru-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu-yak-umova-rozvitku-zdibnostej-ditini/ (Дата звернення: 03.06.2018)

Павлюк С.Ю. Мандруємо екологічною стежиною: дослідницько-експериментальна діяльність дітей дошкільного віку в природі / авт.-упоряд.: С.Ю. Павлюк, Л.С. Русан, Г.І Колосінська. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 168с.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.І. Поніманська. – К. : Академвидав, 2004. – 456 с.

Änggård E. Children's gendered and non-gendered play in natural spaces, Children, Youth and Environments, 2011. Vol. 21, no 2, p. 5—33. URL: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A474994&dswid=-5535 (Дата звернення 02.06.2018)

Bonnett M., Williams J. Environmental Education and Primary Children's Attitudes towards Nature and the Environment. Cambridge Journal of Education, June 1998, 28(2), р. 159-174. doi: 10.1080/0305764980280202

Dyment J.E., Bell A.C. Grounds for health: The intersection of green school grounds and health promoting schools, Environmental Education Research, 14, (1) pp. 77-90. doi:10.1080/13504620701843426 URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620701843426 (Дата звернення 03.06.2018)

References

Bekh I.D. Rannij rozvytok dytyny u sutnisnomu podanni: dopovidj Drughyj Vseukrajinsjkyj forum «Rannij rozvytok dytyny – pravo kozhnogho», Kyjiv, 8-9 chervnja 2018r. / Nacionaljna akademija pedaghoghichnykh nauk: Instytut problem vykhovannja. Data onovlennja: 16.06.2018. URL: http://ipv.org.ua/novyny/forum2018.html (Data zvernennja: 13.06.2018)(ukr)

Ghoropakha N. M. Ekologhizacija rozvyvaljnogho seredovyshha doshkiljnogho zakladu [Tekst] / N. M. Ghoropakha // Zbirnyk naukovykh pracj [Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu]. Pedaghoghichni nauky. - 2014. - Vyp. 65. - S. 395-401(ukr)

Kononko O.L. Komentar do Bazovogho komponenta doshkiljnoji osvity v Ukrajini [tekst]: Nauk.-metod. posib. / Nauk.red. O.L. Kononko. – K.: Red.zhurn. «Doshkiljne vykhovannja», 2003. – 243s.(ukr)

Kononko O.L. Formujemo u starshykh doshkiljnykiv cilisne svitobachennja [tekst]: navchaljno-metodychnyj posibnyk / Avt. kol-v: Kononko O.L., Lucenko V.O., Nechaj S.P., Plokhij Z.P., Sydeljnykova O.D., Starchenko V.A., Tereshhenko O.P., Shelestova L.V., Jakymenko L.Ju. — K. : «Imeks-LTD». — 260 s.(ukr)

Krutij K. Proektuvannja osvitnjogho prostoru doshkiljnogho navchaljnogho zakladu jak umova rozvytku zdibnostej dytyny. Data onovlennja: 16.08.2016. URL: http://ukrdeti.com/proektuvannya-osvitnogo-prostoru-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu-yak-umova-rozvitku-zdibnostej-ditini/ (Data zvernennja: 03.06.2018)(ukr)

Pavljuk S.Ju. Mandrujemo ekologhichnoju stezhynoju: doslidnycjko-eksperymentaljna dijaljnistj ditej doshkiljnogho viku v pryrodi / avt.-uporjad.: S.Ju. Pavljuk, L.S. Rusan, Gh.I Kolosinsjka. – Ternopilj: Mandrivecj, 2014. – 168s.(ukr)

Ponimansjka T.I. Doshkiljna pedaghoghika: navch. posib. dlja stud. vyshh. navch. zakl. / T.I. Ponimansjka. – K. : Akademvydav, 2004. – 456 s.(ukr)

Änggård E. Children's gendered and non-gendered play in natural spaces, Children, Youth and Environments, 2011. Vol. 21, no 2, p. 5—33. URL: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A474994&dswid=-5535 (02.06.2018)(eng)

Bonnett M., Williams J. Environmental Education and Primary Children's Attitudes towards Nature and the Environment. Cambridge Journal of Education, June 1998, 28(2), р. 159-174. doi: 10.1080/0305764980280202 (eng)

Dyment J.E., Bell A.C. Grounds for health: The intersection of green school grounds and health promoting schools, Environmental Education Research, 14, (1) pp. 77-90. doi:10.1080/13504620701843426 URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620701843426 (03.06.2018) (eng)
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.79301

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.