ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ПРИ КОЛАБОРАТИВНОМУ НАВЧАННІ

Halyna Kuchakovska

Анотація


В статті розкривається суть використання інструментів соціальних сервісів при колаборативному навчанні студентів багатопрофільного університету; коротко описані можливості використання інструментів соціальних сервісів під час організації колаборативного заняття. Предметом дослідження виступають інструменти соціальних сервісів у процесі колаборативного навчання студентів багатопрофільного університету. Об’єктом дослідження є процес навчання студентів багатопрофільного університету. При роботі над статтею використані наступні методи: аналіз науково-педагогічної і методичної літератури щодо проблематики статті; порівняння, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду щодо покращення процесу навчання у системі професійної підготовки. За результатами дослідження встановлено, що впровадження в навчальний процес нових методів та прийомів, в особливості колаборативного навчання з використанням інструментів соціальних сервісів, підвищить мотивацію до навчання у студентів, стимулюватиме самостійність та відповідальність у умовах вирішення певних завдань в групі, розвиватиме навички роботи в команді, відповідальність, прогностичність мислення та творчий підхід до вирішення завдань.


Ключові слова


інформаційне суспільство, колаборативне навчання, майбутні педагоги, навички ХХІ сторіччя, соціальні сервіси, цифрова компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Council recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf (дата звернення: 11.06.2018).

New Skills Agenda for Europe. URL: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 (дата звернення: 11.06.2018).

Бублик В. В. Розвиток колаборативних навчальних середовищ / В. В. Бублик, Н. Ю. Дроздович // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2012. - Т. 138. - С. 76-79. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAkn_2012_138_16 (дата звернення: 11.06.2018).

Кожушко С. Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі / С. Кожушко // Молодь і ринок. - 2014. - № 5. - С. 65-71. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_5_16 (дата звернення: 11.06.2018).

Пінчук О.П. Сервіси електронних соціальних мереж як засоби спільної навчальної діяльності. URL: conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Pinchuk%20OP_89_1487941896_file.doc (дата звернення: 11.06.2018).

Цифрова компетентність вчителя DigCompEdu. URL: https://dystosvita.blogspot.com/2018/04/digcompedu.html?spref=fb&m=1 (дата звернення: 11.06.2018).

Council recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Retrieved from https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf (eng)

New Skills Agenda for Europe. Retrieved from http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 (eng)

Bublyk V. V, Drozdovych, N. Ju. (2012) Rozvytok kolaboratyvnykh navchaljnykh [Development of collaborative learning environments]. Scientific notes of NaUKMA. Computer Science, 198, 76-79. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAkn_2012_138_16 (ukr)

Kozhushko, S., Strateghiji kolaboratyvnogho navchannja u vyshhomu navchaljnomu zakladi [Strategies for collaborative study at a higher educational institution]. Youth and the market, 5, 65-71. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_5_16 (ukr)

Pinchuk, O.P., Servisy elektronnykh socialjnykh merezh jak zasoby spiljnoji navchaljnoji dijaljnosti [Services of electronic social networks as a means of joint educational activities]. Retrieved from conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Pinchuk%20OP_89_1487941896_file.doc (ukr)

On Approval of the State Standard of Primary Education: Resolution of February 21, 2018, No. 87. URL: https://www.kmu.gov.ua/en/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti (application date 11.06 .2018)

Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) Retrieved from https://dystosvita.blogspot.com/2018/04/digcompedu.html?spref=fb&m=1 (ukr)
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.9581

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.