ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Iryna Subashkevych

Анотація


У статті аналізується вплив медіаосвіти, а саме розкрито теоретичні положення та подано практичні рекомендації з проблеми формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей засобами медіапсихологічних технологій. Визначено місце медіапсихологічних технологій як чинника формування цінностей молодого покоління. Виокремлюються найбільш важливі фактори впливу медіа на формування цінностей студентської молоді.

 


Ключові слова


засоби масової інформації; медіаосвіта; медіаграмотність; медіа практики; медіапсихологія; медіапсихологічні технології; медіапсихологічні чинники; професійні компетенції; цінності; ціннісно-смислова сфера.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). URL : http://osvita.mediasapiens.ua.

Іванов В. Ф., Волошенюк О. В. Медіаосвіта та медіаграмотність : підручн. Київ : Академія української преси : Ц-р вільної преси, 2012. С. 352.

Левківський К. М., Іванов В. Ф., Даниленко В. І. Навчальна програма «Медіаосвіта (медіаграмотність)». Київ. : [Б.в.], 2011. С. 88.

Огнев’юк В. Український університет у добу експонентного розвитку. Освітологічний дискурс. 2018. №1-2. С. 1–25.

Субашкевич І Р. Впровадження медіаосвіти в процес фахової підготовки майбутніх педагогів. URL : http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnyk_konf_2015.pdf.

Субашкевич І. Використання медіаосвітніх практик у процесі формування ціннісно смислової сфери майбутніх педагогів. URL : http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf.

Субашкевич І. Р. Медіапсихологічні технології у підготовці педагогів в умовах вищої освіти. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2015. №1. С. 75–83.

Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями : [практ. посіб.]. Львів : Растр-7, 2016. С. 59.

Reference

Koncepcija vprovadzhennja mediaosvity v Ukrajini (nova redakcija). URL : http://osvita.mediasapiens.ua.

Ivanov V. F., Voloshenjuk O. V. Mediaosvita ta mediaghramotnistj : pidruchn. Kyjiv : Akademija ukrajinsjkoji presy : C-r viljnoji presy, 2012. S. 352.

Levkivsjkyj K. M., Ivanov V. F., Danylenko V. I. Navchaljna proghrama «Mediaosvita (mediaghramotnistj)». Kyjiv. : [B.v.], 2011. S. 88.

Oghnev'juk V. Ukrajinsjkyj universytet u dobu eksponentnogho rozvytku. Osvitologhichnyj dyskurs. 2018. #1-2. S. 1–25.

Subashkevych I R. Vprovadzhennja mediaosvity v proces fakhovoji pidghotovky majbutnikh pedaghoghiv. URL : http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnyk_konf_2015.pdf.

Subashkevych I. Vykorystannja mediaosvitnikh praktyk u procesi formuvannja cinnisno smyslovoji sfery majbutnikh pedaghoghiv. URL : http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf.

Subashkevych I. R. Mediapsykhologhichni tekhnologhiji u pidghotovci pedaghoghiv v umovakh vyshhoji osvity. Pedaghoghika i psykhologhija profesijnoji osvity. 2015. #1. S. 75–83.

Subashkevych I. R. Formuvannja cinnisno-smyslovoji sfery studentiv pedaghoghichnykh specialjnostej mediapsykhologhichnymy tekhnologhijamy : [prakt. posib.]. Ljviv : Rastr-7, 2016. S. 59.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.22164

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.