ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Svetlana Palamar

Анотація


Особливої уваги потребують не лише компетентності, а й готовність стати суспільно зрілою особистістю. Варто зазначити, що поряд із загальнолюдськими цінностями можемо спостерігати й псевдоцінності, що сформувалися в стислий проміжок часу, які значно погіршують поведінку молоді. Автор висвітлює основні проблеми сучасної молоді та розкриває шляхи формування духовно-моральних цінностей студентів у освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу. В статті приділяється увага проблемі формування духовно-моральних цінностей студентів в умовах освітнього середовища.


Ключові слова


духовність; духовно-моральні цінності; освітнє середовище; процес формування духовно-моральних цінностей; цінність

Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція про права дитини від 20.11.1989 ВР № 789-XII (редакція від 20.11.2014) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 - 20.09.2017. – 20.09.2017.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (редакція від 30.09.2016) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 – 20.09.2017.

Бех І. Д. Виховання особистості [Текст] / І. Д. Бех. – У 2-х кн. Кн. 2-га: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К. : Либідь, 2003. – 342 с.

Бех І. Д. Життя особистості у вимірі духовності // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: [зб. наук. праць / Бех І.Д. та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д. Г., 2009. – Кн. І. – Вип. 13. – С. 3–16.

Богуш А. М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : [моногр.] / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2008. – 272 с

Бондарев П. Путь к национальному возрождению [Текст] / П. Бондарев // Народное образование, 1996. – №10. – С. 62–65.

Вікова психологія: навчальний посібник / За ред. Г. С. Костюка. - Київ : Радянська школа, 1976. - 269 с.

Власенко О.М. Проблема формування морально-патріотичних цінностей студентів в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу // Проблеми освіти: Наук-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2015. – №. 85. – Спецвипуск. – С. 14-17.

Максакова В. И. Педагогическая антропология / В. И. Максакова. – М. : Академия, 2001. – 208 с.

Маркович А. Ж. Социальная екология : монография [Текст] / А. Ж. Маркович. – М. : Изд-во РУДН, 1991. – 436 с.

Нікогосян Л. В., Асєєва Ю. О. Аксіологічний підхід у системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі // Наука і освіта. – 2017. – №4. – 33-38. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-4-6

Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку [Текст] / В. О. Огнев’юк. – К. : Знання України, 2003. – 450 с.

Роганова М. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів вищих навчальних закладів як педагогічна проблема. ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. Cер. пед. 2006. - Вип. 21. - Ч. 1. - С. 98 – 103.

Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : підручн. [Текст] / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.

Сковорода Г. Твори в 2 т. : Т. 2. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. - С. 364.

Сухомлинський В. О. Громадянське начало – основна ланка морального виховання [Текст] / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в 5-ти т. – Т. 4: Павлиська середня школа. Розмова з молодим директором. – К. : Рад. шк., 1977. – 640 с. – С. 145–154.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.2034

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.